Què és el Consorci >

Valors i conducta

Missió

 • Representació i defensa dels associats. El CSC presta als associats un marc de protecció,reforçament i desenvolupament de les seves funcions en relació als serveis socials i de salut. Defensa els seus interessos i els representa davant l'administració i els agents socials.
 • Promoció de la proximitat i la integració. El CSC promou la prestació de serveis de salut i d'atenció social des de la proximitat, afavorint els equilibris territorials i l'equitat, des d'un model que afavoreix la continuïtat assistencial i la integració dels proveïdors.
 • Autonomia i empresarialització. El CSC impulsa el manteniment, a la xarxa de proveïdors, dels valors de l'autonomia de gestió, el bon govern i la transparència, aportant l'expertesa i el coneixement necessaris que facilitin la professionalitat i l'empresarialització.

Visió

 • El CSC vol prestar serveis d'alt valor afegit als seus associats i col·laborar en la definició de model, adaptant-se a les noves situacions dels centres sanitaris i d'atenció social i del món municipal.
 • El CSC vol ser un referent de la gestió pública empresarial, capaç d'articular un grup de provisió de serveis i de consultoria a Catalunya i a altres territoris.
 • El CSC vol avançar en aquests objectius mitjançant aliances que siguin positives per als seus associats i li aportin fortalesa financera i relacional.

Valors

 • La vocació de servei públic, amb independència política
 • La incorporació de principis ètics i responsabilitat social en la presa de decisions.
 • La proximitat a les persones i el foment de la representació i participació dels ciutadans.
 • La promoció de la cooperació i del desenvolupament del coneixement com a base per a la innovació.
 • La defensa de la transparència i l'eficiència en la gestió de recursos de tercers, públics i privats
 • La pràctica del bon govern en les institucions dels àmbits de salut i d'atenció social.
 • La defensa del consens polític i social en les decisions relacionades amb la gestió pública dels àmbits de salut i d'atenció social.
 • El compromís per complir amb els requisits dels nostres associats i de la millora continua de l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat

Codi ètic

En coherència amb la nostra política de responsabilitat social, al CSC hem optat per elaborar aquest Codi ètic, amb l'objectiu d'oferir un conjunt de principis de comportament per a totes les persones que integren la institució respecte a com procedir pel que fa a la relació amb les nostres parts interessades. Així, el Codi ètic estandarditza els principis d'actuació de l'associació, la fundació, la patronal i el grup d'empreses, per tal que les organitzacions i persones que composen el CSC actuïn de forma coherent amb els valors i els objectius del Consorci.

Descarregueu el nostre Codi ètic (PDF 62 kb)