Trabaja en CSC

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ. Tècnic/a d'Administració de Personal per al Consorci de Salut i Social de Catalunya

REF: 202309CPTCADMP

Anunci

Resolució

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base associativa, referència al sector i amb una clara vocació de servei. Impulsa models de salut i social excel·lents i sostenibles per millorar la qualitat de vida de les persones, oferint serveis d'alt valor afegit als seus associats.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Amb dependència funcional i jeràrquica de la Responsable d'Administració de Personal i Relacions Laborals les principals funcions i responsabilitats del lloc de treball seran:

 • Gestionar i realitzar els tràmits referents a l'administració de personal: afiliació, contractació, nòmines, IRPF, assegurances socials, tancaments comptables, presentació de models d'impostos.
 • Atendre i donar resposta a consultes i peticions
 • Participar en el desenvolupament i implantació de projectes de la direcció de persones

CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL

 • Grup professional / categoria: Titulat/da Grau Mitjà
 • Tipus de contracte: Indefinit a jornada completa
 • Jornada laboral anual: 1.690 hores anuals
 • Retribució: A acordar en funció de l'experiència i mèrits de la persona candidata
 • Període de prova: 4 mesos
 • Incorporació: immediata

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de grau en Relacions Laborals, Ciències del Treball, Dret o similar. Es valoraran altres formacions universitàries aportant experiència sòlida en el lloc.
 • Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional dels estats membres de la Unió Europea on sigui d'aplicació la lliure circulació de persones treballadores i els no nacionals amb permís de treball i residència en Espanya.
 • Estar en possessió de la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques.
 • Tenir complerts els 18 anys i no superar l'edat reglamentària vigent per a l'accés a la jubilació total a la data de publicació de la convocatòria.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se sota cap mena d'inhabilitació per a ocupar llocs de treball o exercir càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat (o en cap situació equivalent) ni haver estat sotmès a sanció disciplinària (o equivalent) que en el seu Estat impedeixi, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
 • Posseir suficients coneixements de català i castellà per poder exercir adequadament les funcions del lloc de treball objecte de convocatòria. Per assegurar aquest coneixement, durant el procés, es podran efectuar les verificacions i proves de nivell que s'estimin oportunes per acreditar aquest requisit.

Les persones interessades en participar a la convocatòria hauran de remetre la seva sol·licitud amb la següent documentació:

 • Currículum vitae
 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • Documents acreditatius de les titulacions acadèmiques aportades
 • Documents acreditatius de l'experiència professional

Per acreditar l'experiència professional es requereix la presentació de les certificacions d'empreses on constin els períodes treballats amb indicació de la data d'inici i fi, la categoria professional i les funcions realitzades.


El termini per presentar la sol·licitud i la documentació requerida finalitzarà el dia 24 d'abril de 2023.


Les persones interessades en participar a la convocatòria remetran la documentació requerida, en format PDF, indicant la referència 202309CPTCADMP a l'adreça formacioiseleccio@consorci.org.

Descarregar document (PDF 246,88 Kb)

Envia'ns el currículum