Trabaja en CSC

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ. Auxiliar Administratiu/a/Recepcionista per al Consorci de Salut i Social de Catalunya

REF: 202312CPADMR

Anunci

Acord

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base associativa, referència al sector i amb una clara vocació de servei. Impulsa models de salut i social excel·lents i sostenibles per millorar la qualitat de vida de les persones, oferint serveis d'alt valor afegit als seus associats.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Amb dependència funcional i jeràrquica de la Coordinadora de Serveis Generals les principals funcions i responsabilitats del lloc de treball seran:

 • Gestió trucades telefòniques (internes i externes)
 • Sol·licitud de missatgers (Servei normal o directes) i recepció de missatgeria i entrega a destinatari
 • Sol·licitud de taxi
 • Gestió de reserva de sales de reunions (control d'assistents i servei necessari)
 • Gestió de correu

CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL

 • Grup professional / categoria: Auxiliar administratiu/a/recepcionista
 • Tipus de contracte: Indefinit a jornada parcial
 • Jornada laboral parcial en torn de tarda
 • Horari: de 15:00 a 18:30 hores de dilluns a divendres
 • Retribució: segons conveni
 • Període de prova: 4 mesos
 • Incorporació: immediata

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Gestió administrativa i/o equivalent o superior. Es valoraran altres formacions universitàries aportant experiència sòlida en el lloc.
 • Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional dels estats membres de la Unió Europea on sigui d'aplicació la lliure circulació de persones treballadores i els no nacionals amb permís de treball i residència en Espanya.
 • Estar en possessió de la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques.
 • Tenir complerts els 18 anys i no superar l'edat reglamentària vigent per a l'accés a la jubilació total a la data de publicació de la convocatòria.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se sota cap mena d'inhabilitació per a ocupar llocs de treball o exercir càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat (o en cap situació equivalent) ni haver estat sotmès a sanció disciplinària (o equivalent) que en el seu Estat impedeixi, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
 • Posseir suficients coneixements de català i castellà per poder exercir adequadament les funcions del lloc de treball objecte de convocatòria. Per assegurar aquest coneixement, durant el procés, es podran efectuar les verificacions i proves de nivell que s'estimin oportunes per acreditar aquest requisit.

Les persones interessades en participar a la convocatòria hauran de remetre la seva sol·licitud amb la següent documentació:

 • Currículum vitae
 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • Documents acreditatius de les titulacions acadèmiques aportades
 • Documents acreditatius de l'experiència professional.

Per acreditar l'experiència professional es requereix la presentació de les certificacions d'empreses on constin els períodes treballats amb indicació de la data d'inici i fi, la categoria professional i les funcions realitzades.


El termini per presentar la sol·licitud i la documentació requerida finalitzarà el dia 20 de juny de 2023.


Les persones interessades en participar a la convocatòria remetran la documentació requerida, en format PDF, indicant la referència 202312CPADMR a l'adreça seleccio@consorci.org.

Descarregar document (PDF 297,68 Kb)

Envia'ns el currículum