Servei d'Estudis (SEPPS) >

Projectes

La relació entre continuïtat i coordinació entre nivells assistencials en diferents entorns sanitaris (2011-2013)

Objectiu general

Analitzar la continuïtat i la coordinació assistencial en diferents entorns sanitaris, amb la finalitat de contribuir a la seva millora.

Objectius específics

  • Establir què entenen els usuaris dels serveis de salut per continuïtat assistencial, quines dimensions li atribueixen i quines són les seves necessitats.

  • Analitzar la percepció dels professionals dels serveis de salut sobre la coordinació assistencial en la seva organització.

  • Generar i validar indicadors de coordinació assistencial entre nivells d'atenció per ser aplicats en qualsevol entorn sanitari que proveeixi un continu de serveis.

  • Determinar el grau de coordinació assistencial entre nivells en diferents entorns sanitaris.

  • Identificar els factors de la coordinació assistencial que es relacionen amb una millor continuïtat assistencial percebuda pels usuaris.

Disseny de l’estudi

L’estudi està constituït per tres etapes diferenciades:

  1. Estudi qualitatiu de tipus descriptiu i interpretatiu. S'aprofundirà en la percepció de continuïtat dels usuaris i l'opinió dels professionals de salut sobre la coordinació assistencial en les seves institucions mitjançant entrevistes individuals semiestructuradas i grups focals.

  2. Identificació, elaboració i validació d'un conjunt d'indicadors de coordinació assistencial entre nivells d'atenció i aplicació dels indicadors a les àrees d'estudi.

  3. Anàlisi comparativa per identificar els factors de la coordinació assistencial que es relacionen amb una millor continuïtat assistencial percebuda pels usuaris.

Població i àrea de l'estudi

Les àrees d'estudi són: Girona ciutat, Baix Empordà i Ciutat Vella (Barcelona) Les entrevistes i grups focals es realitzaran a usuaris i professionals dels serveis de salut, pertanyents a aquelles àrees de salut. Els indicadors s'aplicaran en les organitzacions sanitàries proveïdores de salut a les tres àrees d'estudi.

Fons de finançament

Aquest projecte està finançat pels fons d'investigació del'Instituto de Salud Carlos III, Subprograma de Proyectos de Investigación en Salud (FIS) (PI10/00348) y Fondos FEDER, amb una subvenció de 111.320€.

Equip investigador

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (SEPPS); Ingrid Vargas, M. Luisa Vázquez, Marta Beatriz Aller, Sina Waibel

Badalona Serveis Assistencials; Josep Ramon Llopart

Grup SAGESSA; Lluís Colomés

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà; Jordi Coderch

Institut Català de la Salut; Sebastian Calero

Fundació Sociosanitaria de Manresa; Joan Farré

Institut de Prestacions d'Assitència Mèdical al Personal Municipal; Mercè Abizanda

Persones de contacte

M Luisa Vázquez(ELIMINAR)Ingrid Vargas(ELIMINAR); Marta B Aller(ELIMINAR); Sina Waibel(ELIMINAR)

Documents relacionats

Artícles

Aller MB, Vargas I, Coderch J, Calero S, Cots F, Abizanda M, Farré J, Llopart JR, Colomés Ll, Vázquez ML. Development and testing of indicators to measure coordination of clinical information and management across levels of care. BMC Health Serv Res. 2015;15:323.

Waibel S, Vargas I, Aller MB, Gusmão R, Henao D, Vázquez ML. The performance of integrated health care networks on COPD: analysis of continuity of care using multiple case studies. Int J Integr Care. 2015 Jul-Sep; 15: e029.

Aller MB, Vargas I, Garcia-Subirats I, Coderch J, Colomés Ll, Llopart JR, Ferran M, Sánchez-Pérez I, Vázquez ML. A tool for assessing continuity of care across care levels: an extended psychometric validation of the CCAENA questionnaire. Int J Integr Care 2013; 13:e050.

Aller MB, Colomé JM, Waibel S, Vargas I, Vázquez ML. A first approach to differences in continuity of care perceived by immigrants and natives in the Catalan public healthcare system. Int J Environ Res Public Health. 2013; 10:1474-88.

Aller MB, Vargas I, Waibel S, Coderch J, Sánchez-Pérez I, Colomés Ll, Llopart JR, Ferran M, Vázquez ML. A comprehensive analysis of patients perceptions of continuity of care and their associated factors. Int J Quality Health Care. 2013; Jul;25(3):291-9.

Aller MB, Vargas I, Waibel S, Coderch-Lassaletta J, Sánchez-Pérez I, Llopart JR, Colomés Ll, Ferran M, Garcia-Subirats I, Vázquez ML. Factors associated to experienced continuity of care between primary and outpatient secondary care in the Catalan public healthcare system. Gac Sanit. 2013; 27(3):207-2013.

Aller MB, Vargas I, Vázquez ML. Available tools to comprehensively assess continuity of care from the patients’ perspective. J Clin Epidemiol. 2012; 65:(5): 578-579.

Waibel S, Henao D, Aller MB, Vargas I, Vázquez ML. What do we know about patients' perceptions of continuity of care? A meta-synthesis of qualitative studies. Int J Qual Health Care. 2012; 24(1):39-48.

Letelier MJ, Aller MB, Henao D, Sánchez-Pérez I, Vargas I, Coderch J, Llopart JR, Ferran M, Colomés L, Vázquez ML. Diseño y validación de un cuestionario para medir la continuidad asistencial entre niveles desde la perspectiva del usuario: CCAENA. Gac Sant 2010; 24(4): 339-346.

Aller MB, Vargas I, Sánchez-Pérez I, Henao D, Coderch J, Llopart JR, Ferran M, Colomés L, Vázquez ML. La continuidad asistencial entre niveles percibida por los usuarios del sistema de salud catalán. Rev Esp Salud Publica 2010; 84: 371-387.

Henao D, Vázquez ML, Vargas I. Factores que influyen en la coordinación entre niveles asistenciales según la opinión de directivos y profesionales sanitarios. Gac Sanit 2009; 23(4): 280-6.

Comunicació a congressos

Aller MB, Waibel S, Vargas I, Vázquez ML, Coderch J, Cots F, Abizanda M, Calero S, Colomés Ll, Llopart JR, Farré J for GAIA (Grup d'Avaluació de la Integració Assistencial). How do doctors and patients perceive coordination and continuity across care levels in Catalonia?. Eur J Public Health. 2015; 25(suppl.3): 470-1.

Aller MB, Waibel S, Vargas I, Vázquez ML, Coderch J, Cots F, Abizanda M, Calero S, Colomés Ll, Llopart JR, Farré J for GAIA (Grup d'Avaluació de la Integració Assistencial). Factors influencing coordination and continuity across care levels in the Catalan Health Care System. Eur J Public Health. 2015; 25(suppl.3): 471.

Aller MB, Waibel S, Vargas I, Coderch J, Cots F, Abizanda M, Calero S, Colomés Ll, Vázquez ML. Coordinación y continuidad entre niveles de atención en el sistema de salud público catalán. Gac Sanit. 2015; 29(S): 350.

Aller MB, Waibel S, Vargas I, Vázquez ML, Coderch J, Cots F, Abizanda M, Calero S, Colomés Ll, Llopart JR, Farré J for GAIA (Grup d'Avaluació de la Integració Assistencial). Coordination and continuity across care levels in the Catalan healthcare system: perspectives of health professionals and patients. HSR Spring Meeting 2015, April 23-24, Utrecht.

Aller MB, Vargas I, Coderch J, Calero S, Cots F, Abizanda M, Farré J, Llopart JR, Colomés Ll, Vázquez ML for the GAIA Group. Care coordination across care levels in Catalonia: the healthcare professionals' perspective. Eur J Public Health. 2014; 24(suppl.2): 337.

Waibel S, Aller MB, Vargas I, Vázquez ML. La continuidad de información y gestión entre niveles asistenciales desde la percepción de los usuarios de servicios de salud. Gac Sanit. 2014; 28;(SC): 154.

Aller MB, Vargas I, Vázquez ML. Coordinación entre niveles asistenciales en dos entornos sanitarios de Catalunya. Gac Sanit. 2014; 28;(SC): 153.

Aller MB, Vargas I, Coderch J, Calero S, Cots F, Abizanda I, Farré J, Llopart JR, Colomés Ll, Vázquez ML. Elaboration of indicators to assess coordination across levels of care. 14th International Conference on Integrated Care, April 2-4 2014, Brussels.

Aller MB, Vargas I, Coderch J, Calero S, Cots F, Abizanda I, Farré J, Llopart JR, Colomés Ll, Vázquez ML. Elaboration of a set of indicators of coordination between levels of care. Eur J Public Health. 2013; 23(suppl.1): 148. 

Waibel S, Aller MB, Vargas I, Coderch J, Farré J, Llopart JR, Colomé Ll, Calero S, Cots F, Abizanda M, Vázquez ML. How do healthcare users experience continuity of care across care levels in different settings in the Catalan healthcare system? Eur J Public Health. 2013; 23(suppl.1): 206.

Vargas-Leguas H, Aller MB, Coderch J, Farré J, Llopart JR, Colomés Ll, Calero S, Vargas I, Vázquez ML. Elaboración de indicadores de coordinación asistencial entre niveles de atención: un desafio necesario. Gac Santit. 2012. 26;(suppl.3): 200.