Servei d'Estudis (SEPPS) >

Projectes

Millorant l’equitat en l’accés al diagnòstic precoç del càncer en diferents sistemes de salut d’Amèrica Llatina (EquityCancer-LA) (2021-2026)

Aquest projecte donarà continuïtat als projectes Equity-LA i Equity- LA II amb la incorporació d'un nou país (Equador) i una nova àrea temàtica (càncer), per tal d'aprofundir en l'avaluació de l'impacte de la integració de l'atenció, en diferents tipus de sistemes de salut.

Objectiu general

Avaluar l'efectivitat contextual de la introducció, mitjançant un procés participatiu, d'una intervenció d'integració de l'atenció multicomponent en la millora de l'accés al diagnòstic precoç de càncers freqüents en xarxes de serveis de salut de Xile, Colòmbia i Equador.

Objectius específics

 • Analitzar els retards en el diagnòstic del càncer, els factors associats i les principals barreres i facilitadors de l'accés al diagnòstic precoç relacionats amb les característiques del context i de la població, dels càncers més freqüents a les xarxes públiques de serveis de salut de Xile, Colòmbia i Equador. 
 • Adaptar i ampliar, mitjançant un procés participatiu, una intervenció d'atenció integrada múlticomponent per a la millora del diagnòstic precoç dels càncers més freqüents a cada context particular, basada en tres components bàsics: la formació dels equips d'atenció primària, un protocol de derivació ràpida i una estratègia d'informació al pacient per a orientar-se dins dels serveis. 
 • Avaluar l'efectivitat contextual i el procés d'implementació per identificar els factors relacionats amb el context, el procés i el contingut de la intervenció que determinen la seva sostenibilitat i aplicabilitat en altres contextos. 
 • Avaluar el cost de la intervenció i la seva implementació i estimar el cost-efectivitat de la intervenció, amb la finalitat d'informar sobre l'ampliació i el desplegament de la intervenció en altres entorns. 
 • Desenvolupar una estratègia i eines per a una implementació a gran escala sostenible de la intervenció d'atenció integrada multicomponent amb la finalitat de traduir l'evidència en polítiques innovadores i efectives per al control del càncer a Amèrica Llatina i més enllà.

Disseny d'estudi

Per assolir els objectius EquityCancer-LA adopta un enfocament  multidisciplinari amb aplicació de mètodes mixtes, amb dos dissenys principals.

 1. Un disseny quasi-experimental (controlat abans i després) per a l'avaluació de la introducció de la intervenció d'integració de l'atenció multicomponent.
 2. Un estudi de casos basat en múltiples fons d'evidència per a l'anàlisi de barreres i facilitadors de l'accés al diagnòstic precoç del càncer.

Centrat en les xarxes públiques de serveis de salut i població de baixa renda, es desenvolupa en quatre fases:

 1. Anàlisis dels retards, els factors relacionats i les barreres contextuals per al diagnòstic precoç (línia de base).
 2. Adaptació i implementació de la intervenció (formació en atenció primària, protocol de derivació ràpida i informació al pacient, adaptació de les eines TIC disponibles) en condicions reals.
 3. Avaluació de l'efectivitat de la intervenció dins de cada país. 
 4. Anàlisis comparatiu entre països. 

Àrea d'estudi

Àrees d'estudi son les xarxes públiques de serveis de salut que presten atenció a àrees de renda mitja-baixa i baixa, en els tres països d'Amèrica Llatina participants: Xile, Colòmbia i Equador.

Impacte

Aquest projecte contribuirà a:

 1. Generar coneixement sòlid sobre l'efectivitat contextual i la relació cost- efectivitat d'una intervenció assequible i adaptada en reduir els retards en el diagnòstic del càncer; i una estratègia validada per a la seva aplicació a gran escala a Amèrica Llatina i altres països de renda mitja-baixa.
 2. Generar noves dades sobre els retards i els principals obstacles i facilitadors del diagnòstic precoç de càncer i les desigualtats en l'accés.
 3. Generar eines electròniques (e-tools) per millorar la pràctica clínica i la investigació sobre el diagnòstic precoç.

Fons de finançament

Aquest projecte està finançat pel programa Horizon 2020 (H2020) de la Comissió Europea (SC1-BHC-17-2020) sota el conveni (GA) 965226, amb una subvenció total de 2.998.688€.

Si voleu més informació sobre el projecte, podeu consultar la seva web (EquityCancer-LA)

Equip investigador

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SEPPS (coordinadors); M. Luisa Vázquez, Ingrid Vargas, Aida Oliver, Verónica Espinel i Josep Mª Borràs

Fundació Sant Joan de Déu, Espanya; Maria Rubio, Antoni Serrano, Ignacio Aznar, Elizabeth Parody

Universidad de Chile, Chile; Pamela Eguiguren, Ana Maria Oyarce, Camilo Bass, Isabel Abarca, Maria Luisa Garmendia, Rodney Stock

Universidad del Rosario, Colombia; Amparo Mogollón, Virginia García, Angela María Pinzón, William Mantilla, Ana María Pedraza, 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Equador; Ana Lucía Torres, Hugo Pereira, Iván Dueñas, Andrés Peralta

Universidade Nova Lisboa, Portugal; Sónia Dias, Carla Nunes, Julian Perelman, Bruno Heleno

University of Copenhagen, Dinamarca; Signe Smith Jervelund, Allan Krasnik, Janne Sorensen

Coordinació i gestió

Aida Oliver Anglès(ELIMINAR) i Zahara Lucena(ELIMINAR)

Persones de contacte

M. Luisa Vázquez(ELIMINAR)Ingrid VargasAida Oliver; Zahara Lucena(ELIMINAR)

Documents relacionats

Articles

Vázquez ML, Vargas I, Rubio-Valera M, Aznar-Lou I, Eguiguren P, Mogollón-Pérez AS, Torres AL, Peralta A, Dias S, Smith S. Improving equity in access to early diagnosis of cancer in different healthcare systems of Latin America: protocol for the EquityCancer-LA implementation-effectiveness hybrid study. BMJ Open 2022;12:e067439

Comunicacions a congressos

Vázquez ML, Vargas I, Eguiguren P, Mogollón-Pérez AS, Torres AL, Peralta A, Rubio-Valera M, Dias S, Smith-Jerverlung S. Barreras y facilitadores en la coordinación del diagnóstico del cáncer Latinoamérica. XL Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y XVII Congresso Da Associação Portuguesa de Epidemiología (APE), 31 de agosto-2 septiembre 2022, San Sebastían. Gaceta Sanitaria, 2022;36(SC):123