Patronal CAPSS >

Ofertes de treball

El Consorci Sanitari del Maresme necessita cobrir un lloc de treball de Metge/Metgessa especialista en Pediatria. Ref: CSM048-24

Depenent del Cap de Servei de Pediatria, la missió d'aquest lloc de treball es concreta en atendre les necessitats de les urgències pediàtriques al Servei d'Urgències del CSdM, així com a hospitalització i/o neonatologia, i atenció continuada segons planificació. Participació en les activitats de docència i recerca pròpies de l'especialitat.

Es requereix

 • Llicenciatura/Grau en Medicina i Cirurgia.
 • Titulació oficial de Metge especialista en Pediatria via MIR o homologat o està cursant el darrer any de residència, assolint l'especialitat abans de la resolució d'aquesta convocatòria.
 • Acreditació dels coneixements de la llengua catalana i castellana orals i escrits.                                                                                D'acord amb l'establert al Decret 161/2002 d'11 de juny sobre l'acreditació dels coneixements del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, les persones aspirants hauran d'acreditar el nivell C de coneixements de la llengua catalana mitjançant la certificació del nivell de suficiència del català o nivell equivalent, segons la normativa vigent.   El coneixement del castellà s'acredita ordinàriament per mitjà de la titulació oficial que resulta dels diferents nivells de l'educació obligatòria, realitzats a l'Estat Espanyol, llevat de les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, que sí hauran d'acreditar els coneixements.                                                                                                                                                                            Les persones aspirants que no puguin acreditar els coneixements de la llengua catalana i castellana, podran sol·licitar l'exempció d'aquest requisit amb el compromís de disposar del nivell de coneixement requerit en el període màxim de 3 anys.                                                                 En el cas que la persona adjudicatària al lloc de treball convocat hagi sol·licitat aquesta exempció, el període màxim de 3 anys comptarà a partir de la incorporació al lloc de treball convocat.

Es valora

EXPERIÈNCIA

 • Experiència acreditada en l'àmbit de pediatria d'urgències, hospitalització, neonatologia, atenció continuada i atenció ambulatòria. Es valorarà 2,5 punts per cada any complet de serveis en actiu. Màxim 30 punts.
 • Antiguitat acreditada al CSdM, es valorarà 1 punt per any. Màxim 10 punts.

FORMACIÓ

 • Acreditació de competència lingüística en català (Nivell C). 3 punts.
 • Acreditació de màsters i/o postgraus relacionats amb l'especialitat. Es valorarà 5 punts per mestratge i 2,5 punts per postgrau. Màxim 10 punts.
 •  Formació continuada relacionada amb l'especialitat, 0,5 punts per cada crèdit de formació (1 crèdit equival a 5 hores de formació). Màxim 10 punts.
 • Activitats de docència relacionada amb l'especialitat. Es valorarà 0,1 punts per hora de docència acreditada. Màxim 3 punts.
 • Participació a congressos, jornades o seminaris. Es valorarà 0,1 punts per certificat d'assistència. Es valorarà 0,5 punts per comunicació oral, ponència o pòster, relacionada amb l'especialitat. Màxim 4 punts.

ENTREVISTA. Es valorarà el resultat d'una entrevista realitzada amb el responsable directe, a la que podran accedir aquells candidats que assoleixin un 60% de la valoració curricular, i en el seu defecte els 3 candidats que hagin obtingut la puntuació més alta. Es valoraran les següents competències: 3

 • Capacitat resolutiva
 • Escolta i capacitat comunicativa
 • Treball en equip
 • Habilitats organitzatives
 • Comunicació assertiva i resolució de conflictes

S'ofereix

Un lloc de treball de metge/metgessa especialista en Pediatria amb contracte d'interinitat per a la cobertura de baixa laboral per prestació de risc durant l'embaràs i de maternitat, a jornada completa.

1. Requisits generals de participació:

 • Nacionalitat: Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol altra dels estats membres de la Unió Europea, o d'estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits a la Unió Europea i ratificats per l'Estat Espanyol, els sigui aplicable a la lliure circulació de persones treballadores.
 • Les persones candidates que formin part de països diferents als que formen part de la Unió Europea, hauran d'aportar el permís de treball i de residència vigent.
 • Haver complert 18 anys i no superar l'edat reglamentària vigent a la data de publicació de la convocatòria per a l'accés a la jubilació total en el Règim General de la Seguretat Social.
 • Capacitat: Posseir la capacitat funcional per exercir les tasques assignades al lloc de treball.
 • Habilitació: No estar inhabilitat/ada per exercir les funcions públiques, ni separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.

2. Sol·licitud i documentació a presentar: Les persones interessades han de remetre la seva sol·licitud, acompanyant la següent documentació:

 • Carta de sol·licitud, argumentant la motivació per desenvolupar aquesta tasca.
 • Fotocòpia del DNI o NIE vigent.
 • Fotocòpia de la titulació requerida.
 • Currículum Vitae actualitzat, adjuntant la documentació acreditativa del mateix.
 • Acreditar mitjançant certificats de serveis prestats l'experiència professional que no pertanyi al CSdM. Aquests s'hauran de presentar sempre en format original emès pels òrgans, les autoritats o els càrrecs que duen a terme la gestió de recursos humans a la unitat corresponent. Perquè el certificat sigui valorat en el barem curricular, haurà de constar la següent informació:

- Dades identificatives de l'empresa
- Data d'inici
- Data de fi
- Categoria professional
- Unitat i/o servei del lloc de treball
- Funcions del lloc de treball (Addicional)


3. Termini i lloc de presentació: El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà des del dia de la seva publicació indicant la referència CSM048-24. Aquesta convocatòria romandrà oberta fins a la cobertura definitiva del lloc de treball o, en el seu defecte, fins el dia 29 de desembre de 2024 a les 14 hores. S'ha de fer arribar la documentació de la manera següent:

 • En format PDF per correu electrònic a l'adreça seleccio.personal@csdm.cat
 • A fi de garantir la tramesa de la documentació, aconsellem que reviseu que el vostre proveïdor de correu electrònic no us dona cap avís d'error d'enviament.
 • Si la documentació a presentar supera el pes màxim permès, aquesta l'haureu d'enviar mitjançant enllaç tipus google drive, wetransfer...
 • Rebreu resposta via email per part de selecció conforme s'ha rebut la vostra sol·licitud.

Descarregar document (PDF 537,26 Kb)