Centre virtual d’Intel·ligència Artificial del Medicament de Catalunya

ANTECEDENTS:

La irrupció de la Intel·ligència Artificial (d'ara endavant, IA), consistent en la creació de sistemes capaços d'aprendre i raonar com l'ésser humà, aprenent de l'experiència, esbrinant com resoldre problemes davant unes condicions donades, contrastant informació i duent a terme tasques lògiques en tots els àmbits de la societat és una realitat.

El 18 de febrer de 2020 el Govern de la Generalitat va aprovar l'Estratègia d'Intel·ligència Artificial de Catalunya sota la qual s'articulen les inversions estratègiques per potenciar les seves capacitats en IA, l'ètica en la seva aplicabilitat, el protagonisme que han d'assolir els serveis públics, així com la necessitat de potenciar la recerca, la formació, el talent acadèmic i l'emprenedor.

L'aplicació d'eines d'IA al món de la Salut cerca repercutir en la millora de l'atenció dels pacients, facilitar les tasques que han de dur a terme des del personal facultatiu fins al personal administratiu dels centres sanitaris i guanyar en eficiència i precisió de resultats. Els algorismes ajuden a entendre o extreure conclusions sobre malalties en un temps molt reduït, a suggerir un diagnòstic i la medicació pertinent, a fer una millor gestió dels centres hospitalaris o a llegir històries clíniques a gran escala. Els resultats que es desprenen de la utilització d'aquestes eines s'apliquen sempre sota la supervisió d'un professional de la Salut

La utilització dels medicaments en medicina és pràcticament ubiqua en tots els àmbits assistencials i és responsable de bona part dels avenços mèdics i millora de l'esperança de vida de la població. La innovació farmacològica ha proporcionat canvis disruptius en el curs de moltes malalties, alhora que la gestió del seu balanç risc-benefici i increment de la despesa sanitària, on actualment representa al voltant d'un 25% de la despesa en salut en el nostre país, han suposat incrementar els esforços en l'ús racional del medicament.

En aquest sentit, la gestió del medicament és una de les intervencions clíniques més informatitzades, on Catalunya va ser puntera en la introducció d'eines com la recepta electrònica en atenció primària, o el registre de resultats en salut en medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria. Alhora, l'àmbit del medicament és un dels àmbits amb més dades parametritzades. Tanmateix, malgrat l'oportunitat de millora, la complexitat en l'ús de més medicaments que es van afegint al vademècum i la necessitat de gestionar les incerteses que es planteja l'ús en vida real dels medicaments, continua essent un dels àmbits en salut amb poques iniciatives en el desenvolupament d'eines d'intel·ligència artificial, i encara menys d'aproximacions que plantegin analitzar i intervenir en els diferents nivells de la cadena d'utilització dels medicaments en l'àmbit assistencial.

OBJECTIU:

Posar a disposició del SISCAT eines de gestió basades en la intel·ligència artificial (IA) per a la millora de l'ús racional dels medicaments (URM) i l'eficiència en la utilització dels recursos públics.

El CIAM vol donar suport al sistema de salut de Catalunya, incloent-hi totes les organitzacions sanitàries del SISCAT i els seus professionals en la introducció de solucions basades en la IA que facilitin la gestió de la prestació farmacèutica, tant des del vessant de la salut com dels seus aspectes econòmics.

Es tracta d'un centre virtual sense cap estructura física més enllà del treball en xarxa de diferents professionals i organitzacions, liderat i coordinat des del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) amb TicSalut i AQuAS i promogut pel CatSalut i Departament de Salut.

ACTIVITAT/PROJECTES:

Per això, el CIAM estructura la seva activitat desenvolupant projectes que incideixin en tota la cadena del medicament: la informació als pacients i ciutadans, la prevenció de problemes de salut relacionats amb els medicaments, la prescripció i, finalment, la gestió dels resultats.

Concretament, per començar, es plantegen dos projectes dirigits als diferents esglaons de la cadena del medicament, de forma que cap projecte sigui un projecte o intervenció aïllada, sinó que s'emmarqui dins d'un full de ruta coherent i planificat, establint sinergies entre diferents projectes. Aquest full de ruta comença per empoderar als pacients i ciutadans en el bon ús dels medicaments i donar eines de gestió a les organitzacions sanitàries i els seus professionals per prevenir problemes de salut.

A continuació es descriuen els dos primers projectes a desenvolupar:

  • 1. Informació per a pacients - Eina interactiva que proporcioni informació de medicaments adaptada al SISCAT (ChatBot)

Alguns estudis indiquen que més del 80% de la població fa servir Internet per fer consultes sobre salut i que, en la mateixa proporció, realitzen consultes sobre medicaments. Això suposa, en molts casos, motius de confusió, ja que la informació disponible a Internet pot no estar verificada per agències reguladores o professionals sanitaris, pot no estar contextualitzada al sistema de salut de Catalunya (com oferir prospectes d'altres països o no tenir en compte la cobertura que ofereix el sistema de salut de Catalunya) i, en la majoria de les situacions, pot no estar disponible en català. Alhora, la informació per a pacients a Catalunya també es troba fragmentada en plataformes com el Canal Salut, les webs dels hospitals i altres plataformes. A més, en molts casos, la informació no s'ajusta a les necessitats del pacient, sinó que es dirigeix a professionals sanitaris.

Davant d'aquesta necessitat, es proposa, en l'àmbit de la informació al pacient, una solució d'IA consistent en un ChatBot que proporcioni informació per a la resolució de dubtes relacionats amb els plans terapèutics o que permetin contextualitzar la informació al pacient. L'eina ha de proporcionar no només dades que puguin obtenir-se dels prospectes dels medicaments, sinó contextualitzar aquesta informació amb qüestions administratives i regulatories relacionades amb l'administració, interaccions amb aliments i altres medicaments, així com aspectes més generals relacionats amb el circuit de prescripció, dispensació i seguiment terapèutic. Alhora, ha de permetre posicionar la informació de medicaments en català, on aquesta llengua es troba pràcticament minoritzada perquè la majoria dels documents es troben en castellà o anglès.

  • 2. Prevenció de problemes de seguretat - Eina per la predicció de problemes de seguretat amb els medicaments (prevenció)

Entre els problemes de salut relacionats amb medicaments, destaquen els efectes adversos. De fet, l'Organització Mundial de la Salut indica que representen un 5% dels ingressos hospitalaris i es troben entre les deu primeres causes de mort. Quan això ho estenem a tota la resta de situacions, no només els efectes adversos, els estudis indiquen que representen entre el 10 i el 30% dels motius pels quals els pacients acudeixen a les urgències hospitalàries.

Recentment, el CatSalut ha impulsat el projecte Codi Medicament, que tracta d'establir intervencions en el sistema de salut per als pacients que van a les urgències per un problema de salut relacionat amb medicaments, implementant, per tant, un programa de prevenció secundària. Les dades que ja ha proporcionat l'assaig clínic en àmbit català previ a l'impuls del projecte, més les dades que s'estan generant, suposen una oportunitat única per a desenvolupar una eina de prevenció primària per evitar preventivament aquests problemes de salut.

La identificació de patrons de pacients pot permetre identificar quins pacients són susceptibles de possibles complicacions i activar intervencions assistencials per a disminuir la morbiditat deguda a problemes de salut relacionats amb medicaments que han estat identificats. Alhora, aquesta aproximació entre els diferents projectes permetrà establir sinergies en millora de l'eina, la millora contínua i la retroalimentació entre prevenció secundària i prevenció primària dels problemes de salut relacionats amb medicaments.

GOVERNANÇA:

El CIAM és un encàrrec del CatSalut liderat pel CSC amb TicSalut i AQuAS. S'estructura en:

  •  Un comitè directiu format pel CSC, TicSalut i AQuAS que reporta sistemàticament al CatSalut/Departament de Salut (DdS). La seva funció és definir i prioritzar els projectes a desenvolupar i rendir comptes de la seva evolució al CatSalut/DdS.
  • Un comitè assessor científic-tècnic format per clínics, gestors i professionals de les TIC. La seva funció és la de proposar iniciatives i definir els criteris clínics i tècnics de cada projecte, assessorar sobre el seu desenvolupament i fer el seguiment de cada un d'ells.
  • Grups de treball de cada projecte. La seva funció és el desenvolupament dels projectes.
  • Per part del Consorci de Salut i Social de Catalunya, el CIAM es lidera des de l'Àrea d'Innovació i Partenariat i l'Àrea de Farmàcia i del Medicament.