Trabaja en CSC

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ. Tècnic/a de producte sanitari per al Consorci de Salut i Social de Catalunya

REF: 202305CPTPS

Anunci

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Llistat provisional admesos i exclosos per a la realització de la prova d'accès

Resolució

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base associativa, referència al sector i amb una clara vocació de servei. Impulsa models de salut i social excel·lents i sostenibles per millorar la qualitat de vida de les persones, oferint serveis d'alt valor afegit als seus associats.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Amb dependència funcional i jeràrquica de la Direcció del Servei Agregat de Contractació Administrativa les principals funcions i responsabilitats del lloc de treball seran:

· Preparar documentació tècnica de producte sanitari i medicaments:

 • Elaboració de plecs de prescripcions tècniques.
 • Elaboració del quadre de característiques especifiques.
 • Elaboració de les Bases de Dades dels productes a licitar.
 • Revisar documentació tècnica presentada per proveïdors.
 • Revisar compliment normativa vigent per ofertes presentada per proveïdors.
 • Validar llistats ofertes presentades.
 • Preparar valoració llistats d'ofertes presentades.
 • Elaborar informes adjudicació.

· Preparació de la informació per encàrrecs de mitjà propi i convenis.
· Preparar consultes preliminars al mercat en relació a licitacions de producte sanitari i medicament, així com l'elaboració del corresponent informe.
· Elaboració de models de documentació tècnica en el marc de la contractació pública.
· Assessorament de la documentació tècnica en contractació pública estratègica i d'innovació.
· Configuració d'expedients innovadors.
· Elaborar projectes de formació, interns i externs en matèria tècnica de producte sanitari i medicaments.

CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL

 • Grup professional / categoria: Titulat/da en ciències o ciències de la salut (infermeria, farmàcia, biologia, química) o administració d'empreses.
 • Tipus de contracte: Indefinit a temps complet
 • Jornada laboral anual: 1690 hores anuals
 • Retribució: A acordar en funció de l'experiència i mèrits de la persona candidata
 • Període de prova: Quatre mesos
 • Incorporació: immediata

Es requereix

 • Estar en possessió d'un títol de grau en ciències o ciències de la salut (infermeria, farmàcia, biologia, química) o administració d'empreses.
 • Experiència laboral acreditable en tècnic de producte sanitari en contractació pública.
 • Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional dels estats membres de la Unió Europea on sigui d'aplicació la lliure circulació de persones treballadores i els no nacionals amb permís de treball i residència en Espanya.
 • Estar en possessió de la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques.
 • Tenir complerts els 18 anys i no superar l'edat reglamentària vigent per a l'accés a la jubilació total a la data de publicació de la convocatòria.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se sota cap mena d'inhabilitació per a ocupar llocs de treball o exercir càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat (o en cap situació equivalent) ni haver estat sotmès a sanció disciplinària (o equivalent) que en el seu Estat impedeixi, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
 • Posseir suficients coneixements de català, castellà i anglès per poder exercir adequadament les funcions del lloc de treball objecte de convocatòria. Per assegurar aquest coneixement, durant el procés, es podran efectuar les verificacions i proves de nivell que s'estimin oportunes per acreditar aquest requisit.
 • Coneixements d'ofimàtica nivell usuari.

Les persones interessades en participar a la convocatòria hauran de remetre la seva sol·licitud amb la següent documentació:

 • Currículum vitae
 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • Documents acreditatius de les titulacions acadèmiques aportades
 • Documents acreditatius de l'experiència professional

Per acreditar l'experiència professional es requereix la presentació de les certificacions d'empreses on constin els períodes treballats amb indicació de la data d'inici i fi, la categoria professional i les funcions realitzades.

El termini per presentar la sol·licitud i la documentació requerida finalitzarà el dia 05 d'abril de 2023.


Les persones interessades en participar a la convocatòria remetran la documentació requerida, en format PDF, indicant la referència 202305CPTPS a l'adreça formacioiseleccio@consorci.org.

Descarregar document (PDF 269,13 Kb)

Envia'ns el currículum