Patronal CAPSS >

Què és la Patronal CAPSS

CAPSS és una associació empresarial creada pels associats del CSC l'any 1995, d'acord amb la Llei 19/77, reguladora del Dret d'Associació Sindical. És una entitat sense afany de lucre, independent de les administracions públiques i es regeix per uns estatuts i òrgans de govern propis.

Entre les seves tasques principals hi ha la representació, defensa i promoció dels interessos econòmics, socials i professionals dels seus afiliats.

Poden ser membres de CAPSS les entitats prestadores de serveis sanitaris i sociosanitaris associades al CSC o que gestionin, amb personal propi, centres pertanyents a socis d'aquesta entitat. Són membres de la patronal CAPSS totes les entitats associades al Consorci. Existeix també la figura d'entitat adherida. 

La patronal CAPSS comparteix la Missió, Visió i Valors del CSC

Finalitats:

 • Representació, defensa i promoció dels interessos econòmics, socials i professionals dels seus afiliats.
 • Fomentar la solidaritat dels centres sanitaris i sociosanitaris afiliats, promocionant i creant serveis comuns.
 • Promoure les accions necessàries perquè els centres associats millorin els seus serveis.
 • Organitzar una constant tasca de formació i promoció dels responsables i directius dels centres associats, així com del personal que hi presta els seus serveis.
 • Assumir la representació col·lectiva per a la defensa dels interessos dels afiliats a la negociació de les condicions de treball del seu personal laboral, davant dels sindicats, altres associacions professionals, patronals i les administracions públiques.
 • Fomentar la Salut Laboral i l'Educació Sanitària de la població laboral amb programes propis o participant en els programes que impulsin les administracions sanitària i laboral.

Junta directiva

 • Assemblea General
  És el principal òrgan de govern de l'Associació Patronal i està constituïda pels representants de totes les institucions associades. Es reuneix, com a mínim, un cop l'any per aprovar la gestió anual i proposar les línies a seguir.
 • Estatuts de la patronal CAPSS (PDF 106 kb)

Membres de la Junta Directiva

President
 • Josep Mayoral i Antigas
Secretari general
 • José Augusto García i Navarro
Vocals
 • Anna Aran i Solé
 • Adrià Comella i Camicé
 • Gemma Craywinckel i Martí
 • Rafael Lledó i Rodríguez
 • Sara Manjón del Solar
 • Joaquim Monllau i Bayerri (vocal i secretari)
 • Pilar Otermín i Vallejo
 • Josep M Padrosa i Macias
 • Manel Valls i Martorell

Equip directiu

Secretari General

 • José Augusto García i Navarro

Directora Executiva

 • Pilar Rol

Òrgans de participació (comissions i plenari)

 • Plenari de Recursos Humans
  Col·lectiu de directius de Recursos Humans constituït com a instrument de participació, reflexió, debat i orientació en el disseny de polítiques laborals, socials i de desenvolupament dels Recursos Humans en l'àmbit estratègic i operatiu.
  De forma programada, s'organitzen un mínim de cinc reunions anuals que se celebren a les diferents institucions associades amb l'objectiu de compartir les millors pràctiques que, en matèria de gestió de persones s'estan desenvolupant en el sector. Aquestes trobades també serveixen per reflexionar sobre els temes d'actualitat.
 • Comissions i grups de treball
  La Junta Directiva pot acordar la creació de comissions i grups de treball per estudiar qüestions concretes en els diferents àmbits temàtics en els que la Patronal centra la seva actuació. Aquestes comissions i grups de treball podran ser constituïdes de manera permanent o temporal.
 • Grups de treball

Entitats on participa CAPSS