Servei d'Estudis (SEPPS) >

Projectes

Análisis de la implementación de la política de participación social del Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia: una comparación entre 2000 y 2010 (2007-2013)

Objectiu general

Analitzar l'evolució del coneixement i utilització dels mecanismes de participació, les actituds cap a la participació en salut i el coneixement del Sistema General de Seguretat Social en Salut de Colòmbia (SGSSS) dels usuaris de dos municipis de Colòmbia, entre 2000 i el 2010.

Objectius específics

  • Analitzar comparativament el nivell de coneixement i utilització dels mecanismes de participació establerts per la política dels usuaris del SGSSS dels municipis de Palmira i Tuluá en el 2000 i en el 2010 i els factors associats.

  • Analitzar comparativament les actituds davant la participació en els serveis de salut dels usuaris del SGSSS de Palmira i Tuluá, en el 2000 i en el 2010 i els factors associats.

  • Analitzar comparativament el nivell de coneixement dels seus usuaris del SGSSS en els municipis de Palmira i Tuluá en el 2000 i en el 2010 i els factors associats.

  • Analitzar comparativament el nivell coneixement sobre els drets en salut dels usuaris dels municipis de Palmira i Tuluá en el 2000 i en el 2010 i els factors associats.

Disseny de l'estudi

Estudi descriptiu que compara els resultats de dos estudis tranversals, mitjançant enquestes a usuaris del SGSSS que havien utilitzat els serveis de salut en els tres mesos previs a l'enquesta. La primera enquesta es va dur a terme en el 2000 i la segona en el 2010.

Àrea d'estudi i mostra

L'estudi es va desenvolupar en dos municipis del Departament del Valle del Cauca situat en el Sud Occidente de Colòmbia: la capçalera urbana de Tuluá i l'àrea rural del municipi de Palmira.

Es va calcular la grandària de la mostra sobre la base de la grandària de la població de cada municipi, la taxa esperada d'utilització de mecanismes de participació en salut (estimada en 25% en 2000 d'acord a l'estudi pilot i el 24% pel 2010 d'acord als resultats de la primera enquesta), una precisió del 3% i un nivell de confiança del 95%. Es va realitzar dues enquestes (en  les dues zones) i un mostreig probabilístic per conglomerats en dues etapes. La mostra final va ser de 1495 usuaris l'any 2000 i de 1405 l'any 2010.

Fons de finançament

El projecte ha estat finançat per la Universidad del Valle i la Comissió Europea (dades del 2000); i per la Universidad del Valle (dades del 2010).

Equip investigador

Universidad del Valle, Cali (Colombia); M Eugenia Delgado Gallego 

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (SEPPS); M Luisa Vázquez Navarrete

Universitat Autònoma de Barcelona; Miguel Martín Mateo

Persones de contacte

María Eugenia Delgado GallegoM Luisa Vázquez

Documents relacionats

Tesi doctoral

Delgado M.E. Evolución del conocimiento del sistema de salud, derechos en salud, política de participación y de las experiencias de participación de los usuarios del SGSSS de Colombia [tesis doctoral]. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona; 2013.

Articles

Delgado ME, Vázquez ML. Awareness of the healthcare system and rights to healthcare in the Colombian population. Gac Sanit. 2013; 27(5):398-405.

Delgado ME, Vázquez ML. Changes in awareness and utilization of social participation mechanisms of the Colombian healthcare system in the last 10 years. Delgado ME, Vázquez ML. Int J Health Serv. 2012; 42(4): 695-718.

Delgado ME, Vázquez ML, de Moraes-Vanderlei, L. [Quality of health-care according to social actors' frameworks of meaning in Colombia and Brazil]. Rev salud pública 2010; 12(4): 533-545.

Delgado ME, Vázquez ML. [Users' and community leaders' perceptions of their capacity to infl uence the quality of health care: case studies of Colombia and Brazil]. Cad Saude Publica 2009; 25(1): 169-178.

Delgado ME, Vázquez ML. [Barriers and opportunities for social participation in health: the main social actors' perceptions]. Rev Salud Publica (Bogota) 2006; 8(2): 128-140.

Delgado ME, Vázquez ML. [Knowledge, opinions and experience from applying health participation policy in Colombia]. Rev Salud Publica (Bogota) 2006; 8(3): 150-167.

Delgado ME, Vázquez ML, Zapata Y, Hernán M. [Social participation in health: user community leaders, managers and policy makers in Colombia. A qualitative view]. Rev Esp Salud Publica 2005; 79(6): 697-707.

Comunicacions a congressos

Delgado ME, Vázquez ML. Barreras y oportunidades de los usuarios para participar en el control de la calidad de la atención en salud, desde la visión de diferentes actores. II Simposio Internacional sobre Participación Social en Salud. Superintendencia Nacional de Salud, Medellín, 8-9 Noviembre 2012.

Delgado ME. ¿Hacia una cultura participativa en salud?: una mirada crítica. I Reunión Regional sobre la participación social en salud. Escuela de Salud Pública de Universidad del Valle. Cali, Diciembre 6 del 2012.

Delgado ME, Vázquez ML. La participación social en el SGSSS  de Colombia: Dos evaluaciones en 2000 y 2010.  I Simposio Internacional sobre Participación Social en Salud. Superintendencia Nacional de Salud, Universidad Javeriana, Cali, Diciembre 2-3, 2011.

Delgado ME y Vázquez ML. Conceptos de participación social en salud  y barreras percibidas para participar: Visión de los diferentes agentes sociales de Colombia y  Brasil. VII Congreso colombiano de psicología de la salud. ALAPSA. Colombia. Universidad Sur Colombiana, Neiva, Abril 27-29 del 2007.

Vázquez ML, Delgado ME, da Silva MRF, Siqueira E, Pereira AP, Leite I, Zapata Y, Hernán M, Jiménez JM. ¿Posee la población el poder de influenciar los servicios de salud? Opiniones de usuarios y líderes  de Brasil y Colombia. II Congreso iberoamericano de investigación cualitativa en salud. 2005. Ministerio de Salud y Consumo de España. Madrid  Junio -22-25.

Delgado ME. Representaciones Sociales y Política de Participación en Salud  en Colombia. VII Conferencia internacional de representaciones sociales 2004. Universidad de Guadalajara y Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Guadalajara México Sep. 10-14, 2004.

Delgado ME. Concepto de participación social en salud de diferentes actores sociales en Colombia. II Encuentro nacional de investigación en salud pública. Cali Colombia. Universidad del Valle. Facultad de Salud, CIDER, CEDETES. Cali, 30 de Septiembre y 1 de Octubre del 2004.