Des del CSC hem renovat la nostra missió, visió i valors, per tal de reafirmar el nostre compromís amb els nostres associats i amb la societat des del respecte a la nostra essència i origen.

Amb la renovació de les nostres línies principals de treball i de la nostra definició com a entitat, engeguem una etapa amb nous reptes i noves maneres de fer, amb una clara vocació de servei per abordar les necessitats de les persones, els associats i el territori

Política de Responsabilitat Social

Compromís CSC 2019 amb la RS i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Pla Estratègic

Consulta el nou Pla Estratègic del Consorci de Salut i Social de Catalunya 2019-2022 amb el qual l'entitat vol ser un actor determinant en els nous escenaris de salut i socials, anticipant-se als reptes que sens dubte cal abordar en aquests àmbits, i essent pioners en construir i oferir les eines que necessitaran els associats al CSC.

Codi de Bon Govern

Centrats en la prestació de serveis a les persones, als associats i al territori, i amb el conjunt de valors que identifiquen el CSC com a inspiració i guia -excel·lència, creativitat cooperativa, compromís social i confiança- s'ha elaborat un nou Codi de Bon Govern de l'entitat en el marc de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per deixar constància del nostre compromís amb la societat i de la nostra voluntat de transparència.

Aquest codi va ser aprovat inicialment pel Consell Rector en data 18 de setembre de 2019 i ratificat per la Junta General del CSC en data 17 de juny de 2020

Codi de Bon Govern CSC

Codi Ètic

Lligat amb els nostres compromisos amb l'ètica i el compliment normatiu, el CSC va elaborar un Codi Ètic l'any 2010 que ara s'ha adaptat considerant els canvis jurídics produïts amb noves lleis, reglaments i normatives, així com els nous codis i procediments elaborats, tant per les autoritats, el propi CSC i altres entitats amb les que treballem.

L'objectiu del nou Codi Ètic és oferir un conjunt de principis d'actuació per a totes les persones que integren la nostra institució, per tal que totes elles actuïn de forma coherent amb el compromís del CSC amb el comportament ètic i el compromís social.

Aquest codi va ser aprovat inicialment pel Consell Rector en data 18 de setembre de 2019 i ratificat per la Junta General del CSC en data 17 de juny de 2020.

Codi Ètic CSC

Memòria d'activitats CSC

Codi BBPP de l'Àrea de Farmàcia i del Medicament

El sector farmacèutic és i serà clau en el sector sanitari i social, al CSC creiem que és una temàtica a treballar des d'uns principis de comportament que es recolliran en el Codi BBPP de l'Àrea de Farmàcia i del Medicament que estem preparant.

Compliance

Per tal d'assegurar que l'entitat compleix amb tota la normativa que l'afecta, el Consorci de Salut i Social de Catalunya està treballant per implantar els mecanismes de control que assegurin l'estricte compliment normatiu en tots els àmbits de la institució, amb especial atenció a la prevenció de possibles delictes.

Codi BBPP SACAC

El Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci (SACAC) fa anys que compta amb un Codi BBPP SACAC a l'hora de donar el servei per a la compra agregada al sector sanitari.

Portal de la transparència

Des de l'any 2015, el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) té un Portal de la transparència que actualitza constantment i que sotmet a una revisió íntegra de forma semestral. Aquest portal compleix i afegeix informació a la requerida per les següents normatives:

  •     Llei 19-2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  •     Ley 19-2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Espai de treball en l'ámbit de la Responsabilitat Social

  • Grup promotor RS-CSC amb associats al CSC
  • Comissió operativa d'RS amb professionals i comandaments del CSC