La Presidència

El president és elegit per la Junta General. Exerceix la representació institucional del CSC i presideix les reunions dels seus òrgans de govern.

La Junta General

És el principal òrgan de govern i està constituïda pels representants de totes les institucions associades. Es reuneix, com a mínim, un cop l'any per aprovar la gestió anual i proposar les línies a seguir.

El Consell Rector

Està format pels quatre vicepresidents del CSC i fins a onze vocals, tots elegits per la Junta General. És el màxim òrgan de govern entre juntes generals.

Membres del Consell Rector

Àrea restringida membres Consell Rector

La direcció general

El director general és nomenat per la Junta General a proposta del Consell Rector.

La Comissió Permanent

Nomenada per la Junta General a proposta de tots els associats que són proveïdors de serveis de salut o d'atenció a la dependència. Entre les seves funcions hi ha desenvolupar la gestió econòmica del CSC i nomenar els representants del CSC en comissions, comitès i organismes.

Membres de la Comissió Permanent

Àrea restringida membres Comissió Permanent