Farmàcia i medicament >

Coneixement i Grups de Treball

L'Àrea de Farmàcia i del Medicament compta amb diversos grups i comissions per avançar i impulsar a les entitats associades en aquest àmbit:

Comissió de Responsables de Farmàcia

La Comissió de Responsables de Farmàcia està formada pels farmacèutics dels centres de salut (hospitals, sociosanitaris i Atenció Primària) i institucions associades al CSC. La seva funció és la d'establir un marc compartit d'actuació i consens en els diferents àmbits de la política del medicament i de l'eficiència i sostenibilitat en la gestió de la prestació farmacèutica.

Comissió Executiva de Farmàcia

La Comissió Executiva de Farmàcia consta d'un grup reduït de persones designades per la Comissió de Responsables de Farmàcia per poder gestionar aquells temes relacionats amb la Farmàcia i el Medicament de forma àgil i sense haver de convocar el plenari de la comissió. La Comissió Executiva compta també amb l'assessorament de les persones responsables d'altres comissions del CSC: Atenció Primària, Salut Mental, Atenció Intermèdia i Gestió Salut.

Comissió Assessora de Farmàcia i del Medicament

La Comissió Assessora de Farmàcia i del Medicament és l'encarregada d'assessorar i proposar les línies principals de la política de medicament del CSC i la seva traslació al sector. Està formada per farmacèutics, gerents, directors assistencials, responsables de salut mental, atenció intermèdia, sistemes d'informació i econòmic-financers.

Grups de Treball

Un dels aspectes a impulsar per part del CSC és la constitució de grups de treball especifics en aquells temes d'interés per als associats i que requereixen d'un treball tècnic per tal d'arribar a conclusions i compartir-les.