Actualitat >

Notícies

El segon Codi de Conducta del CSC per al tractament de dades personals se centra en l’àmbit social

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) ha donat la seva aprovació al Codi de Conducta per al tractament de dades personals en l'àmbit de l'atenció social del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC). Es tracta del segon document del Consorci que aprova l'APDCAT, autoritat competent i amb capacitat sancionadora per al sector públic a Catalunya, la qual ja va validar, el 2021, el Codi de conducta per al tractament de dades personals en l'àmbit sanitari, també pioner en aquesta matèria.

Aquest nou Codi de Conducta neix amb la voluntat de ser una eina de referència per al sector de l'atenció social, ja que dona resposta a les particularitats del tractament de dades en aquest sector, tenint en compte el volum d'informació amb què es treballa, la varietat de categories de dades tractades, incloses dades sensibles, i també les necessitats de les persones interessades en relació amb la protecció de la seva privacitat. En aquest sentit, per exemple, el Codi estableix que "s'ha de tenir en compte el risc que presenta la pèrdua de confidencialitat de les dades en relació amb les eventuals situacions de vulnerabilitat, indefensió, estigmatització, discriminació, pèrdua d'oportunitats laborals o d'habitatge, i també amb la dificultat per accedir a serveis bàsics o el deteriorament de les relacions personals de les persones interessades".

Així, el Codi pretén donar resposta a les necessitats i reptes que es poden plantejar en el marc de l'atenció social i altres activitats vinculades, com és la possibilitat i condicions en què es pot establir la posició per geolocalització de persones que es trobin en risc de desorientació. També s'aporten solucions a altres problemàtiques que es presenten en l'àmbit de l'atenció social, com ara les particularitats que cal tenir en compte en aquells tractaments de dades que es realitzen en el marc de l'atenció domiciliària, sigui mitjançant el trasllat de documentació o el tractament de la informació en remot a través de dispositius portàtils.

Igualment, es facilita l'atenció telefònica per mitjà de sistemes d'identificació més àgils per a les persones interessades, així com la possibilitat de facilitar la comunicació per aquest canal per part de terceres persones autoritzades pel mateix interessat. D'aquesta manera, es tenen en compte casos com el de la persona gran que prefereix que un fill o filla parli en el seu nom per telèfon. En aquest sentit, el Codi té en compte no només els riscos per a la persona interessada derivats d'una eventual pèrdua de la confidencialitat de la seva informació, sinó també aquells que poden derivar-se de limitar o impedir l'accés als serveis socials per causa de mecanismes de protecció de dades que no els tinguin presents.

L'heterogeneïtat dels serveis socials requereix la col·laboració de diverses administracions i entitats prestadores d'aquests serveis. El Codi de Conducta per al tractament de dades personals en l'àmbit de l'atenció social del CSC té present aquest fet i inclou, a l'article 222-11, una sèrie de previsions que permeten garantir la comunicació de dades entre administracions i entitats prestadores de serveis socials, de manera que la prestació d'aquests serveis es realitzi de la manera més profitosa possible per al seu receptor i es garanteixin, alhora, tots els drets que li són reconeguts a la persona interessada en matèria de protecció de dades.

Un altre dels aspectes més rellevants d'aquest Codi és que totes aquelles entitats que s'hi adhereixin denotaran una reducció notable del risc a enfrontar-se a una sanció, ja que es ressalta la presumpció de compliment de la normativa en matèria de protecció de dades. D'una banda, perquè el Codi és un mecanisme d'autoregulació, pel qual els Responsables o Encarregats del Tractament s'imposen una sèrie d'obligacions que van més enllà del que s'estableix en les citades regulacions a l'efecte i amb la particularitat que aquestes obligacions ja estan focalitzades en un sector en concret, com és en, aquest cas, l'atenció social. D'altra banda, perquè, darrere d'aquest Codi, hi ha l'aprovació de l'Autoritat Control i, a més, està dotat d'un Òrgan independent i autònom de supervisió.  

En suma, adherir-se al Codi de Conducta permet a les diferents entitats fer una aplicació més pràctica, transparent i centrada en la persona de l'RGPD i de la LOPDGDD en l'àmbit social, ja que es tenen en compte les oportunitats i també les particularitats d'un sector concret d'activitat que és especialment complex. És un Codi que proporciona valor afegit, aportant millores específiques en el sector, atès que estableix estàndards de compliment realistes i assolibles per a totes aquelles entitats que s'hi adhereixin i que permetin garantir un compliment de la normativa que assoleixi els objectius de protecció dels interessats establerts.

Amb aquest Codi, el primer Codi de Conducta en abastar aquesta matèria, es facilita una eina de compliment normatiu per a aquells responsables i encarregats del tractament de dades en l'àmbit de l'atenció social, com ja es va fer en l'àmbit de l'atenció sanitària amb el Codi de Conducta en el tractament de dades personals en l'àmbit de la salut del CSC, publicat el desembre del 2020 i que va suposar el primer Codi de Conducta en el tractament de dades personals en l'àmbit de la salut. Ambdós Codis són pioners i innovadors en els seus corresponents sectors, aportant criteris de ponderació dels drets de les persones interessades i recollint el coneixement que l'Àrea de Protecció de Dades del CSC acumula, tant pel que fa a la normativa aplicable com de les necessitats d'aquests sectors d'activitat.