Trabaja en CSC

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ. Titulat Grau Superior per al Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS) per al Consorci de Salut i Social de Catalunya

REF: 202307CPTGSSEPPS

Anunci

Llistat provisional d'aspirants admesos/es i exlosos/es

Llistat definitiu d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Llistat provisional de puntuacions

Acord

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base associativa, referència al sector i amb una clara vocació de servei. Impulsa models de salut i social excel·lents i sostenibles per millorar la qualitat de vida de les persones, oferint serveis d'alt valor afegit als seus associats.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Amb dependència funcional i jeràrquica de la Direcció del Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS), les principals funcions i responsabilitats del lloc de treball corresponen a tres àrees i seran:

a) Desenvolupament d'activitats de recerca associades a projectes:
· Suport al disseny i validació d'eines per a l'avaluació dels serveis de salut (qüestionaris, indicadors, guies d'entrevista). Suport/desenvolupament de treball de camp.
· Anàlisi de dades.
· Cerca de fons: col·laboració en l'elaboració de les propostes amb l'objectiu de donar continuïtat i ampliar les línies de recerca del servei.
· Cerques bibliogràfiques.

b) Contribució a la divulgació dels resultats de la recerca mitjançant la col·laboració en:
· L'elaboració d'articles i informes científics, presentacions a congressos nacionals i internacionals, presentacions tècniques a les organitzacions participants en recerca (CSC i entitats associades de serveis de salut), notícies per al butlletí del CSC. .
· Participació com a docent en activitats formatives del SEPPS i cursos de postgrau.
· Participació i col·laboració de grups de treball del CSC com la Comissió de Recerca Qualitativa del CSC i GAIA.
· Suport a la direcció de Treballs de final de màster (Conveni CSC-UPF).

C) La gestió dels projectes:
· Seguiment de pressupostos i activitats d'investigació; coordinació de les transferències econòmiques dels projectes; coordinació i elaboració d' informes tècnics i financers per a la justificació de fons; assessoria als socis dels diferents projectes i comunicació amb les institucions finançadores (Comissió Europea, Institut de Salut Carlos III, AGAUR, entre d'altres).
· Cercar i fer seguiment de convocatòries de suport a la recerca: identificació de convocatòries de finançament i beques d'investigació; elaboració, presentació i seguiment de propostes de recerca, incloent la planificació pressupostària, elaboració d'al·legacions, etc.
· Comunicació amb les entitats col·laboradores nacionals i internacional.

CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL

 • Grup professional / categoria: Titulat/da Grau Superior
 • Tipus de contracte: Indefinit a temps complet
 • Jornada laboral anual: 1690 hores anuals
 • Retribució: A acordar en funció de l'experiència i mèrits de la persona candidata
 • Període de prova: Quatre mesos
 • Incorporació: immediata

Es requereix

 • Estar en possessió d'una llicenciatura/grau en ciències de la salut, socials o estadística expedit a Espanya o, en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
 • Experiència laboral acreditable en gestió de projectes d' investigació, elaboració i control de pressupostos.
 • Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional dels estats membres de la Unió Europea on sigui d'aplicació la lliure circulació de persones treballadores i els no nacionals amb permís de treball i residència en Espanya.
 • Estar en possessió de la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques.
 • Tenir complerts els 18 anys i no superar l'edat reglamentària vigent per a l'accés a la jubilació total a la data de publicació de la convocatòria.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se sota cap mena d'inhabilitació per a ocupar llocs de treball o exercir càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat (o en cap situació equivalent) ni haver estat sotmès a sanció disciplinària (o equivalent) que en el seu Estat impedeixi, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
 • Posseir suficients coneixements d'anglès, català i castellà per poder exercir adequadament les funcions del lloc de treball objecte de convocatòria. Per assegurar aquest coneixement, durant el procés, es podran efectuar les verificacions i proves de nivell que s'estimin oportunes per acreditar aquest requisit.

Les persones interessades en participar a la convocatòria hauran de remetre la seva sol·licitud amb la següent documentació:

 • Currículum vitae
 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • Documents acreditatius de les titulacions acadèmiques aportades
 • Documents acreditatius de l'experiència professional

Per acreditar l'experiència professional es requereix la presentació de les certificacions d'empreses on constin els períodes treballats amb indicació de la data d'inici i fi, la categoria professional i les funcions realitzades.

El termini per presentar la sol·licitud i la documentació requerida finalitzarà el dia 27 d'abril de 2023.


Les persones interessades en participar a la convocatòria remetran la documentació requerida, en format PDF, indicant la referència 202307CPTGSSEPPS a l'adreça formacioiseleccio@consorci.org.

Descarregar document (PDF 256,28 Kb)

Envia'ns el currículum