Associació >

Comissions i Grups de Treball

Les Comissions i Grups de Treball són els principals òrgans de participació dels associats en l'activitat del CSC. A les Comissions es produeix un intercanvi constant d'informació i coneixement i s'elaboren els posicionaments col·lectius dels associats en relació a les diverses àrees d'actuació que s'hi cobreixen.

Aquests posicionaments els trasllada el CSC als centres de decisió de les polítiques sanitàries, d'atenció social i laborals, davant dels quals el Consorci representa els interessos dels associats.

Comissions

Comissió Assessora de Farmàcia i del Medicament

La Comissió Assessora de Farmàcia i del Medicament és l'encarregada d'assessorar i proposar les línies principals de la política de medicament del CSC i la seva traslació al sector. Està formada per farmacèutics, gerents, directors assistencials, responsables de salut mental, atenció intermèdia, sistemes d'informació i econòmic-financers.

Els coordinadors són la Dra. Cristina Roure, cap del servei de Farmàcia del Consorci Sanitari de Terrassa (CST); el Dr. Xavier Pérez, director assistencial de Serveis de Salut Integrals del Baix Empordà (SSIBE) i el Dr. Antoni Gilabert, director de l'Àrea de Farmàcia i del Medicament del CSC.

Comissió d'Atenció Intermèdia

La Comissió d'Atenció Intermèdia va néixer quan es va detectar la necessitat que tenien els associats de tenir més participació en l'àmbit sociosanitari. La provisió d'una atenció intermèdia integrada amb la resta de dispositius de salut i d'atenció a la dependència, dibuixa el marc en base al qual es treballa.

La comissió es reuneix cada dos mesos, i els seus membres són els responsables d'atenció sociosanitària dels centres associats al CSC.

El coordinador és el Dr. Benito Fontecha, cap del servei de geriatria del Consorci Sanitari Integral

Comissió de les Direccions Assistencials

Aquesta Comissió va sorgir d'una antiga subcomissió formada per directors mèdics després de veure la necessitat dels nostres associats per adaptar-se a la realitat de les direccions i poder incorporar altres perfils directius com els directors de processos clínics transversals o directors d'infermeria.

Té com a objectius: mantenir la presència i voluntat de les direccions assistencials dels centres associats en els llocs de decisió, esdevenir interlocutors davant l'administració i obrir models de participació.

La Comissió es reuneix cada dos mesos i els seus membres són els responsables de les direccions assistencials, de les direccions mèdiques i/o d'infermeria dels centres proveïdors associats al CSC.

La coordinadora és la Dra. Cristina Carod, directora assistencial de Badalona Serveis Assistencials (BSA).

Comissió de Psiquiatria i Salut Mental

Aquesta Comissió vol reforçar el paper de la salut mental al nostre sistema sanitari. Així, en els últims anys, s'ha prioritzat la consolidació d'un paradigma proposat per la mateixa Comissió, on un determinat territori ha de crear els recursos assistencials de diferents nivells necessaris, per tal de permetre un sistema integrat de recursos i una atenció integral a les persones. A més, també s'ha donat preferència a la implementació de noves accions en salut mental.

La Comissió es reuneix cada dos mesos, i els seus membres són els responsables de psiquiatria i de salut mental dels centres associats al CSC.

El coordinador és el Dr. Diego J Palao, director executiu del servei de salut mental de la Corporació Sanitària Parc Taulí

Comissió de Recerca Qualitativa en Salut

Aquesta comissió es va crear per donar resposta a les necessitats de suport dels professionals i grups de recerca dels centres associats al CSC que utilitzaven o estaven interessats en utilitzar mètodes qualitatius de recerca en l'anàlisi de la salut i serveis sanitari.

Els objectius de la comissió són:

 • Donar suport i afavorir l'intercanvi entre grups de recerca dels centres associats que utilitzin o estiguin interessats en utilitzar mètodes qualitatius de recerca;
 • Potenciar el debat i l'aprenentatge sobre metodologia de recerca qualitativa mitjançant l'anàlisi de protocols i projectes desenvolupats o en desenvolupament pels integrants de la comissió o les seves institucions;
 • Contribuir al desenvolupament dels investigadors aprofundint en la teoria de la recerca qualitativa i la identificació de noves fórmules per donar resposta a les necessitats formatives dels membres del grup;
 • Promoure el desenvolupament de col·laboracions per la realització d'estudis conjunts amb la participació de professionals i investigadors dels centres associats;
 • Promoure les sinèrgies entre els membres del grup en la cerca de fons de recerca i en la disseminació dels resultats dels projectes desenvolupats.

La comissió es reuneix cada dos mesos i els seus membres són investigadors, professionals i responsables de recerca d'una quinzena d'entitats associades al CSC.

La coordinadora és Aida Oliver, Gestora de projectes i assistent d'investigació del Servei d'Estudis del CSC.

Comissió de Sector d'Atenció Primària

La Comissió de Sector d'Atenció Primària és una Comissió conjunta del CSC amb La Unió, i busca la possibilitat de dissenyar estratègies per influir en  el sistema d'Atenció Primària català i es pugui sentir una veu diferent a la majoritària de l'ICS. A més, també té el propòsit de fer difusió de tota la informació d'interès del sector fent especial èmfasi a l'Atenció Primària, potenciar la participació dels equips directius i professionals en els diferents grups de treball i crear un àmbit de formació conjunta pels seus membres.

La Comissió es reuneix cada dos mesos, i els seus membres són els responsables d'Atenció Primària dels centres associats al CSC i La Unió.

La co-coordinadora és Sònia Pérez, cap de servei d'Atenció Primària de Badalona Serveis Assistencials.

Comissió de Serveis Generals

Aquesta Comissió va néixer davant la necessitat dels responsables de serveis generals de les entitats associades al CSC de tenir un espai de debat i reflexió que permetés cercar i trobar solucions a problemes comuns. Entre els seus objectius hi ha cercar a l'Administració i a les entitats associades possibilitats de col·laboració, promoure l'intercanvi d'experiències entre els diferents associats i establir un posicionament conjunt de cara als temes que els inquietin.

La Comissió es reuneix cada dos mesos, i els seus membres són els responsables de serveis generals dels centres proveïdors associats al CSC.

El seu coordinador és el Sr. Jaume Castellano, director de serveis del Consorci Hospitalari de Vic.

Comissió Economicofinancera

La Comissió va ser creada l'any 2014 davant les sol·licituds de diversos associats, per tal de tractar els temes que els hi són d'interès, tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista de marc jurídic i normatives que els afecten.

Es reuneix quan la Comissió tècnica economicofinancera considera que hi ha temes d'interès a presentar, compartir i debatre amb tots els responsables economicofinancers de les entitats associades.

La coordinadora és la Sra. Victoria Rovira, directora economicofinancer de la Fundació de Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Comissió Executiva de Farmàcia

La Comissió Executiva de Farmàcia consta d'un grup reduït de persones designades per la Comissió de Responsables de Farmàcia per poder gestionar aquells temes relacionats amb la Farmàcia i el Medicament de forma àgil i sense haver de convocar el plenari de la comissió. La Comissió Executiva compta també amb l'assessorament de les persones responsables d'altres comissions del CSC: Atenció Primària, Salut Mental, Atenció Intermèdia i Gestió Salut.

Els coordinador són el Dr. Antoni Gilabert, director de l'Àrea de Farmàcia i del Medicament del CSC, i el Dr. Josep M. Guiu, cap de planificació i coordinació farmacoterapèutica de l'Àrea de Farmàcia i del Medicament del CSC.

Comissió Responsables de Farmàcia

La Comissió de Responsables de Farmàcia formada pels farmacèutics dels centres de salut (hospitals, sociosanitaris i Atenció Primària) i institucions associades al CSC. La seva funció és la d'establir un marc compartit d'actuació i consens en els diferents àmbits de la política del medicament i de l'eficiència i sostenibilitat en la gestió de la prestació farmacèutica.

El coordinador és el Dr. Antoni Gilabert, director de l'Àrea de Farmàcia i del Medicament del CSC, amb el suport dels membres de la Comissió Executiva de Farmàcia.

Comissió Social

La Comissió Social va néixer per donar resposta a les necessitats d'una part dels associats amb activitats d'atenció a la dependència.

Els membres que formen la Comissió Social són els responsables d'atenció social dels proveïdors amb serveis d'atenció a la dependència associats al CSC. La Comissió es reuneix cada dos mesos de forma conjunta amb la Comissió de Gestió Social del CSC.

El coordinador és el Sr. Manel Valls, director general de Sant Andreu Salut.

Comissió Tècnica Economicofinancera

Aquesta Comissió es va constituir al mes d'abril del 2010. Està plantejada com un comitè d'experts format per economistes directors financers de diferents entitats associades, que realitzen estudis i anàlisis d'interès per als associats, en l'àmbit economicofinancer.

Els participants a la Comissió són:

 • Carles Abelló, director economicofinancer Hospital Sant Joan de Reus
 • Meritxell Bros, directora economicofinancera i serveis generals del Consorci Sanitari de l'Anoia
 • Montse Garcia, directora economicofinancera de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà
 • Rosa Garcia, directora econòmica de l'Hospital Clínic de Barcelona
 • Francesc Luque, director economia, finances i patrimoni de la Corporació Sanitària Parc Taulí
 • Sergio Oleaga, director economicofinancer del Consorci Sanitari Integral
 • Carme Padullés, directora econòmica i de serveis, Fundació Hospital Asil de Granollers
 • Esther Peláez, directora d'economia del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
 • Natalia Pérez, directora economicofinancera de l'Hospital Sant Joan de Déu
 • Maria Raventós, cap d'estratègia i operacions de la Corporació Sanitària Parc Taulí
 • Xavier Verdaguer, director economicofinancer del Consorci Sanitari de Terrassa

La coordinadora és la Sra. Victoria Rovira, directora economicofinancera de la Fundació de Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Grup Promotor RS-CSC

El Grup Promotor de Responsabilitat Social del CSC està impulsat i coordinat per la responsable de RS del CSC, Marta Moles, i format per entitats associades al CSC:

 • Elisabet Asensio, coordinadora d'RSC de Badalona Serveis Assistencials
 • Cristina Iniesta, adjunta a gerència del Parc de Salut Mar
 • Maria Mateu, cap d'RSC de l'Hospital Clínic de Barcelona
 • Anna Fuster Muñoz, tècnica de Medi Ambient del Servei de Prevenció i Medi Ambient mancomunat - Responsabilitat Social del CHV
 • Marcel Esteve, procés de participació-atenció al ciutadà del Consorci Sanitari Integral
 • Clara Finazzi, cap de la unitat d'RSC de la Diputació de Barcelona
 • Anna Rodríguez Cala, direcció d'estartègia i RSC a l'Institut Català d'Oncologia

Subcomissió de Treball Social d'Aguts

La finalitat d'aquesta Subcomissió és també el suport dels assistents socials que ofereixen la seva assistència als hospitals d'aguts.

La Comissió es reuneix cada dos mesos, i els membres són treballadors socials dels centres d'aguts de Catalunya.

La coordinadora és la Sra. Noemí Pou, cap del servei de treball social del Consorci Sanitari del Maresme.

Subcomissió de Treball Social Sociosanitària

Aquest grup de treball es va crear fa més de 10 anys per donar suport a aquells professionals que presten atenció social des dels centres sociosanitaris. Té l'objectiu de potenciar el coneixement i participació dels diferents centres, alhora que busca crear un marc de formació, debat i reflexió de temes que es creguin valuosos pels participants.

La Comissió es reuneix cada dos mesos, i els membres són treballadors socials dels centres sociosanitaris de Catalunya.

La coordinadora és la Sra. Elisabet Hernández, coordinadora treball social de Sant Andreu Salut.

Grups de treball permanents

Grup d’Avaluació de la Integració Assistencial (GAIA)

El GAIA és un grup de treball que agrupa a les entitats que col·laboren amb el Servei d'Estudis del CSC en el desenvolupament de recerca aplicada en integració assistencial al sistema de salut català. Els objectius principals són desenvolupar eines de mesura de la integració assistencial, avaluar la integració assistencial a diferents entorns de Catalunya des de diferents perspectives i aproximacions metodològiques i, finalment, proposar recomanacions i estratègies per millorar la integració assistencial al territori.

El grup està liderat pel Servei d'Estudis del CSC i participen membres dels Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, Badalona Serveis Assistencials, Grup SAGESSA, Parc de Salut Mar, ICS, PAMEM, la Fundació de Salut Empordà, Consorci Sanitari de Terrassa i Consorci Hospitalari de Vic. El GAIA és un grup obert a la participació de les entitats associades interessades en l'anàlisi de la integració assistencial.

Grup de Treball d'e-cap

Aquest grup es va constituir davant la necessitat de les entitats associades usuàries de l'aplicatiu e-cap, desenvolupat per l'ICS, de tenir un punt de trobada per la posada en comú i discussió dels seus requeriments funcionals per tal de portar-los a la taula de desenvolupament de l'e-cap, a la que el CSC participa.

El seu coordinador és el Sr. Mario Rabasseda, responsable de sistemes d'informació del CSC.

Grup de Treball de responsables de comunicació

Aquest grup de treball es va constituir l'any 2011. El seu propòsit és generar un fòrum en el qual els responsables de comunicació dels centres de salut i/o social de les entitats associades trobin l'oportunitat d'intercanviar coneixement i experiències. Es comparteixen idees sobre problemàtiques comunes que sorgeixen a tots els centres; des de la necessitat de crear plans de comunicació a estratègies de comunicació interna, protocols sobre confidencialitat, tracte amb mitjans de comunicació, formació de portaveus, ús d'eines com les webs, intranet o xarxes socials, entre d'altres.

El grup es reuneix tres cops l'any, i els membres són els responsables de comunicació dels centres associats al CSC.

El coordinador és el Sr. Sergi Estudillo, responsable de comunicació del CSC.

Grups de treball puntual

 • Grup de Treball de Diàlisis Peritoneal
 • Grup de Treball d'Atenció Centrada en la Persona
 • Grup de Treball d'Objectius Part Variable CatSalut
 • Grup de Treball de Competències Avançades d'Infermeria (2 grups)
 • Grup de Treball de Facturació a Tercers
 • Grup de Treball de Sistemes de Pagament (4 grups)
 • Grup de Treball DMA MHDA
 • Grup de Treball DMA Receptes
 • Grup de Treball Observatori de Subaguts