Servei d'Estudis (SEPPS) >

Projectes

L’accés al continu de serveis de salut a Colòmbia (2006-2009)

Objectiu general

Avaluar la continuïtat assistencial en les xarxes integrades de serveis de salut a Colòmbia des del punt de vista dels actors socials involucrats.

 Objectius específics

  •  Analitzar la definició i l'enfoc que utilitzen les polítiques del sector salut a Colòmbia en relació a la continuïtat assistencial, i els diferents factors interrelacionats -accessibilitat al continu de serveis i coordinació assistencial entre nivells.
  • Identificar les opinions, interessos i influència dels actors socials clau (gestors, personal dels serveis i usuaris) en relació amb l'accessibilitat al continu de serveis de salut que ofereixen les xarxes integrades de serveis de salut.
  • Analitzar les opinions, expectatives i interessos dels actors socials clau en relació a la coordinació i continuïtat assistencial en la xarxa de serveis.
  • Identificar les barreres i facilitadors de la continuïtat assistencial, així com les estratègies per a millorar-la

Disseny de l'estudi

Es tracta d'un estudi qualitatiu, descriptiu i exploratori que combina diverses tècniques qualitatives: l'entrevista individual, l'anàlisi de document i l'estudi de cas.

Àrea d'estudi i mostra

La investigació es realitza a Colòmbia. Les àrees de l'estudi les constitueixen una zona de tipus urbà: Ciudad Bolívar a Bogotà, i una altra de tipus rural, al Departamento del Valle del Cauca.

Mostra de xarxes públiques o privada dels diferents règims d'assegurament. Se han seleccionat una mostra teòrica per incloure tots aquells documents que puguin proporcionar informació sobre les dimensions de l'anàlisi: documents de polítiques i legislació nacional i local sobre accés i coordinació assistencial.

Mostra d'informants. La mostra d'informants és de tipus teòric (65) per incloure els diferents grups d'entrevistats que puguin tenir una opinió o influir en els processos estudiats: 1) usuaris d'ambdós sexes, amb diferents tipus d'afiliació -vinculats, afiliats al règim contributiu i al subsidiat; 2) professionals de la salut, de xarxes públiques o privada dels diferents règims d'assegurament i 3) gestors de xarxes públiques o privada dels diferents règims d'assegurament.

Fons de finançament

Aquest projecte està finançat pel Programa de Beques Mutis de l'Agència de Cooperació Espanyola (AECI).

Equip investigador

Consorci Hospitalari de Catalunya; Ingrid Vargas, M Luisa Vázquez

Universitat Autònoma de Barcelona; Miguel Martín Mateo

Universidad del Rosario, Colòmbia; Amparo Mogollón Pérez

Persones de contacte

Ingrid Vargas; M Luisa Vázquez   

Documents relacionats

Tesis doctoral

Vargas I. Barreras en el acceso a la atención en salud en modelos de competencia gestionada: un estudio de caso en Colombia [tesis doctoral]. Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina. Departament de Pediatria d’Obstetricia i Ginecologia i de Medicina Preventiva. Programa de Doctorat en Salut Pública i Metodologia de la Recerca Biomédica; 2009.

Articles

Mogollón AS y Vázquez ML. Factores institucionales que inciden en el acceso de la población desplazada a los servicios de salud. Cadernos de Saúde Pública 2008; 24 (4): 745-754.

Mogollón AS y Vázquez ML. Características de la población desplazada que inciden en el acceso a los servicios de salud. Rev. Gerencia y Políticas de Salud. 2006 (11):96-110.

Comunicacions a congressos

Vargas I, Vázquez ML, Mogollón A Impact on access to health care of the introduction of managed care strategies in the health system of Colombia. Proceedings. XII World Congress on Public Health, Istambul 27 April-1 May 2009.

Vargas I, Vázquez ML, Mogollón A. Barreras de acceso al continuo de servicios de salud en Colombia. Gac Sanit. 2007;21 (Extraordinario 2):39.

Vargas I, Vázquez ML, Mogollón A. El acceso a la atención a la salud en modelos de competencia regulada: un estudio de casos en Colombia. Gac Sanit. 2007;21 (Especial Congreso):146.

Factores institucionales que inciden en el acceso de la población desplazada a los servicios de salud en Bogotá, Colombia. Mogollón Pérez AS. y Vázquez Navarrete ML. II Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud, Madrid, 22 al 25 de Junio de 2005

Opinión de los diversos actores sociales sobre la política de atención en salud para la población desplazada en Colombia. Mogollón Pérez AS. y Vázquez Navarrete ML. II Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud, Madrid, 22 al 25 de Junio de 2005

El acceso potencial a los servicios de salud de la población desplazada por conflicto armado en Colombia: análisis de sus políticas. Vázquez ML y Mogollón Pérez AS. XXII Reunión científica Anual de la Sociedad Española de Epidemiología. Gaceta Sanitaria 2004;18(Supl.3):12.