Actualitat >

Notícies

Presentació de resultats preliminars de l'estudi COORDENA a les entitats participants

En una sessió específica per a les entitats participants que va tenir lloc el passat 25 de maig, Ingrid Vargas i Daniela Campaz, del Servei d'Estudis (SEPPS) i Grup d'Avaluació de la Integració Assistencial (GAIA) del CSC, van presentar i analitzar els canvis en la coordinació clínica entre l'atenció primària (AP) i hospitalària (AH) en 22 entorns sanitaris del sistema sanitari català, entre els anys 2017 i 2022. Els resultats preliminars mostren millores en la coordinació entre nivells, però també la persistència o augment de problemes en la coordinació de la gestió clínica, amb algunes diferències entre les àrees. Aquesta anàlisi es basa en la comparació de les enquestes COORDENA-CAT (2017) i COORDENA-TICs (2022) que van comptar, respectivament, amb la participació de 3.308 i 2.277 metges/esses d'atenció primària (AP) i hospitalària (AH) del sistema de salut català.

La sessió va comptar amb la participació de representants del Consorci Sanitari Integral (CSI), el Consorci Sanitari del Maresme (CSDM), el Consorci Sanitari de Terrassa (CST), la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, la Fundació Salut Empordà (FSE), l'Institut Català de Salut (ICS), l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), el Parc Salut Mar i Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE).

Els resultats presentats semblen indicar alguna millora de la coordinació entre nivells, tant de la informació, com de la gestió clínica, però també la persistència de problemes, amb algunes diferències entre àrees.

Pel que fa a la coordinació de la gestió clínica entre nivells, s'identifica un augment de consultes de dubtes de les metges i metgesses de l'AP als de l'AH, i de les recomanacions per part d'AH, però persisteix la limitada definició conjunta de tractaments i ha augmentat la repetició de proves i inadequació de les derivacions, amb diferències entre àrees. En totes, van augmentar els temps d'espera del pacient en ser retornat a l'AP.

Amb relació a la percepció general de la coordinació entre nivells al territori, que ja era baixa per al 2017, va empitjorar en gairebé totes les àrees. Malgrat l'empitjorament d'alguns factors organitzatius (suport dels directius o temps per coordinar-se) i d'interacció (coneixement personal entre metges/esses), va haver-hi un augment de l'ús de la història clínica de Catalunya (HC3/HES), de les històries clíniques compartides dels centres i de les interconsultes virtuals, també amb algunes diferències entre àrees.

Aquests resultats, que van ser debatuts durant la sessió amb els i les participants de les diferents entitats, són encara preliminars i s'hauran d'aprofundir les anàlisis, amb particular atenció en els factors associats als canvis, per identificar i promoure estratègies efectives per a la millora de la coordinació clínica entre nivells a Catalunya.

La comparació dels resultats dels serveis de salut de Catalunya, País Basc i Illes Balears es presentaran el 8 de juny, en una sessió oberta a tots els interessats.

Aquests resultats s'emmarquen dins el projecte COORDENA-TICs, liderat pel Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS) i el  GAIA, en el que col·laboren les comunitats autònomes de les Illes Balears i el País Basc i que és finançat per l'Instituto de Salud Carlos III, Acció Estratègica en Salut (AES) i Fondos FEDER (PI20/00290). El Grup d'Avaluació de la Integració Assistencial (GAIA) és un grup de treball permanent del CSC que agrupa entitats del sector sanitari català que col·laboren amb el Servei d'Estudis del CSC en el desenvolupament d'investigació aplicada sobre la integració assistencial.