El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) té entre les seves prioritats la transparència de l'entitat i de tot el sistema, per això posa a l'abast de les institucions i entitats, però també de la ciutadania, totes les eines possibles per tal de millorar la transparència. En aquest sentit, a continuació es proporcionen una sèrie de preguntes freqüents per aclarir els dubtes més habituals sobre aquesta qüestió.

Ciutadania

Com puc accedir a la informació sobre transparència?

A través del nostre portal de la transparència 

Puc demanar més informació de la que es troba publicada?

Sí, a més de la informació que està penjada en el portal de la transparència, es pot sol·licitar l'accés a informació no publicada. En el cas del CSC ho pots fer a través de la bústia del portal de la transparència.

Quins requisits he de complir per demanar informació que no està publicada al portal de transparència?

 • Tenir més de 16 anys 
 • No és necessari la concurrència d'un interès personal, per tant la sol·licitud d'informació no ha de ser motivada
 • Es pot demanar a títol individual o en nom i representació d'una persona jurídica legalment constituïda
   

Quin és el temps de resposta d’una sol·licitud d’informació i què passa si no em responen?

El temps de resposta és d'un mes a partir del dia següent de la recepció de la sol·licitud. Si passat aquest termini l'administració no ha resolt, s'entén que la sol·licitud ha estat estimada, sempre i quan no hi hagi una norma amb rang de llei que estableixi expressament un efecte desestimatori amb relació a la informació sol·licitada. Un cop estimada la sol·licitud, l'administració té 30 dies per subministrar la informació.

On em puc dirigir quan em deneguen una sol·licitud d’informació?

Puc interposar una reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la informació Pública, que és l'encarregada de vetllar pel compliment de les garanties del dret d'accés a la informació pública. 

Aquesta reclamació s'ha d'interposar en el termini d'1 mes a comptar des de la notificació de la resolució o del moment en què ha acabat el termini per resoldre.

Quina informació no tinc dret a demanar com a ciutadà/na?

Informació relativa a les dades personals especialment protegides, com: la ideologia; afiliació sindical; religió; creences; origen racial; salut i vida sexual, així com les relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives que no comportin l'amonestació pública de la persona que les ha comès.  

L'accés a la informació també podrà ésser denegat o restringit si amb la petició de la informació pot comportar un perjudici per a:

 • Seguretat pública; investigació o sanció d'infraccions penals, administratives o disciplinàries; secret o confidencialitat en procediments tramitats per l'administració pública, si ve establert per llei el secret de confidencialitat; principi d'igualtat en processos judicials o tutela judicial efectiva; dret dels menors d'edat; intimitat i altres drets privats legítims així com el secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
 • També es pot denegar o restringir en els casos que la informació sigui protegida i així ho estableixi una norma amb rang de Llei.
 • Sempre tindrà la condició de protegida la informació relativa als menors d'edat quan el coneixement o divulgació d'aquesta pugui condicionar el lliure desenvolupament o la seva personalitat e el futur.

On estan publicats els sous dels alts càrrecs?

Estan publicats a l'apartat d'informació econòmica del nostre portal de la transparència. 

On es publiquen les subvencions rebudes?

Estan publicades a l'apartat d'informació econòmica del nostre portal de la transparència.
 

Cada quant s'actualitzen els documents publicats al portal de transparència?

La Llei preveu una actualització de la informació de manera periòdica, sense indicar quin ha de ser aquest termini. Al CSC hem establert una periodicitat i un responsable de l'actualització segons el tipus d'informació publicada.

A quines entitats trobaré un portal de la transparència?

Podem trobar el portal de transparència a totes les entitats públiques que estiguin obligades al compliment de la Llei. No obstant, hi ha la possibilitat que algunes entitats no tinguin portal de transparència i ho centralitzin des del portal de transparència de la Generalitat de Catalunya.
 

Quin ús puc fer de la informació que trobi al portal de la transparència?

Un ús responsable, adreçat a suggerir millores i/o introduir canvis en el funcionament de l'Administració, així com exercir una activitat de control i estar al cas de l'activitat de l'Administració. 

Institucions i entitats

Què és la llei de transparència?

Una oportunitat per donar a conèixer als ciutadans quina és la tasca de l'Administració pública i el sector públic en general en el seu funcionament diari. 

Qui l’ha de complir?

Tots els subjectes integrats a l'article 3 de la Llei: 

Article 3.1 grau de subjecció màxim:

 •    Administració territorial: Autonòmica i Local i els seus ens instrumentals:

      -    Organismes i ens públics
      -    Societats participades majoritàriament o vinculades i fundacions del Sector Públic
      -    Consorcis o altres formes associatives i els seus ens vinculats i societats mercantils amb participació majoritària. 

 •    Entitats amb independència funcional o autonomia especial reconeguda per llei ( agències reguladores sectorials)
 •    Administracions corporatives: corporacions de dret públic en allò que fa referència a l'exercici de funcions públiques ( col·legis professionals)
 •    Institucions del capítol V del Títol II de l'Estatut d'Autonomia.
 •    Universitats públiques catalanes i els ens dependents, vinculats o participats així com les societats mercantils, fundacions i altres ens instrumentals.

Article 3.4 Grau de subjecció mig:

 •    Partits Polítics i les seves associacions i fundacions vinculades.
 •    Organitzacions sindicals i empresarials
 •    Entitats privades (sempre que compleixin el següent):

      -    Percebre ajuts públics o subvencions > 100.000 €
      -    Que el 40% o més dels ingressos anuals provenen de subvencions o ajuts públics, si la quantia és > 5.000 €

Article 3.2 Grau de subjecció inferior:

 •    Persones físiques o jurídiques, que :

      -    Exerceixin funcions públiques o potestats administratives
      -    Prestin serveis públics
      -    Percebin fons públics per funcionar o per dur a terme les seves activitats
      -    Portin a terme activitats qualificades legalment com a serveis d'interès general o universal, per qualsevol títol jurídic.

Quan he de tenir el portal de la transparència penjat a la meva web?

L'Administració autonòmica, el dia 1 de juliol de 2015

L'Administració Local, el dia 1 de gener de 2016. 

No obstant això, si una entitat no vol crear el seu propi portal de transparència, l'article 5.5 de la Llei preveu la centralització de  la informació a través del portal de transparència de la Generalitat de Catalunya.

Quins documents tinc obligació de publicar?

Tots els documents integrats en el capítol II i III del títol segon, i concretament els compresos en els articles 9- 15 de títol II, que són: 

 •     Informació en relació a l'organització institucional i estructura administrativa
 •     Informació relativa a les decisions i actuacions de rellevància jurídica
 •     Informació sobre la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial.
 •     Informació sobre contractació pública
 •     Informació sobre convenis de col·laboració
 •     Informació sobre activitat subvencional

Fora del capítol II, també s'han de publicar les propostes i suggeriments rebuts pels ciutadans sobre propostes d'actuació i millora, de manera anònima, així com el codi ètic dels alts càrrecs i la declaració que indiqui la situació patrimonial dels alts càrrecs.

Què passa si no publico tots els documents que demana la llei al portal de la transparència?

Els articles 80, 81, 82, 83 i 84 de la llei preveu les sancions que s'apliquen per la comissió de les infraccions previstes als articles 77, 78 i 79.

Les sancions poden anar des d'una amonestació, per a les infraccions lleus, fins a una sanció de 12.000 euros per  la comissió d'una infracció molt greu. Essent altres possibles sancions: la destitució del càrrec i/o la inhabilitació durant un període d'entre un i cinc anys, entre altres.

Cada quant he d’actualitzar els documents publicats al portal de transparència?

La Llei preveu una actualització de la informació de manera periòdica, sense indicar quin ha de ser aquest termini. Al CSC hem establert una periodicitat i un responsable de l'actualització segons el tipus d'informació publicada. També hem especificat a la pàgina d'inici del portal quina és la data de la darrera actualització.

A qui puc preguntar si tinc dubtes?

Per qualsevol dubte podeu contactar amb el departament jurídic del Consorci de Salut i social de Catalunya, a través de la bústia del portal de la transparència del CSC o enviant un correu a: transparencia(ELIMINAR)@consorci.org o bé al telèfon: 932531826. 

He de complir amb la llei espanyola o amb la catalana?

La Llei espanyola, 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té caràcter bàsic en la major part del seu articulat. En aquest sentit, les obligacions de publicitat activa, els aspectes essencials del dret d'accés i el procediment per a fer efectiu el dret d'accés són aspectes que s'han regulat pels legisladors estatals amb caràcter bàsic. No obstant això no impedeix que el legislador autonòmic pugui entrar a regular qüestions que no hagin estat tractades pel legislador estatal; i que, en relació a la regulació bàsica de la Llei estat, es puguin introduir previsions que resultin més favorables a la transparència. 

Així doncs, s'ha de complir amb el que estableix la Llei espanyola, i el que preveu la Llei Catalana, però atenent que amb el compliment de la Llei Catalana, que és més favorable que la Llei Espanyola, en la major part de la Llei s'està complint també amb l'espanyola.

Quins sous s’han de publicar?

Els sous dels alts càrrecs, entre els quals es troben els membres dels òrgans de govern i els càrrecs directius. Això sense perjudici que a posteriori hi hagi algun aclariment o modificació al respecte.

Què pretén aquesta llei?

 • Recuperar legitimitat en l'acció de govern i reduir la desconfiança política i institucional.
 • Prevenir la corrupció
 • Reforçar l'eficiència governamental
 • Reforçar la participació ciutadana en l'activitat de l'administració