Servei d'Estudis (SEPPS) >

Projectes

Organitzacions sanitàries integrades a Catalunya (2004-2007)

Objectiu general

Analitzar diferents experiències d'organitzacions sanitàries integrades (OSI) a Catalunya i la seva contribució a la millora de la continuïtat i eficiència en la provisió de l'atenció a la població de referència. 

Objectius específics

  • Analitzar les característiques d'aquestes entitats, com a organitzacions sanitàries integrades i establir una tipologia segons els diferents criteris de classificació d'OSI.
  • Determinar de quina manera els elements de l'entorn i els elements organitzatius de les OSI - model de govern, dimensió estratègica, estructura organitzativa, cultura, lideratge i sistema d'asignació-, afavoreixen o aturen la integració assistencial.
  • Analitzar el desenvolupament de les organitzacions sanitàries integrades, respecte als seus objectius finals de continuïtat i eficiència, així com la seva meta intermèdia de coordinació.
  • Identificar àrees de desenvolupament futur per millorar l'eficàcia de les OSI al nostre sistema de salut.

Disseny de l'estudi

Es tracta d'un estudi qualitatiu, descriptiu i exploratori, amb dues vessants: 1) Estudi de cas de sis Organitzacions Sanitàries Integrades a Catalunya i 2) Estudi comparatiu d'aquestes experiències, amb múltiples fonts d'evidència. S'hi utilitzen tècniques qualitatives i quantitatives de recopilació i anàlisi de la informació: anàlisi documental i de registres; entrevistes individuals i de grup, a personal i usuaris dels serveis de salut. L'anàlisi es realitza a escala d'institució i d'usuaris dels serveis de salut.

Subjectes i àrea de l'estudi

La investigació es porta a terme a onze comarques de Catalunya. S'hi estudien sis OSI que tenen la responsabilitat de cobrir un rang de serveis sanitaris per a la població d'un territori. Per a la selecció dels casos d'estudi s'han definit els següents criteris: ser un proveïdor integrat verticalment que, com a mínim, ofereixi serveis sanitaris de primer i segon nivell, tenir més de cinc anys de gestió conjunta, prestar l'atenció a una població definida i comptar amb la presència d'un hospital comarcal dintre de la xarxa.

A partir d'aquests criteris s'han seleccionat sis casos d'estudi: Consorci Sanitari de Terrassa, Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, Badalona Serveis Assistencials, Corporació de Salut del Maresme i La Selva, Consorci Sanitari del Maresme i Grup d'Assistència Sanitària i Social.

Fons de finançament

Aquest projecte està finançat pel CHC, el Fondo de Investigaciones Sanitarias ISCIII (PI04/2688) i el Consell Comarcal del Barcelonès, amb una subvenció total de 41.100€. 

Equip investigador        

Consorci Hospitalari de Catalunya; María Luisa Vázquez, Ingrid Vargas, Diana Henao       

Badalona Serveis Assistencials;  Josep Ramón Llopart

Consorci Sanitari del Maresme; Albert Verdaguer

Consorci Sanitari de Terrassa; Rosa Ruíz

Corporació de Salut del Maresme i La Selva; Jordi Valls

Grup SAGESSA; Lluís Colomés

Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà; Jordi Coderch

Persones de contacte 
M Luisa VázquezIngrid Vargas  

Documents relacionats

Llibre

Vázquez ML, Vargas I. Las organizaciones sanitarias integradas. Un estudio de casos.

Articles

Vargas I, Vázquez ML, Henao D, Farré J. De la competència a la col·laboració. Experiència en la integració assistencial a Catalunya. Fulls Econòmics 2009; 38:27-37.

Henao Martínez D,  Luisa Vázquez M,  Lorenzo IV. La coordinación asistencial: Conceptos, opiniones y expectativas de directivos y profesionales sanitarios. Gac Sanit 2009; 23(4): 280-6 doi:10.1016/J.gaceta.2008.05.001.

Henao-Martínez D, Vázquez-Navarrete ML, Vargas-Lorenzo I, Coderch-Lassaletta J y Llopart-López JR. Integración asistencial de dos organizaciones en Cataluña. Rev. de Salud Pública (Bogotá) 2008; 10(1):33-48.

Vargas I y Vázquez ML. Barreras y facilitadores de la coordinación asistencial en dos organizaciones sanitarias integradas en Cataluña. Gac Sanit 2007; 21(2): 114 - 123.

Terraza R, Vargas I, Vázquez ML. La coordinación entre niveles asistenciales: una sistematización de sus instrumentos y medidas. Gac Sanit 2006; 20 (6): 485-95.Vázquez ML, Vargas I. Redes integradas de servicios de salud, ¿solución o problema? Editorial. Rev Cienc Salud. 2006; 4(1):5-9.

Vázquez ML, Vargas I, Farré J y Terraza R. Organizaciones sanitarias integradas : una guía para el análisis. Rev. Esp Salud Pública. 2005;79: 633-643.

Vargas Lorenzo I, Farré Calpe y Vázquez Navarrete M L. La confusión en torno al concepto de gerencia única: un caso de sinécdoque. Atención Primaria 2007; 275.

Presentacions

Guía para el estudio de Organizaciones Sanitarias Integradas.
​Presentació tècnica: Organitzacions Sanitàries Integrades a Catalunya. Un estudi de cas. 23 de Febrer 2003.  

Tesines

Pizarro, V. Organizaciones sanitarias integradas en países con distintos sistemas de salud. Barcelona: UPF; 2004.     

Terraza, R. Coordinación y continuidad: un marco para el análisis. Barcelona: : Universitat Pompeu Fabra; 2004.

Henao, D. Un estudio de caso de dos organizaciones sanitarias integradas de Cataluña. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2004.

Pons, MA. Estudio de dos organizaciones sanitarias integradas de Cataluña: la Corporació de Salut del Maresme i la Selva y el Grup SAGESSA. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2004.  

Becaría J. Continuidad asistencial en dos organizaciones sanitarias integradas de Cataluña: perspectiva de usuarios (Directora: ML Vázquez). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra 2005-2006.  

Beltrán P. Coordinación entre niveles asistenciales. Una propuesta para su evaluación. (Directoras: ML Vázquez, I Vargas,). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra 2005-2006.

I Vargas. La coordinación asistencial en dos organizaciones sanitarias integradas en Cataluña: el Consorci Sanitari del Maresme y el Consorci Sanitari de Terrassa. (Directora: ML Vázquez). Treball de recerca del Doctorat en Salut Pública i Metodologia de la Recerca Biomèdica. Universitat Autònoma de Barcelona. 2005. 

Presentacions a congressos 

Waibel S, Henao D, Vargas I, Vázquez ML. Continuity of care in Integrated Healthcare Networks in Catalonia from the perspective of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Eur J Public Health. 2010; 20(suppl.1): 57.

R Gusmão; D Henao; I Vargas; ML Vázquez. Continuidad entre niveles asistenciales en pacientes con EPOC. Gac. Sanit 2009 (Esp. Congreso 2): 14-5.

Henao D, Vázquez ML, Vargas I, Coderch J. Valls J, Ruiz R. Values oriented to coordination in integrated health care organizations: collaboration and teamwork. Proceedings. XII World Congress on Public Health, Istambul 27 April-1 May 2009.

D Henao, ML Vázquez, I Vargas, J Coderch, Ll Colomés, JR Llopart, J Valls, A Verdaguer, R Ruiz. Cultura organizativa en las organizaciones sanitarias integradas. Gac. Sanit. 2009; 23( Espec. Congr. 1): 69.

MJ Letelier, ML Vázquez, I. Vargas. Un instrumento para la medida de la continuidad entre niveles asistenciales. Gac. Sanit. 2009; 23( Espec. Congr. 1): 19.

Henao D, Vázquez ML, Vargas I, Llopart JR, Valls J, Verdaguer A, Ruiz R, Colomés Ll,Coderch J. Health care coordination mechanisms. Opinion of managers and health professionals of integrated health care organizations. European Journal of Public Health 2008; 18 (Supl 1):170.

Henao D, Vázquez ML, Vargas I, Coderch J, Colomés Ll, Llopart JR, Valls J, Verdaguer A, Ruiz R. Valores orientados a la coordinación en las organizaciones sanitarias integradas. Colaboración y trabajo en equipo. Gac Sanit. 2008;22(Espec Congr):50.

Henao D, Vázquez ML, Vargas I, Coderch J, Colomés Ll, et. al. Opinión de directivos y profesionales sobre los mecanismos de coordinación de las organizaciones sanitarias integradas de Cataluña. Gac Sanit. 2008;22(Supl 2):34.

Vázquez ML, Henao D, Vargas I, Llopart JR, Valls J, Verdaguer A, Ruiz R, Colomés Ll, Coderch J. Barriers and facilitators to health care coordination in integrated health care organizations. Opinions of managers and health professionals. European Journal of Public Health. 2007;18 (4):149.

Beltrán P, Vargas I, Vázquez ML, Coderch J, Llopart JR. Propuesta de indicadores para la evaluación de la coordinación entre niveles asistenciales. Gac Sanit. 2007, 21 (Supl 2): 21.

Henao D, Vázquez ML, Vargas I, Coderch J, Colomés Ll, Llopart JR, Valls J, Verdaguer A, Ruiz R.  Coordinación asistencial en las organizaciones sanitarias integradas según directivos y profesionales. Gac Sanit. 2007; 21(Supl 2):63.

Henao D, Vázquez ML, Vargas I, Coderch J, Colomés Ll, Llopart JR, Valls J, Verdaguer A, Ruiz R. Barreras y facilitadores de la coordinación asistencial: Opiniones de los directivos de Organizaciones Sanitarias Integradas. En: Gac Sanit 2006; 20 (Espec Congr): 89.

Vázquez ML, Vargas I, Henao D, Coderch J, Colomés Ll, Llopart JR, Valls J, Verdaguer A, Ruiz R. Coordinación asistencial en las organizaciones sanitarias integradas de Cataluña. Gac. Sanit. 2007;21(supl1):31.

Henao D, Vázquez ML, Vargas I, Coderch J, Colomés Ll, Llopart JR, Valls J, Verdaguer A, Ruiz R. Estrategias para mejorar la coordinación asistencial. Opinan directivos y profesionales de las organizaciones sanitarias integradas de Cataluña. Gac. Sanit. 2007;21(supl1):31.

Henao D, Vázquez ML, Vargas I, Coderch J, Colomés Ll, Llopart JR, Valls J, Verdaguer A, Ruiz R. Conceptos sobre coordinación asistencial. Opinión de los profesionales de salud. En: Gac Sanit 2006;20 (Espec Congr): 87.

Vargas I, Vázquez ML, Henao D, Llopart JR, Coderch J, Colomés Ll, Valls J, Ruiz R, Verdaguer A. Elementos organizativos que favorecen y obstaculizan la coordinación asistencial: resultados de un estudio de casos en Cataluña. XXVI Jornadas de Economía de la Salud. Toledo, 23-26 de mayo de 2006.

Beltrán P, Vargas I, Vázquez ML, Coderch J, Llopart JR. Coordinación entre niveles asistenciales. Una propuesta de evaluación. XXVI Jornadas de Economía de la Salud. Toledo, 23-26 de mayo de 2006.

Vargas I, Vázquez ML, Ruiz R, Berenguer J. Gobierno e integración de servicios sanitarios: resultados de un estudio de dos casos en Cataluña. Gac Sanit 2005;19 (Supl1): 157.

Vargas I, Vázquez ML, Ruiz R, Berenguer J. La integración asistencial en dos Organizaciones Sanitarias Integradas de Cataluña. Gac Sanit 2005;19 (Supl1): 157.

Vázquez ML, Vargas I, Henao D, Pons MA, Coderch J, Colomés Ll, et al. Key features, types and government bodies of Integrated Healthcare Organisations in Catalonia. 5th World Congress of the International Health Economics Association. Barcelona, 10-13 de Julio; 2005.

Vargas I, Vázquez ML y Farré J. Organizaciones sanitarias integradas en Cataluña: una guía para el análisis. En: Asociación de Economía de la Salud. Solà-Morales O, Bohigas Ll, García-Alte Anna. XXV Jornadas de Economía de la Salud; 2005 Jul 10-15; Barcelona, España. Barcelona: Romargraf S.A; 2006: 683-94.

Vargas I y Vázquez ML. Organitzacions Sanitàries Integrades a Catalunya: una guia per a l'anàlisi. XIII Jornades de la Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears: inmigració i Salut. Barcelona, 25 y 26 de Noviembre; 2004.

Terraza R, Vargas I, Vázquez ML, Farré J. Coordinación y continuidad un marco para el análisis. XXIV Jornadas de Economía de Salud. El Escorial, 26-28 de Mayo; 2004.

Pizarro V, Vázquez ML, Vargas I, Farré J. Organizaciones Sanitarias Integradas en países con distintos sistemas de salud. XXIV Jornadas de Economía de Salud. El Escorial, 26-28 de Mayo; 2004.  

Enllaços d'interès