El Contracte d'Assessorament Permanent

CSC Consultoria i Gestió SA dóna suport a l'entitat en tots els àmbits relacionats amb l'activitat gestora: assessorament econòmicofinancer, jurídic, en comunicació, en recursos humans, en sistemes d'informació, en contractacions administratives, en assessoria-consultoria, en infraestructures i equipaments...

En el cas del Contracte d'Assessorament Permanent la direcció gerencial l'exerceix una persona física nomenada de forma directa per l'òrgan de govern de l'entitat. L'empresa de gestió no té responsabilitat directa sobre els resultats, si bé manté un compromís moral i ètic per contribuir a que aquests s'ajustin als objectius de l'entitat.

El Contracte de Serveis

És una modalitat similar al contracte d'Assessorament Permanent, però d'abast limitat. En aquest, la cartera de serveis no és extensa, sinó que es concreta en un conjunt específic de serveis de suport que l'entitat client desitja rebre (contractacions administratives, assessorament en dret laboral, assessorament jurídic general, projectes de planificació, estudis de benchmàrquing, etc).

El Contracte de Gestió Gerencial

Modalitat de contracte en què l'Entitat delega les funcions de gerència a l'empresa CSC Consultoria i Gestió SA, d'acord amb el seu model de gestió. Amb aquesta fòrmula, l'empresa de gestió té poders legals suficients per gestionar i administrar l'entitat i ha de retre compte dels resultats obtinguts, d'acord amb les línies estratègiques i els objectius prefixats.

En aquest escenari el director-gerent de l'entitat és un professional de CSC-CiG SA.