Farmàcia i medicament >

Coneixement i Grups de Treball

L'Àrea de Farmàcia i del Medicament compta amb diversos grups i comissions per avançar i impulsar a les entitats associades en aquest àmbit:

Comissió de Responsables de Farmàcia

La Comissió de Responsables de Farmàcia està formada pels farmacèutics dels centres de salut (hospitals, sociosanitaris i Atenció Primària) i institucions associades al CSC. La seva funció és la d'establir un marc compartit d'actuació i consens en els diferents àmbits de la política del medicament i de l'eficiència i sostenibilitat en la gestió de la prestació farmacèutica.

El coordinador és el Dr. Antoni Gilabert, director de l'Àrea de Farmàcia i del Medicament del CSC, amb el suport dels membres de la Comissió Executiva de Farmàcia.

Comissió Executiva de Farmàcia

La Comissió Executiva de Farmàcia consta d'un grup reduït de persones designades per la Comissió de Responsables de Farmàcia per poder gestionar aquells temes relacionats amb la Farmàcia i el Medicament de forma àgil i sense haver de convocar el plenari de la comissió. La Comissió Executiva compta també amb l'assessorament de les persones responsables d'altres comissions del CSC: Atenció Primària, Salut Mental, Atenció Intermèdia i Gestió Salut.

Els coordinadors són el Dr. Antoni Gilabert, director de l'Àrea de Farmàcia i del Medicament del CSC, i el Dr. Josep M. Guiu, cap de planificació i coordinació farmacoterapèutica de l'Àrea de Farmàcia i del Medicament del CSC.

Comissió Assessora de Farmàcia i del Medicament

La Comissió Assessora de Farmàcia i del Medicament és l'encarregada d'assessorar i proposar les línies principals de la política de medicament del CSC i la seva traslació al sector. Està formada per farmacèutics, gerents, directors assistencials, responsables de salut mental, atenció intermèdia, sistemes d'informació i econòmic-financers.

Els coordinadors són la Dra. Cristina Roure, cap del servei de Farmàcia del Consorci Sanitari de Terrassa (CST); el Dr. Xavier Pérez, director assistencial de Serveis de Salut Integrals del Baix Empordà (SSIBE) i el Dr. Antoni Gilabert, director de l'Àrea de Farmàcia i del Medicament del CSC.

Grups de Treball

Un dels aspectes a impulsar per part del CSC és la constitució de grups de treball especifics en aquells temes d'interés per als associats i que requereixen d'un treball tècnic per tal d'arribar a conclusions i compartir-les. Alguns dels grups de treball iniciats són:

  • Resultats en salut
  • Medicaments bio-perillosos
  • Gestió de medicaments immunosupressors selectius

El coordinador és el Dr. Josep M. Guiu, cap de planificació i coordinació farmacoterapèutica de l'Àrea de Farmàcia i del Medicament del CSC

Sessions informatives

Presentació de la sessió sobre Novetats en el sistema de compra del 11 de febrer del 2019