Consultoria i gestió >

Àmbits de gestió

Serveis de suport a la gestió

El valor afegit que aporta l'empresa de gestió es genera a partir de la consolidació d'un mateix model compartit de gestió, de les sinergies creades a partir d'aquesta afinitat i del treball  cooperatiu en el CSC, així com pel suport que les entitats reben dels serveis matrius del Consorci en tots els àmbits de la gestió, des dels més operatius als més estratègics.

Representació institucional

 • Acompanyament dels Òrgans Rectors davant de la Conselleria.
 • Acompanyament de les Gerències en les negociacions amb CatSalut

Consultoria per a projectes estratègics

 • Pool d'hores de consultors seniors per al suport en la presa de decisions estratègiques.
 • Assessorament general en obres, instal·lacions i equipaments sanitaris i socials per a l'abordatge de problemes estructurals i d'enginyeria.

Assessoria jurídica

 • Consultes en tots els àmbits del dret
 • Assessorament en la negociació i la redacció de contractes, convenis, transaccions, etc.
 • Elaboració de notes i d'informes jurídics.
 • Formulació dels escrits d'al·legació d'expedients administratius.
 • Defensa davant l'administració laboral.
 • Assessorament en l'aplicació del conveni col·lectiu.
 • Redacció de clàusules especials en contractes laborals.
 • Suport i/o participació en els comitès d'ètica.

Assessoria en comunicació

 • Suport en la relació amb els mitjans de comunicació. Gestió d'incidències.
 • Assessorament en la gestió de crisis.
 • Consultoria sobre estratègies de màrqueting i comunicació.
 • Acompanyament en l'organització d'actes públics i esdeveniments. 
 • Avaluació i impuls de nous projectes de comunicació.

Suport en la gestió de Recursos Humans

 • Selecció de directius, d'alts comandaments, o d'altres tipus de professionals els que precisin les entitats, a partir del manteniment d'una borsa de treball.
 • Assessorament en la definició de processos i redacció de documents relacionats amb la gestió de persones (manuals d'acollida,...).
 • Acompanyament dels directors de Recursos Humans (en especial durant la seva incorporació a les entitats).

Servei Agregat de Contractacions Administratives (SACAC)

 • Suport en el procés administratiu de contractació.
 • Suport en la preparació dels expedients administratius relacionats amb la contractació.

Assessorament econòmic-financer

 • Experts en comptabilitat financera i pressupostària.

Assessorament en Sistemes d'Informació

 • Estudi i avaluació de necessitats en tecnologies i sistemes d'informació.
 • Contractació de productes aprofitant la generació d'economies d'escala.
 • Suport i acompanyament durant la implantació de  solucions informàtiques.
 • Negociació i representació davant dels proveïdors.

Benchmarking

 • Reunions de responsables de diferents àmbits de les entitats gestionades.
 • Reunions de treball sobre projectes comuns (teleradiologia, sistemes d'informació,...).
 • Abordatge conjunt de temes d'interès comú: model d'urgències, implantació de la carrera professional i la DPO, Quaderns de Comandament, etc.
 • Seguiment independent de les entitats amb la finalitat de buscar punts de millora i de retornar la informació comparativa a cadascuna d'elles

Central d'informació i de resultats

 • Quaderns de comandament s'elaboren per a les diferents àrees de les organitzacions: Productivitat, Qualitat i Eficiència