Trabaja en CSC

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ. El Consorci de Salut i Social de Catalunya necessita incorporar un/a Tècnic/a de mediambient

REF: 202303CPTECAMB

Anunci

ACORD de resolució del recurs de reposició

Resolució

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base associativa, referència al sector i amb una clara vocació de servei. Impulsa models de salut i social excel·lents i sostenibles per millorar la qualitat de vida de les persones, oferint serveis d'alt valor afegit
als seus associats.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Amb dependència funcional i jeràrquica de la Responsable de Responsabilitat Social Corporativa les principals funcions i responsabilitats del lloc de treball seran:

 • Elaborar projectes i informes
 • Definir plans d'acció
 • Dissenyar, revisar i actualitzar procediments
 • Definir indicadors de seguiment de la gestió ambiental
 • Proporcionar suport tècnic en el desplegaments de plans i actuacions mediambientals
 • Assessorar en la inclusió de criteris de sostenibilitat en les licitacions públiques
 • Impartir formació en matèria mediambiental
 • Dissenyar accions comunicatives respecte de la gestió mediambiental

CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL

 • Grup professional / categoria: Titulat/da Grau Superior
 • Tipus de contracte: Indefinit a temps parcial
 • Jornada laboral anual: 648 hores anuals (2 dies setmanals de presència)
 • Retribució: A acordar en funció de l'experiència i mèrits de la persona candidata
 • Període de prova: Quatre mesos
 • Incorporació: immediata

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de grau en Ciències Mediambientals, Llicenciat/da o Graduat/da en Biologia o similars.
 • Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional dels estats membres de la Unió Europea on sigui d'aplicació la lliure circulació de persones treballadores i els no nacionals amb permís de treball i residència en Espanya.
 • Estar en possessió de la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques.
 • Tenir complerts els 18 anys i no superar l'edat reglamentària vigent per a l'accés a la jubilació total a la data de publicació de la convocatòria.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se sota cap mena d'inhabilitació per a ocupar llocs de treball o exercir càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat (o en cap situació equivalent) ni haver estat sotmès a sanció disciplinària (o equivalent) que en el seu Estat impedeixi, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
 • Posseir suficients coneixements de català i castellà per poder exercir adequadament les funcions del lloc de treball objecte de convocatòria. Per assegurar aquest coneixement, durant el procés, es podran efectuar les verificacions i proves de nivell que s'estimin oportunes per acreditar aquest requisit.

Les persones interessades en participar a la convocatòria hauran de remetre la seva sol·licitud amb la següent documentació:

 • Currículum vitae
 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • Documents acreditatius de les titulacions acadèmiques aportades
 • Documents acreditatius de l'experiència professional

Per acreditar l'experiència professional es requereix la presentació de les certificacions d'empreses on constin els períodes treballats amb indicació de la data d'inici i fi, la categoria professional i les funcions realitzades.


El termini per presentar la sol·licitud i la documentació requerida finalitzarà el dia 08 de març de 2023.


Les persones interessades en participar a la convocatòria remetran la documentació requerida, en format PDF, indicant la referència 202303CPTECAMB a l'adreça formacioiseleccio@consorci.org.

Descarregar document (PDF 261,48 Kb)

Envia'ns el currículum