Servei d'Estudis (SEPPS) >

Projectes

Mobilitat dels professionals d’infermeria a Europa - European Health Care Training and Accreditation Network-EHTAN (2003-2006)

Projecte xarxa europea de formació i acreditació sanitària

Objectiu general

Contribuir a millorar la transparència de titulacions, habilitats, formació i experiència al sistema sanitari europeo mitjançant el desenvolupament d'una matriu de competència d'habilitats. 

Objectius específics

 • Valorar els nivells del contingut de les titulacions sanitàries de tota la UE.
 • Identificar diferències culturals i de pràctica en la formació i mètodes de treball d'infermeres a la UE.
 • Establir una metodologia d'avaluació i valoració, que tracti els aspectes relacionats amb infermeres titulades d'un estat europeu que exerceixin en altre.
 • Valorar els riscos clínics i els aspectes de gestió que puguin plantejar-se per les diferències entre les titulacions i les expectatives a la xarxa d'estats.
 • Identificar les àrees de formació que garantirien que les infermeres d'un estat puguin ser contractades i capacitades en resposta a les necessitats i expectatives dels països contractants.
 • Descriure la percepció que tenen les infermeres de la seva pròpia competència en 10 dimensions del treball en: a) el país on es van formar i titular, b) el nou país on treballen actualment.
 • Explicar les diferències als nivells de competència entre el país antic i l'actual.
 • Descriure els canvis a les competències percebudes per les infermeres al llarg del temps.
 • Informar a la comunitat sanitària europea, governs i formuladors de polítiques dels temes plantejats a la matriu final.  

Disseny de l'estudi

Per a l'elaboració de la matriu de competències s'hi realitzaran:

 1. Elaboració d'un marc conceptual sobre valoració de competències, a partir de la compilació i anàlisi de la documentació sobre competències d'infermeria dels països participants en aquest projecte: informes, documents legals, i documents del Comitè Assessor de la Comissió Europea en Infermeria (ACTN), sobre les competèncias per a la infermeria als països de la UE i la bibliografia anglosaxona sobre competències en infermeria, definició i valoració. 
 2. A partir del marc conceptual, es desenvoluparan dos qüestionaris sobre la pràctica d'infermeria, valorada mitjançant una escala de Likert i opinions sobre treballar a d'altres països. Un dels qüestionaris estarà dirigit a les infermeres dels països participants que treballen al seu país i l'altre a les infermeres d'altre país de la UE que treballen en algun dels països participants. Aquests qüestionaris seran traduïts a totes les llengües dels països participants socis de la UE. S'hi realitzarà un estudi pilot mitjançant una enquesta a cada país per valorar la validesa i fiabilitat.
 3. A partir dels resultats de l'aplicació del qüestionari, s'hi elaborarà la matriu de competències. 

Subjectes i àrea de l'estudi

L'enquesta es realitzarà a:

 1. Infermeres europees que treballen en algun dels països participants, però que procedeixen d'altre país europeu, al qual també es van formar professionalment.
 2. Infermeres dels ses països participants que treballen al seu pais

Els països participants són: Regne Unit, Espanya, Grècia, Bèlgica i Alemanya

Fons de finançament

Aquest projecte està finançat pel programa Leonardo da Vinci de la Comissió Europea (2002-UK/02/B/F/PP/129_583), amb una subvenció total de 695.248€.

Equip investigador

Espanya

Consorci Hospitalari de Catalunya; María Luisa Vázquez; Rebeca Terraza

Universidad de NavarraAmparo Zaragoza, Silvia Corchón; Maribel Saracíbar

Regne Unit

King’s College of London; David Cowan (director del projecte), Ian Norman, Jennifer Wilson Barnet

Hospital Guyas & Saint Thomas; Carol Smith; Vinoda Coopamah

Bèlgica

Universitat Catòlica de Leuven, Centre de Recerca de Serveis Sanitaris; Walter Sermeus

Grècia

Universitat d'Atenes; John Mantas

Alemanya

Hospital de Bethel; Michael Schulz, Michael Ackermann, Jutta Wilkinson

Grup assessor (steering committee)

Ria von Bonninghaussen, President, PCN (Comissió Permanent d'Infermeres de la UE)

Ania Fawcett – Hennessy, Coordinadora Regional Europea de l'OMS per a la infermeria

Pat Hughes, Infermera Especialista, Consell Internacional d'Infermeres (ICN)

Pat Walter, Dirigente Europeo, Consell d'Infermeria i Llevadores (NMC), UK

Cathy Geddes, Sotsdirectora d'Infermeria, Guys & ST. Thomas Hospital Trust

Persones de contacte

María Luisa VázquezSilvia CorchónDavid Cowan

Documents relacionats amb el projecte

Qüestionari 1

Qüestionari 2

Articles

Cowan DT, Norman IJ, Coopamah VP. European Healthcare Training and Accreditation Network. Int. J. Nurs. Stud. 2006; 43(3) 265-7.

Cowan DT, Norman IJ, Coopamah VP. Competence in Nursing Practice: A Controversial Concept: A Focussed Review of Literature. Accid. Emerg. Nurs. 2007; 15(1):452-8 

Corchón S, Zaragoza A, Vázquez ML, Terraza R, Cowan D, Grupo ETHAN. Proyecto de la red europea para mejorar la movilidad de los profesionales de enfermería en europa (EHTAN). Revista Rol de Enfermería 2006 ; 29(10):54-59.

Vázquez ML, Zaragoza A, Terraza R, Corchón S, Cowan D, Grupo ETHAN. Opiniones sobre la movilidad laboral en Europa de los profesionales de enfermería. Rev. Esp. Salud Pública (en preparació).

Corchón S, Vázquez ML, Zaragoza A, Terraza R, Cowan D, Grupo ETHAN. Elaboración de un instrumento de autoevaluación para facilitar la movilidad de los profesionales de enfermería en Europa (enviat per a publicació).

Cowan D. Wilson-Barnett DJ, Norman IJ, Murrells, T Measuring Nursing Competence: Development of a Self-Assessment Tool for General Nurses Across Europe. Int. J. Nurs. Stud. 2007 

Presentacions a congressos

Projecte de la Xarxa Europea per millorar la mobilitat dels professionals d'Infermeria a Europa

Elaboració d'un instrument d'autoevaluació per facilitar la mobilitat dels professionals d'infermeria a Europa

Opinions sobre la mobilidad laboral a Europa dels professionals d'infermeria europeus