Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf ofereix un lloc de treball per a Infermers/eres. Ref: INF_CSAPG _2024

Cerquem personal Diplomat/Graduat en Infermeria, per les diferents àrees de la Direcció d'Infermeria del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf. El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf és una entitat pública creada el dia 1 d'abril de 2019, que integra els recursos sanitaris de les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats sanitàries i socials de la nostra població de referència mitjançant l'execució d'activitats hospitalàries assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació. El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf està constituït per l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès (Vilafranca del Penedès), l'Hospital R. Sant Camil (Sant Pere de Ribes), l'Hospital Sant Antoni Abat i el Centre d'Atenció Primària de Baix-a-Mar (Vilanova i la Geltrú).

Es requereix

 • Diplomatura o Grau en Infermeria.
 • Habilitats i competències: busquem persones orientades a la qualitat i a l'atenció a les persones, amb dinamisme i que vulguin desenvolupar el seus coneixements dintre de la nostra organització.

Requisits generals:

 1. Pertànyer a qualsevol dels estats membres de la Unió Europea i posseir suficients coneixements de català i castellà per poder exercir adequadament les funcions del lloc de treball.
 2. En el cas de ser ciutadà extracomunitari, a més dels requisits d'idiomes anteriors, s'haurà de comptar amb el permís de treball corresponent i la resta d'autoritzacions específiques que li afectin segons el cas.
 3. Tenir complits 18 anys i no excedir, si escau, de l'edat reglamentària de jubilació o d'aquella altra que pugui establir-se per llei.
 4. No haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, i no trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial per exercir ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
 5. En cas d'exercir una altre activitat pública o privada, disposar de la preceptiva Autorització prèvia de compatibilitat. En cas de resultar seleccionat/da en aquesta convocatòria, i si es troba sota alguna causa d'incompatibilitat de les previstes legalment per poder prestar serveis laborals al Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf i abans de formalitzar el corresponent contracte de treball haurà de procedir a la seva resolució o a sol·licitar la prèvia autorització de compatibilitat.
 6. Tenir la Titulació acadèmica oficial i, de ser no espanyola, degudament homologada per exercir en Espanya.
 7. En cas de ser necessari, trobar-se col·legiat/da i al càrrec del pagament de quotes i de l'assegurança de responsabilitat.
 8. En cas de no posseir la nacionalitat espanyola: no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent, ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent, que impedeixi, en l'Estat de procedència de la persona aspirant, l'accés a l'ocupació pública. S'efectuarà declaració jurada.
 9. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d'essers humans amb una declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual i una autorització expressa per comprovar la veracitat de la declaració, d'acord a la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. Alternativament es pot presentar certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
 10. Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per Desenvolupament de les funcions del lloc de treball. Aquestes capacitats seran avaluades pel servei Mèdic del Servei de Prevenció del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf.

Es valora

Capacitat de comunicació, empatia i treball en equip.

S'ofereix

 • Contracte laboral per vacant fins convocatòria.
 • Jornada completa en torn diürn (1620 h.) o nocturn (1562 h.), amb possibilitats de jornada parcial, segons necessitats del/la professional.
 • Retribució salarial entre els 36.000 i 44.042 € bruts anuals.
 • Carrera professional amb 4 nivells retributius (A, B, C i D).
 • Diversos àmbits on desenvolupar les tasques professionals (Hospitalització, Urgències, UCI, Quiròfan, etc.)
 • Formació continuada segons àrea d'actuació.
 • Incorporació immediata.
 • Organització en expansió referent en el territori.

Període de presentació de candidatures i documentació:
Des del dia següent a la publicació del present anunci fins 30 de setembre de 2024.

Mitjà de presentació de la documentació: les persones interessades hauran d'enviar currículum vitae a convocatories@csapg.cat, indicant la referència INF_CSAPG _2024

Descarregar document (PDF 532,73 Kb)