Servei d'Estudis (SEPPS) >

Projectes

Factors que obstaculitzen i afavoreixen la implantació d’un sistema de compra en base poblacional a Catalunya (2005-2006)

Objectiu general

Avaluar la prova pilot per a la implantació d’un sistema de compra en base poblacional des d’una perspectiva qualitativa per identificar àrees de desenvolupament futures. 

Objectius específics

  • Analitzar les estratègies introduïdes en les zones d’avaluació capitatives pilot (zac) per tal de millorar la coordinació assistencial, la qualitat, l’eficiència i la satisfacció dels usuaris.
  • Analitzar el coneixement dels actors clau sobre el sistema de compra en base poblacional.
  • Identificar l’opinió, les expectatives i els interessos dels actors clau en relació al sistema de compra en base poblacional com a instrument per la millora de l’eficiència i la coordinació assistencial.
  • Identificar els factors i els actors que faciliten i dificulten l’eficàcia del sistema de compra en base poblacional en relació als seus objectius. 

Disseny de l'estudi

Es tracta d’un estudi qualitatiu, descriptiu de caràcter exploratori, que es desenvoluparà mitjançant les tècniques qualitatives d’anàlisi documental i entrevistes individuals i de grup. 

Àrea d'estudi i mostra

L'estudi es realitza a Catalunya, en les cinc àrees de la prova pilot: la Cerdanya, l'Altebrat, el Baix Empordà, l'Alt Maresme i la Selva Marítima i Osona.Mostra de documents: el conveni entre CatSalut i els proveïdors, el conveni i els acords entre proveïdors, els plans estratègics, organigrames, els diferents models de contractes, plans de comunicació implementats, i les actes de les reunions. La mostra d'informants està formada per les següents categories d'actors clau: directius dels proveïdors -nivell central i regional, diferents nivells assistencials-, professionals de salut i directius del CatSalut -nivell central i regional-. 

Fons de finançament

Aquest estudi el finança el Servei Català de la Salut (CatSalut)

Equip investigador

M Luisa Vázquez; Rebeca Terraza; Ingrid Vargas 

Persones de contacte 

Rebeca Terraza; Ingrid Vargas

Documents relacionats

Comunicacions a congressos

Vázquez ML, Vargas I, Terraza-Núñez R. Factores que favorecen y dificultan la implantación de un sistema de compra en base poblacional en Cataluña. Gac Sanit. 2007; 21(supl.1): 43.

Vázquez ML, Terraza-Núñez R, Vargas I, Agustí E, Brosa F, Casas C. Opiniones sobre la mejora de la coordinación asistencial por la introducción de un sistema de compra en base capitativa. Gac Sanit. 2006; 20(Especial Congreso): 103.

Vázquez ML, Terraza-Núñez R, Vargas I, Agustí E, Brosa F, Casas C. Proceso de implantación de un sistema de compra en base poblacional en Cataluña: opiniones de los actores clave. XXVI Jornadas de Economía de la Salud, Toledo, 24-26 de mayo, 2006.