Servei d'Estudis (SEPPS) >

Projectes

Impacte dels mecanismes de coordinació basats en TIC en la coordinació clínica i la qualitat assistencial en el Sistema Nacional de Salut (COORDENA-TICs) (2021-2023)

(2021-2023)

Objectiu general

Analitzar l'impacte dels mecanismes de coordinació basats en les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) a la coordinació clínica entre nivells d'atenció i en la qualitat assistencial als serveis de salut de tres comunitats autònomes (CCAA) (Catalunya, Illes Balears i País Basc) del sistema nacional de salut.   

Objectius específics 

 • Determinar el nivell d'implementació i ús dels mecanismes de coordinació basats en TIC a les tres CCAA d'estudi i els factors associats.
 • Analitzar les diferències entre les CCAA en l'ús de mecanismes de coordinació basats en TIC i els seus factors associats.
 • Analitzar l'associació entre el nivell d'ús de mecanismes de coordinació basats en TICs i la coordinació clínica en les tres CCAA.

Disseny de l'estudi

Sub-estudi 1: Estudi transversal basat en el qüestionari COORDENA.

 • Àrees d'estudi: Catalunya, País Basc i Illes Balears. Les unitats d'anàlisis son entorns sanitaris compostos per àrees bàsiques de salut i el seu hospital de referencia.
 • Població d'estudi: metges d'atenció primària i especialitzada.
 • Mostra estimada: 1520-2050 metges per CA.
 • Variables de resultat: Nivell d'ús de mecanismes basats en TIC.
 • Variables explicatives: sociodemogràfiques, laborals, organitzatives, contextuals, actitud front el treball i d'interacció entre metges.
 • Anàlisis bivariats i multivariats de factors associats. Es compararan les principals variables de resultat a les CCAA d'estudi.

Sub-estudi 2: Estudi transversal basat en el qüestionari COORDENA.

 • Àrees d'estudi entorns sanitaris de les tres CCAA.
 • Font d'informació: enquesta COORDENA.
 • Variables de resultat: coordinació de la informació i de la gestió.
 • Variables explicatives: sociodemogràfiques, laborals, organitzatives, contextuals, actitud front el treball i d'interacció entre metges.
 • Anàlisis bivariats i multivariats.

Fons de finançament

Aquest projecte està finançat pels fons d'investigació del'Instituto de Salud Carlos III, Subprograma de Proyectos de Investigación en Salud (FIS) (PI20/00290) y Fondos FEDER, amb una subvenció de 69.920€.

Equip d'investigació

a. Catalunya

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (SEPPS): Ingrid Vargas, M. Luisa Vázquez, Daniela Campaz

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE): Elvira Sánchez

Badalona Serveis Assistencials (BSA): Joan Manuel Pérez-Castejón

Institut Català de la Salut (ICS): Àlex Escosa Farga

Parc de Salut Mar: Francesc Cots

Fundació Salut Empordà: Pere Plaja

Consorci Sanitari de Terrassa (CST): Antonio Sánchez Hidalgo

Consorci Hospitalari de Vic (CHV): Esther Fernández

Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA): Marta Banqué 

Gestió i Prestació de Serveis de Salut: Rami Qanneta

b. Illes Balears

Hospital Universitari Son Espases: Josep Pomar, Miguel Caldentey Tous i Carmen Sanclemente

Servei de Salut de les Illes Balears: Oana Bulilete i Rosa Ortuño

c. País Basc

Osakidetza, Servei Basc de Salut: Maite Paino, Mikel Ogueta i Maite Madrid

Persones de contacte

Ingrid Vargas(ELIMINAR), Daniela Campaz(ELIMINAR), M. Luisa Vázquez(ELIMINAR)

Documents relacionats

Articles

Comunicacions

Campaz D, Vargas I, Cots F, Escosa A, Pérez-Castejón JM, Plaja P, Sánchez E, Banqué M, Sánchez A, Vázquez ML. Has cross-level clinical coordination changed in the Catalan health system after the pandemic? 16th European Public Health Conference, 8 al 11 de novembre de 2023, Dublin (Irlanda).  European Journal of Public Health. 2023;33(IS):ckad160.1356

Campaz D, Vargas I, Pomar J, Cots F, Sanclemente C, Bulilete O, Ortuño R, Ogueta M, Cots F, Plaja P, Vázquez ML. Knowledge and use of ICT-based coordination mechanisms in three regions of Spain. 16th European Public Health Conference, 8 al 11 de novembre de 2023, Dublin (Irlanda). European Journal of Public Health. 2023;33(IS):ckad160.1357

Campaz D, Vargas I, Sánchez E, Cots F, Escosa A, Pérez-Castejón JM, Plaja P, Vázquez ML. ¿Ha cambiado la coordinación clínica entre niveles en el sistema catalán con la pandemia? XLI Reunión anual de la Sociedad Española de Epidemiologia (SEE) y XVIII Congresso da Associaçao Portuguesa de Epidemiología (APE), 5 al 8 de septiembre 2023, Porto (Portugal). Gaceta Sanitaria, 2023;37(SC):356

Campaz D, Vargas I, Sanclemente C, Pomar J, Bulilete O, Ortuño R, Caldenrey M, Paino M, Ogueta M, Vázquez ML. Adaptación del cuestionario COORDENA-TICs que mide el impacto de las TICs en la coordinación clínica. XLI Reunión anual de la Sociedad Española de Epidemiologia (SEE) y XVIII Congresso da Associaçao Portuguesa de Epidemiología (APE), 5 al 8 de septiembre 2023, Porto (Portugal). Gaceta Sanitaria, 2023;37(SC):208

Campaz D, Vargas I, Plaja P, Sanclemente M, Paino M, Madrid MT, Vázquez ML. A questionnaire to measure the impact of ICT-based coordination mechanisms on clinical coordination. European Journal of Public Health.2022;32(S3) 

Informes

Grupo de Evaluación de la Integración Asistencial. Cambios en la experiencia y percepción de la coordinación clínica entre niveles asistenciales en Cataluña, 2017-2022 [Informe preliminar interno]. Barcelona. Consorci de Salut i Social de Catalunya. Febrero 2023.

Campaz-Landazabal D, Amigo F, Vargas I, Vázquez ML. Canvis en la coordinació entre nivells d'atenció en diferents entorns del sistema sanitari català entre 2017 i 2022