Servei d'Estudis (SEPPS) >

Projectes

Accés i qualitat de l'atenció sanitària de poblacions vulnerables a Espanya en el context de la crisi econòmica - MEISI I (2014-2017)

Objectiu general 

Analitzar la influència de la crisi econòmica en l'accés i qualitat de l'atenció sanitària de poblacions vulnerables a Espanya. 

Objectius específics 

  • Analitzar els canvis en l'accés als diferents nivells d'atenció i en els seus factors associats de poblacions vulnerables entre l'any 2006 i 2012 a Espanya;
  • Analitzar els efectes de la crisi econòmica en l'accés i la percepció de qualitat de l'atenció en poblacions vulnerables des de la perspectiva dels agents principals (personal sanitari i usuaris);
  • Identificar els mecanismes a través dels quals la crisi econòmica influeix en l'accés i la percepció de qualitat de l'atenció de poblacions vulnerables des de la perspectiva dels agents principals.

Disseny de l'estudi

Es realitzaran dos subestudios complementaris: 

  1. un estudi quantitatiu comparatiu i exploratori utilitzant les Enquestes Nacionals de Salut de 2006 i 2011 per identificar canvis en l'accés en els primers quatre anys de la crisi econòmica
  2. un estudi qualitatiu descriptiu i interpretatiu, mitjançant grups focals a personal sanitari i entrevistes individuals a usuaris pertanyents a col·lectius vulnerables a Catalunya, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana i a la Regió de Múrcia, per aprofundir en els factors relacionats amb la crisi i els seus efectes sobre l'accés i la qualitat de l'atenció, des de la perspectiva dels agents principals. Realitzant una anàlisi temàtica de contingut amb segmentació per grups d'informants i tema.

Àmbit

Projecte coordinat entre centres de recerca de Catalunya, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia.

Fons de finançament

Aquest projecte està finançat pel Fons d'Investigació Sanitària (FIS) i els Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) del Ministeri d'Economia i Competitivitat -Institut de Salut Carlos III (FIS-PI13/00261), amb una subvenció de 73.507,50€.

Equip investigador

Catalunya

Comunitat de Madrid

Comunitat Valenciana

Región de Múrcia

  • Servicio de Epidemiología de la Consejería General de Salud Pública; Mónica Ballesta

Persones de contacte

M.Luisa VázquezVictoria PorthéIrene Garcia-Subirats 

Publicacions relacionades 

Articles

Gotsens M, Malmusi D, Villarroel N, Vives-Cases C, Garcia-Subirats I, Hernando C, Borrell C. Health inequality between immigrants and natives in Spain: the loss of the healthy immigrant effect in times of economic crisis. Eur J Public Health. 2015;25(6):923-9. doi: 10.1093/eurpub/ckv126.

Garcia-Subirats I, Vargas I, Sanz B, Malmusi D, Ronda E, Ballesta M, et al. Changes in access to health services of the immigrant and native-born population in Spain in the context of economic crisis. Int J Environ Res Public Health. 2014; 11(10):10182-201.

Informes

Garcia-Subirats I, Vargas I, Vázquez ML.  Acceso y utilización de los servicios de salud. En: Estado de salud, determinantes y uso de los servicios de la población inmigrada en España. Encuestas Nacionales de Salud 2006 y 2012.  1st ed. Malmusi D, Gotsens M, editores. CIBERESP, 2014. pp. 88-105.  (consulta l'informe)

Comunicacions a congressos

Porthé V, Vargas I, Malmusi D, Sanz B, Otero L, Bosch L, Ronda E, Heras-Monasterio J, Plaza I, Ballesta M, Llopart JR, Colomés Ll, Vázquez ML for MEISI Project. Economic crisis, cutbacks and migrants' access to healthcare in Spain: health workers' perspective. Eur J Public Health. 2015; 25(suppl.3):334-5.

Porthé V, Vargas I, Bosch L, Plaza I, Sanz B, Otero L, Ballesta M, Malmusi D, Vázquez ML por MEISI I. Cambios en el acceso a la atención sanitaria de los inmigrantes en el contexto de crisis económica. Gac Sanit. 2015; 29(S): 256-7.

Porthé V, Garcia-Subirats I, Vázquez ML for MEISI I project. Acceso a la atención en salud de los inmigrantes en España en el contexto de la crisis económica y las políticas de austeridad. Seminario proyecto SOPHIE: How does policy get under the skin? Employment conditions, austerity and equality policies as determinants of health inequalities in Europe. Les polítiques socials afecten la salut? Les condicions d'ocupació, l'austeritat i les polítiques d'igualtat com a determinants de les desigualtats de salut a Europa. 1-3 July 2015, Barcelona, España    

Garcia-Subirats I, Vargas I, Gotsens M, Llop-Gironés A, Malmusi D, Vázquez ML. Changes in access to health services of the immigrant and native-born population in Spain in the context of economic crisis. 5th EUPHA European Conference on Migrant and Ethnic Minority Health, April 10-12 2014, Granada (Spain).