Què és el Consorci >

Valors i conducta

Missió

 • Representació i defensa dels associats. El CSC presta als associats un marc de protecció,reforçament i desenvolupament de les seves funcions en relació als serveis socials i de salut. Defensa els seus interessos i els representa davant l'administració i els agents socials.
 • Promoció de la proximitat i la integració. El CSC promou la prestació de serveis de salut i d'atenció social des de la proximitat, afavorint els equilibris territorials i l'equitat, des d'un model que afavoreix la continuïtat assistencial i la integració dels proveïdors.
 • Autonomia i empresarialització. El CSC impulsa el manteniment, a la xarxa de proveïdors, dels valors de l'autonomia de gestió, el bon govern i la transparència, aportant l'expertesa i el coneixement necessaris que facilitin la professionalitat i l'empresarialització.

Visió

 • El CSC vol prestar serveis d'alt valor afegit als seus associats i col·laborar en la definició de model, adaptant-se a les noves situacions dels centres sanitaris i d'atenció social i del món municipal.
 • El CSC vol ser un referent de la gestió pública empresarial, capaç d'articular un grup de provisió de serveis i de consultoria a Catalunya i a altres territoris.
 • El CSC vol avançar en aquests objectius mitjançant aliances que siguin positives per als seus associats i li aportin fortalesa financera i relacional.

Valors

 • La vocació de servei públic, amb independència política
 • La incorporació de principis ètics i responsabilitat social en la presa de decisions.
 • La proximitat a les persones i el foment de la representació i participació dels ciutadans.
 • La promoció de la cooperació i del desenvolupament del coneixement com a base per a la innovació.
 • La defensa de la transparència i l'eficiència en la gestió de recursos de tercers, públics i privats
 • La pràctica del bon govern en les institucions dels àmbits de salut i d'atenció social.
 • La defensa del consens polític i social en les decisions relacionades amb la gestió pública dels àmbits de salut i d'atenció social.
 • El compromís per complir amb els requisits dels nostres associats i de la millora continua de l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat
Codi de bon govern (en revisió)