María Luisa Vázquez Navarrete

María Luisa Vázquez Navarrete

93 253 18 20

Médica, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública, Doctora en Medicina i Màster en Planificació, Finançament i Polítiques de Salut 

Va ser investigadora de l'Institut de Higiene Tropical i Salud Pública de Heidelberg i professora de Promoció de la Salut i Salut Pública Internacional en la Liverpool School of Tropical Medicine. En els darrers 35 anys ha realitzat investigació en sistemes de salut, polítiques i serveis sanitaris a Catalunya, Europa i Amèrica Llatina.  

Càrrec actual

Directora del Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut

Àrees d'especialitat

 • Salut pública internacional: polítiques de salut, integració assistencial, accés, equitat, immigració, participació social
 • ​Metodologia de recerca: estudis qualitatius i enquestes poblacionals, anàlisis de polítiques de salut

Titulacions

 • Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Ministerio de Educación y Cultura 2003
 • Màster in Health Policy, Planning and Financing. Universitat de Londres, Regne Unit 1998
 • Doctorat en Medicina i Cirurgia. Universitat de Heidelberg, Alemanya 1988
 • Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Facultad de Medicina, Universidad de Cadiz 1983

 Experiència en recerca

 • Impacte dels mecanismes de coordinació basats en TIC en la coordinació clínica i la qualitat assistencial en el Sistema Nacional de Salut. COORDENA.TICS. 2021-2023. Accedeix al projecte
 • Millorant l'equitat en l'accés al diagnòstic precoç del càncer en diferents sistemes de salut d'Amèrica Llatina. EquityCancer-LA. 2021-2026. Accedeix al projecte
 • La coordinació entre nivells d'atenció i la seva relació amb la qualitat assistencial en diferents entorns sanitaris del sistema públic de salut. COORDENA.CAT. 2016-2019 accedeix al projecte 
 • Accés i qualitat de l'atenció sanitària de poblacions vulnerables a Espanya en el context de la crisi econòmica - MEISI I. 2014-2017 accedeix al projecte
 • Impacte de les estratègies d'integració de l'atenció en xarxes de serveis de salut d'Amèrica Llatina - Equity-LA II. 2013-2019 accedeix al projecte
 • L'accés a l'atenció en salut adequada de la població immigrant des del punt de vista de les polítiques i agents implicats. 2009-2014 accedeix al projecte
 • Impact on equity of access and efficiency of Integrated Health care Networks (IHN) in Colombia and Brazil - Equity-LA. 2009-2013 accedeix al projecte
 • La continuïtat assistencial en diferents entorns sanitaris. 2009-2010
 • Polítiques sanitàries per a la població immigrant en el context nacional i internacional. 2007-2008
 • Necessitats sentides pel personal sanitari encarregat de l'atenció a la població immigrant. 2006-2007
 • Avaluació qualitativa d'una prova pilot per al finançament del sistema de salut en base poblacional. 2005-2006
 • Organitzacions sanitàries integrades. Un estudi de casos. 2003
 • Barreres i oportunitats per a la participació dels usuaris en el control de la qualitat dels serveis de salut: un estudi evaluatiu a Colòmbia i Brasil. 1998-2002
 • Investigació i intervenció educativa sobre malalties diarreiques agudes i malalties respiratòries agudes en menors de cinc anys, en barris urbà-marginals de Recife i Olin-dóna, Brasil. 1991-1994
 • Investigació i intervenció educativa sobre malalties diarreiques agudes i malalties respiratòries agudes en menors de cinc anys. 1989-1992
 • Investigació sobre coneixements, actituds i pràctiques de la població enfront de la leishmaniasis en la costa pacífica de Colòmbia (per al grau de Doctora en Medicina)

Publicacions 

Vázquez ML, Miranda-Mendizábal A, Eguiguren P, Mogollón-Pérez AS, Ferreira de Medeiros Mendes M, López-Vázquez J, Bertolotto F, Vargas I. Evaluating the effectiveness of care coordination interventions designed and implemented through a participatory action research process: Lessons learned from a quasi-experimental study in public healthcare networks in Latin America. PLoS ONE. 2022;17(1):e0261604

Puzzolo J, Amarilla DI, Colautti M, Moreno J, Vargas I, Vázquez ML. Mecanismos de coordinación en la red de salud municipal de Rosario: conocimiento y uso. Estudio comparativo 2015-2017. Revista Argentina de Salud Pública. 2021;13:e64

Espinel-Flores V, Vargas I, Eguiguren P, Mogollón-Pérez AS, Medeiros Mendes MF, López-Vázquez J, Bertolotto F, Vázquez ML. Assessing the impact of clinical coordination interventions on the continuity of care for patients with chronic conditions: participatory action research in five latin american countries. Health Policy Plan. 2021:czab130

López-Vázquez J, Pérez-Martínez DE, Vargas I, Vázquez ML. Interventions to improve clinical coordination between levels: participatory experience in a public healthcare network in Xalapa, Mexico. International Journal of Integrated Care. 2021;21(4):12

Ollé-Espluga L, Vargas I, Mogollón-Pérez A, Freitas RP, Eguiguren P, Cisneros AI, Muruaga MC, Huerta A, Bertolotto F, Vázquez ML. Care continuity across levels of care perceived by patients with chronic conditions in six Latin-American countries. Gaceta Sanitaria. 2021;35(5):411

Esteve-Matalí L, Vargas I, Cots F, Ramon I, Sánchez E, Escosa A, Vázquez ML. ¿La integración de la gestión de servicios sanitarios mejora la coordinación clínica? Experiencia en Cataluña. Gaceta Sanitaria. 2021

López-Vazquez J, Pérez-Martínez DE, Vargas I, Vázquez ML. Barreras y factores asociados al uso de mecanismos de coordinación entre niveles de atención en México. Cadernos Saúde Pública. 2021;37(4):e00045620

Mendes LdS, Almeida PF, Santos AM, Samico IC, Porto JP, Vázquez ML. Experiencia de coordinación del cuidado entre médicos de la atención primaria y especializada y factores relacionados. Cad. Saúde Pública. 2021;37(5):e00149520

Esteve-Matalí L, Vargas I, Amigo F, Plaja P, Cots F, Mayer EF, Pérez-Castejón JM, Vázquez ML. Understanding how to improve the use of clinical coordination mechanisms between primary and secondary care doctors: Clues from Catalonia. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(6):3224

Vargas I, Eguiguren P, Mogollón-Pérez AS, Samico I, Bertolotto F, López-Vázquez J, Vázquez ML. Can care coordination across levels be improved through the implementation of participatory action research interventions? Outcomes and conditions for sustaining changes in five Latin American countries. BMC Health Services Research. 2020;941

León-Arce HG, Mogollón-Pérez AS, Vargas I, Vázquez ML. Changes in knowledge and use of clinical coordination mechanisms between care levels in healthcare networks of Colombia. The International Journal of Health Planning and Management. 2020

Vargas I, Eguiguren P, Mogollón-Pérez AS, Bertolotto F, Samico I, López J, De Paepe P, Vázquez ML. Understanding the factors influencing the implementation of participatory interventions to improve care coordination. An analytical framework based on an evaluation in Latin America. Health Policy and Planning. 2020;35(8):962-972

Ollé-Espluga L, Vargas I, Mogollón-Pérez A, Freitas RP, Eguiguren P, Cisneros AI, Muruaga MC, Huerta A, Bertolotto F, Vázquez ML. Care continuity across levels of care perceived by patients with chronic conditions in six Latin-American countries. Gaceta Sanitaria. 2020

Esteve-Matalí L, Vargas I, Sánchez E, Ramón I, Plaja P, Vázquez, ML. Do primary and secondary care doctors have a different experience and perception of cross-level clinical coordination? Results of a cross-sectional study in the Catalan National Health System (Spain). BMC Family Practice. 2020;21:135

Miranda-Mendizábal A, Vargas I, Mogollón-Pérez AS, Eguiguren P, Samico I, López J, Bertolotto F, Amarilla D, Vázquez ML. Conocimiento y uso de mecanismos de coordinación clínica de servicios de salud de Latinoamérica. Gaceta Sanitaria. 2020;34(4):340-349

Ollé-Espluga L, Vergara-Duarte M, Menéndez-Fuster M, Benach J, Vázquez ML. Workers' knowledge and views on interaction with health and safety representatives: An exploratory qualitative study. Relations Industrielles. 2019; 74(4):719-741

Gallego-Ardila AD, Pinzón-Rondón AM, Mogollón-Pérez AS, Cardozo CX, Vargas I, Vázquez ML. Care coordination in two of Bogota's public healthcare networks: A cross-sectional study among doctors. International Journal of Care Coordination. 2019;22(3-4):127-139

Ferré MJ, Borràs P, Vázquez ML. Atenció primària a Catalunya: avenços i reptes de futur. Annals de Medicina. 2019; 102 (2):53-55 

León-Arce HG, Mogollón-Pérez AS, Vargas I, Vázquez ML. Factores que influyen en el uso de mecanismos de coordinación entre niveles asistenciales en Colombia. Gaceta Sanitaria. 2019

Ferreira CR, Samico I, De Medeiros MF, Vargas I, Vázquez ML. Conocimiento y uso de mecanismos para la coordinación clínica entre niveles de asistencia en dos redes de atención de salud en Pernambuco, Brasil. Cadernos de Saúde Pública. 2019;35(4):e00119318

Puzzolo J, Amarilla DI, Colautti M, Moreno MJ, De Paepe P, Vargas I, Vázquez ML. Coordinación de la atención entre niveles y sus factores asociados en dos subredes de la Red Municipal de Salud de la ciudad de Rosario, Argentina. Revista de Salud Pública, 2019;23(1),26-40

Aller MB, Vargas I, Coderch J, Calero S, Cots F, Abizanda M, Colomés L, Farré J, Vázquez ML. Doctors' opinions on clinical coordination between primary and secondary care in the Catalan healthcare system. Gaceta Sanitaria. 2019;33(1):66-73

Vázquez ML, Vargas I, Romero A, Sánchez E, Ramon I, Plaja P, Avecilla A, Morral R. Adapting the COORDENA questionnaire for measuring clinical coordination across health care levels in the public health system of Catalonia (Spain). Public Health Panorama. 2018;4(4):653-664

Waibel S, Vargas I, Coderch J, Vázquez ML. Relational continuity with primary and secondary care doctors: a qualitative study of perceptions of users of the Catalan national health system. BMC Health Services Research. 2018;18:257.

Vargas I, Garcia-Subirats I, Mogollón-Pérez AS, Ferreira M, Eguiguren P, Cisneros AI, Muruaga MC, Bertolotto F, Vázquez ML. Understanding communication breakdown in the outpatient referral process in Latin America: a cross-sectional study on the use of clinical correspondence in public healthcare networks of six countries. Health Policy and Planning. 2018;33(4):494-504.

Porthé V, Vargas I, Ronda E, Malmusi D, Bosch L, Vázquez ML. Has the quality of health care for the immigrant population changed during the economic crisis in Catalonia (Spain)? Opinions of health professionals and immigrant users. Gaceta Sanitaria. 2018;32(5):403-502

Aller MB, Vargas I, Coderch J, Vázquez ML. Doctors' opinion on the contribution of coordination mechanisms to improving clinical coordination between primary and outpatient secondary care in the Catalan national health system. BMC Health Services Research. 2017;17:842

Vázquez ML, Vargas I, Garcia-Subirats I, Unger JP, De Paepe P, Mogollón-Pérez AS, Samico I, Eguiguren P, Cisneros AI, Huerta A, Muruaga MC, Bertolotto F. Doctors' experience of coordination across care levels and associated factors. A Cross-sectional study in public healthcare networks of six Latin American countries. Soc.Sci.Med. 2017;182:10-19

Vargas I, Garcia-Subirats I, Mogollón-Peréz AS, De Paepe P, da silva MRF, Unger JP, aller MB, Vázquez ML. Patient perceptions of continuity of health care and associated factors. Cross-sectional study in municipalities of central Colombia and north-eastern Brasil. Health Policy and Planning. 2017;32(4)549-562

Porthé V, Vargas I, Sanz-Barbero B, Plaza-Espuña I, Bosch L, Vázquez ML. Changes in access to health care for immigrants in Catalonia during the economic crisis: Opinions of health professionals and immigrant users. Health Policy. 2016: 120 (11): 1293-1303

Vázquez ML, Vargas I, López-Jaramillo D, Porthé V, López-Fernández LA, Vargas H, Bosch L, Ruiz-Azarola. Was access to health care easy for immigrants in Spain? The perspectives of health personnel in Catalonia and Andalusia. Health Policy. 2016;120(4):396-405.

Vargas I, Mogollón-Pérez A, De Paepe P, da Silva MRF, Unger JP, Vázquez ML. Barriers to care coordination in market-based and decentralized public health systems: a qualitative study in healthcare networks of Colombia and Brazil. Health Policy Plan. Health Policy Plan. 2016;31:736-748.

Vázquez ML, Vargas I, Unger JP, De Paepe P, Mogollón-Pérez AS, Albuquerque P, Eguiguren P, Cisneros AI, Rovere M, Bertolotto F. Evaluating the effectiveness of care integration strategies in different health care systems in Latin America: the EQUITY-LA II quasi-experimental study protocol. BMJ Open. 2015;5:e007037. doi:  10.1136/bmjopen-2014-007037.

Vargas I, Mogollón-Pérez AS, Unger JP, da Silva MRF, De Paepe P, Vázquez ML. Regional-based Integrated Healthcare Network policy in Brazil: from formulation to practice. Health Policy Plan. 2015;30(6):705-17. doi 10.1093/heapol/czu048.

Vargas I, Mogollón-Pérez AS, De Paepe P, da Silva MRF, Unger JP, Vázquez ML. Do existing mechanisms contribute to improvements in care coordination across levels of care in health services networks? Opinions of health personnel in Colombia and Brazil. BMC Health Serv Res. 2015;15:213.

Aller MB, Vargas I, Coderch J, Calero S, Cots F, Abizanda M, Farré J, Llopart JR, Colomés Ll, Vázquez ML. Development and testing of indicators to measure coordination of clinical information and management across levels of care. BMC Health Serv Res. 2015;15:323.

Garcia-Subirats I, Aller MB, Vargas I, Vázquez ML. Adaptación y validación de la escala CCAENA© para evaluar la continuidad asistencial entre niveles de atención en Colombia y Brasil. Gac Sanit. 2015;29:88-96.

Waibel S, Vargas I, Aller MB, Gusmão R, Henao D, Vázquez ML. The performance of integrated health care networks on COPD: analysis of continuity of care using multiple case studies. Int J Integr Care. 2015;15:e029.

Vázquez ML, Vargas I, Aller MB. Reflexiones sobre el impacto de la crisis en la salud y la atención sanitaria de la población inmigrante. Informe SESPAS 2014. Gac Sanit. 2014;28(S1):142-146.

Garcia-Subirats I, Vargas I, Mogollón AS, De Paepe P, da Silva MRF, Unger JP, Borrell C, Vázquez ML. Barriers in access to healthcare in countries with different health systems. A study in municipalities of central Colombia and north-eastern Brazil. Soc Sci Med 2014;106:204-13.

Garcia-Subirats I, Vargas I, Mogollón AS, De Paepe P, da Silva MRF, Unger JP, Vázquez ML. Determinantes del uso de distintos niveles asistenciales en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y Sistema Único de Salud en Colombia y Brasil. Gac Sanit 2014;28(6):480-8.

Garcia-Subirats I, Vargas I, Mogollón AS, De Paepe P, da Silva MRF, Unger JP, Vázquez ML. Inequities in access to health care in different health systems: a study in municipalities of central Colombia and north-eastern Brazil. Int J Equity Health 2014;13(1):10.

Garcia-Subirats I, Vargas I, Sanz B, Malmusi D, Ronda E, Ballesta M, Vázquez ML. Changes in access to health services for the immigrant and native-born population in Spain in the context of economic crisis. Int. J. Environ. Res. Public Health 2014;11(10):10182-10201.

Llop-Gironés A, Vargas I, Garcia-Subirats I, Aller MB, Vázquez ML. El acceso a los servicios sanitarios de la población inmigrante en España: una revisión. Rev Esp Salud Pública 2014;88:715-734.

Ollé-Espluga L, Menéndez-Fuster M, Muntaner C, Benach J, Vergara-Duarte M, Vázquez ML. Safety representatives' view on their interaction with workers in a context of unequal power relations: an exploratory qualitative study in Barcelona (Spain). Am J Ind Med. 2014;57(3):338-50.

Vázquez ML, Terraza-Núñez R, S-Hernández S, Vargas I, Bosch L, Gonzáles A, Pequeño S, Cantos R, Martínez JI, López LA. Are migrants health policies aimed at improving access to quality healthcare? An analysis of Spanish policies. Health Policy. 2013;113(3):236-46.

Vargas I, Vázquez ML, Unger JP, Mogollón-Pérez AS. Effects of managed care mechanisms on access to healthcare in Colombia: results from a qualitative study. Int J Health Plann Mgmt 2013; 28(1):e13:33.

Aller MB, Colomé JM, Waibel S, Vargas I, Vázquez ML. A first approach to differences in continuity of care perceived by immigrants and natives in the Catalan public healthcare system. Int J Environ Res Public Health. 2013;10:1474-88.

Aller MB, Vargas I, Garcia-Subirats I, Coderch J, Colomés Ll, Llopart JR, Ferran M, Sánchez-Pérez I, Vázquez ML. A tool for assessing continuity of care across care levels: an extended psychometric validation of the CCAENA questionnaire. Int J Integr Care. 2013;13:e050.

Aller MB, Vargas I, Waibel S, Coderch J, Sánchez-Pérez I, Colomés Ll, Llopart JR, Ferran M, Vázquez ML. A comprehensive analysis of patients perceptions of continuity of care and their associated factors. Int J Quality Health Care. 2013;25(3):291-9.

Aller MB, Vargas I, Waibel S, Coderch-Lassaletta J, Sánchez-Pérez I, Llopart JR, Colomés Ll, Ferran M, Garcia-Subirats I, Vázquez ML. Factors associated to experienced continuity of care between primary and outpatient secondary care in the Catalan public healthcare system. Gac Sanit. 2013;27:207-13.

Delgado ME, Vázquez ML. Awareness of the healthcare system and rights to healthcare in the Colombian population. Gac Sanit. 2013;27(5):398-405.

de Moraes-Vanderlei LC, Vázquez ML. Mortalidade infantil evitável e barreiras de acesso à atenção básica no Recife, Brasil. Rev Saúde Pública 2013;47(2):379-89.

Agudelo-Suárez AA, Ronda E, Vázquez ML, García AM, Martínez JM, Benavides FG. Impact of economic crisis on mental health of migrant workers: what happened with migrants who came to Spain to work?. Int J Public Health. 2013;58(4):627-31.

Llibres

Vázquez ML, Vargas I. Organizaciones Sanitarias Integradas. Un estudio de casos. Barcelona: Consorci Hospitalari de Catalunya, 2009. p.242.

Vázquez ML, da Silva FMR, Mogollón AS, Fdez. Sanmamed MJ, Delgado ME y Vargas I. Introdução às técnicas qualitativas de pesquisa aplicadas em saúde. Recife: IMIP. Série Publicações Técnicas do IMIP, nº 20. 2009. p.131.

Vázquez ML, da Silva MRF, Mogollón AS, Fdez. Sanmamed MJ, Delgado ME y Vargas I. Introducción a las técnicas cualitativas de investigación aplicadas en salud Barcelona: UAB Servei de publicacions, 2006. p.131.

Capítols de libres 

Unger JP, Vargas I, Vázquez ML. Improving clinical decision making. A public health, strategic toolkit to implement these alternatives. En: Unger JP, De Paepe P, Sen K, Soors W. International Health and Aid Policies. The Need for Alternatives. 1ª ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2010. p.225-233.

Vázquez ML, Vargas I, Jané, E. Los sistemas de salud. En: Mogollón, A. Reflexiones en Salud Pública. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 160 p. (Colección Textos Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud). 2009. p.99-133.

Vargas I. Vázquez ML. Mogollón A. El acceso a los servicios de salud. En: Mogollón, A. Reflexiones en Salud Pública. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 160 p. (Colección Textos Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud).2009. p.134-157.

Altres activitats de recerca

Des de 1990 - Directora de Tesi Doctoral 

Waibel S. Continuity of health care across care levels in different healthcare areas in the Catalan national health system: The patient's perspective. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona; 2016

Garcia-Subirats I. Acceso a la atención en los sistemas de salud de Colombia y Brasil Un análisis de las barreras, los factores determinantes y la equidad en el acceso. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2015.

Aller MB. La continuidad entre niveles asistenciales en diferentes entornos sanitarios. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2014.

Delgado ME. Evolución del conocimiento del sistema de salud, derechos en salud, política de participación y de las experiencias de participación de los usuarios del SGSSS de Colombia. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2013.

Eguiguren P. El papel en la conciliación entre trabajo doméstico / de cuidados y el trabajo remunerado en salud mental de trabajadores/as Chilenos/as. Santiago de Chile: Universidad de Chile, 2013.

Burón A. Barreras de acceso de la población inmigrante a los servicios de salud en Catalunya. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2012.

Vanderlei L. Mortalidade infantil evitável e accesso à atenção à saúde no Recife, Brasil na perspectiva dos principais atores sociais. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2010.

Porthé V. La precariedad laboral en los trabajadores inmigrantes en España y su impacto sobre la salud. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2009.

Vargas I. Barreras de acceso a la atención en salud en modelos de competencia gestionada: un estudio de caso de Colombia. Universidad Autónoma de Barcelona. 2005.

Mogollón A.  Acceso a los servicios de salud por la población desplazada por conflicto armado en Bogotá (2004). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2002.

Díaz B. Socio-economic impact of leishmaniasis in Venezuela. PhD. Liverpool School of Tropical Medicine. Liverpool: Universidad de Liverpool, 1996.

Gothner, Karin. Der Umgang mit Durchfallerkrankungen in einer Kleins-tadt in Nicaragua. Doctoris Medicinae. Heidelberg, Universidad de Heidelberg, 1992.

Tesis en elaboración

Des de 1993 - Directora de tesina de Master 

Cabrera, JM. Barriers of access between care levels: a cross-sectional study in public healthcare networks of Latin America. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2019

García, P. La coordinación entre niveles asistenciales en América Latina: una revisión sistemática. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2016

Ortiz C. Coordinación de la información y gestión clínica entre niveles del paciente con insuficiencia cardiaca en el sistema público de salud de Catalunya. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2013

Vélez AM. Análisis de la coordinación en diferentes redes de servicios de salud en Cataluña: un estudio de casos. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2011-2013.

Ollé L. Carecterització de la interacció entre els delegats i delegades de prevenció i els treballadors i treballadores, en l'àmbit de la salut laboral als llocs de treball a Catalunya. Un estudi exploratori des de la perspectiva dels delegats de prevenció. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2011-2013.

Colomés JM. Diferencias de la percepción de la continuidad asistencial entre niveles de atención entre población inmigrante y autóctona. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2010-2011.

Waibel S. Continuidad asistencial en dos organizaciones sanitarias integradas de Cataluña: perspectiva de usuarios. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2008-2010.

Delgado Gallego, ME. Calidad de los servicios de salud desde la visión de los diferentes actores sociales en Colombia y Brasil. Doctorado en Salud Pública y Metodología de la investigación biomédica. Universidad del Valle (Colombia); DEA 2008.

Cornejo M. Mecanismos de distribución del sistema de pago capitativo: un análisis de la literatura comparado. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2007-2008.

Letelier MJ. Diseño de un cuestionario para medir la continuidad asistencial desde la perspectiva de los usuario. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2007-2008.

Toledo D. El acceso a la atención del colectivo inmigrante. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2007-2009.

Gusmão R. Continuidad asistencial en dos organizaciones sanitarias integradas de Cataluña: perspectiva de usuarios. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2007-2008.

Vanderlei L. Acceso a los servicios de salud materno infantil, Pernambuco (Brasil). Doctorado en Salud Pública y Metodología de la investigación biomédica. Barcelona; Universitat Autònoma de Barcelona; DEA 2006.

Becaría J. Continuidad asistencial en dos organizaciones sanitarias integradas de Cataluña: perspectiva de usuarios. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2005-2008. 

Beltrán P. Propuesta para la evaluación de la coordinación asistencial en las organizaciones sanitarias, Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2005-2006.

Pane S. Modelos de participación social en las políticas públicas del sector sanitario. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2005-2006.

Sebastian Chakrit Bhakdi. Analysis of a 14-year participatory research project in the Northeast of Thailand: From needs assessment to sustainable community development. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona; 2005-2006.

Pizarro V. Organizaciones sanitarias integradas en países con distintos sistemas de salud. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2004.

Terraza R. Coordinación y continuidad: un marco para el análisis. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2004.

Henao D. Un estudio de caso de dos organizaciones sanitarias integradas de Cataluña. 2004. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2004.

Pons M.A. Estudio de dos organizaciones sanitarias integradas de Cataluña: la Corporació de Salut del Maresme i la Selva y el Grup SAGESSA. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2004.

Abad J. Missed Opportunities of an Integrated Programme in Reproductive Health: A baseline study of an urban health centre in Managua, Nicaragua. Escuela de Medicina Tropical. Universidad de Liverpool; 1997.  

Lusted VC. "What shall we do? We will die": A study looking at utilisation of health services by women and children in two remote Village De-velopment Committees in Sindhupalchok District, Nepal. Escuela de Medicina Tropical. Universidad de Liverpool; 1997.

Verschaeren Lars. H.R. Quality of Care in Antenatal Clinics of the Uni-ted Mission to Nepal, Lalitpur District, Nepal. Master en Salud Comunitaria. Escuela de Medicina Tropical. Universidad de Liverpool; 1996.

Meresman SG. Way of Schools' Participation in Health Pro-grammes: The involvement of junior secondary schools in health care and health promotion in Twifo Prasso, Central Region, Ghana. Master en Salud Comunitaria. Escuela de Medicina Tropical. Universidad de Liverpool; 1996.              

Banda AJ. Quality, Effectiveness and Sustainability of Child to Child School Programme in the Baglung District, Nepal. Master en Salud Comunitaria. Escuela de Medicina Tropical. Universidad de Liverpool; 1994.