Des de l'entrada en vigor de les lleis 19/2013 i 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (CSC) no ha realitzat cap acció de publicitat institucional.