Avís legal i política de privacitat

El nom del domini www.consorci.org, està enregistrat a favor de Consorci de Salut i d'Atenció  Social de Catalunya, amb CIF P-0800004D i domicili social a Avinguda Tibidabo 21 08022-Barcelona (Barcelona). Telèfon de contacte 932 531 820 i adreça de correu electrònic  consorci(ELIMINAR)@consorci.org.

Modalitats de reutilització de la informació

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D'acord amb aquesta normativa, el Consorci de Salut i d'Atenció Social de catalunya (en endavant CSC), permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l'obra per fer-ne obres derivades, per a tot el món i sense cap limitació temporal, i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

a) No desnaturalitzar el sentit de la informació.

b) Citar sempre la font de la informació.

c) Mencionar la data de l'última actualització de la informació.

Cal citar sempre l'autor o el titular dels drets: Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC).

Altres modalitats de reutilització

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts on s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin.

No es permet en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius del CSC ni dels seus centres i serveis en publicacions, webs, blogs ni avatars que no siguin participats o autoritzats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva del CSC i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

El CSC perseguirà l'incompliment d'aquestes condicions, així com qualsevol altra utilització indeguda del seu portal, i exercirà totes les accions civils i penals que puguin correspondre.

Privacitat: política de protecció de dades de caràcter personal

El CSC, responsable del tractament, garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en els termes establerts pel Reglament General de Protecció de Dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals tractades. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat de mantenir una relació amb vostè, d'acord al que disposa l'article 19.3 de la LOPDGDD.

Les seves dades només seran comunicades a altres entitats del grup del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya per tal de poder gestionar correctament la seva petició. Les seves dades seran conservades mentre siguin necessàries per atendre la seva sol·licitud o mantenir la relació adequada amb vostè. Vostè té dret a accedir, suprimir i rectificar les seves dades, oposar-se al tractament, sol·licitar-ne la limitació del tractament i la portabilitat. Per fer-ho ha de dirigir un escrit al CSC, acompanyat de la fotocòpia del seu DNI o d'un document acreditatiu de la seva identitat o escriure a comunicacio(ELIMINAR)@consorci.org. El responsable del tractament ha designat un Delegat de Protecció de Dades amb qui pot contactar a l'adreça dpd(ELIMINAR)@consorci.org. Si en algun moment creu que s'han vulnerat els seus drets pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

D'altra banda, les galetes (cookies) s'utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables del portal per millorar el servei als usuaris de la pàgina web. Aquestes dades seran tractades en base al seu consentiment, el qual pot retirar en qualsevol moment. Així mateix, aquestes dades poden ser comunicades a Google, Llc, prestadora dels serveis de Google Analytics. Pot accedir a la informació sobre aquest tractament a l'adreça https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

Exclusió de responsabilitat

El CSC no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis que de qualsevol naturalesa es poguessin derivar; a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o de la transmissió de virus o programes lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre el CSC i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia serà sotmesa als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.