Actualitat >

Notícies

Es presenten els resultats de l’estudi sobre la Infermera de Pràctica Avançada IPA-CAT 20-21

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ha assistit, avui, a la presentació dels resultats de l'IPA-CAT 20-21, un projecte de recerca que té com a objectiu estudiar la figura professional de la Infermera de Pràctica Avançada (IPA) al nostre entorn. El projecte, en el qual ha col·laborat el CSC, està liderat per la Càtedra de Gestió, Direcció i Administració Sanitàries de la Universitat Autònoma Barcelona (UAB) i coordinat per la Dra. Lena Farrús.

L'estudi IPA-CAT 20-21 ha permès conèixer l'opinió envers les IPA dels professionals que comparteixen objectius de salut amb aquestes infermeres, a través d'un qüestionari dissenyat ad-hoc (EVOHIPA). Aquest qüestionari incorpora un conjunt de variables sociodemogràfiques i aspectes relacionats amb si s'ha treballat amb una IPA i una escala de Likert (5 nivells d'acord + no respon), amb 41 afirmacions en relació amb les IPA, estructurades en 8 dimensions (activitats del rol, desenvolupament i treball en equip, lideratge, eficiència, suport, reconeixement, model organitzatiu i regulació).

Pel que fa al grau de participació de l'estudi, un total de 584 professionals han contestat tot el qüestionari. La distribució d'aquests professionals, d'acord amb la professió i el lloc de treball, ha estat la següent: Un 51,4 % infermeres i un 40,1 % metges, dels quals un 92.3 % estan treballant en àmbits d'assistència. Pel que fa al seu grau de relació amb les IPA, un 91,8% afirmen haver treballat amb una infermera de pràctica avançada i un 85,4 % dels participants asseguren haver rebut suport d'aquestes professionals per prendre decisions clíniques.

Pel que fa als resultats de les afirmacions, s'han presentat els relacionats amb 22 dels 41 ítems que inclou l'escala EVOHIPA. Per a cadascun d'ells, s'ha mostrat el grau d'acord segons la professió (metge i infermera) i el lloc de treball (direcció mèdica, cap de servei, metge adjunt o resident, etc.). Així mateix, s'ha inclòs el grau d'acord de les IPA en relació amb cadascun dels ítems. Dels 22 ítems presentats, 14 presenten un grau d'acord elevat, 4 un grau d'acord moderat i 4 un acord moderat-baix.

Aquest estudi també inclou un conjunt de recomanacions dirigides a les diferents parts interessades, com són les mateixes IPA i els equips, l'administració sanitària, col·legis professionals o agents socials, entre d'altres. Per a l'elaboració d'aquestes recomanacions, es va crear un grup de treball format per l'equip de recerca del projecte i representants de les patronals sanitàries. Per part del CSC, hi va participar Palmira Borràs, directora de l'Àrea Associativa.

A banda de la presentació dels resultats del projecte IPA-CAT 20-21, a l'acte d'avui s'han compartit dues experiències d'infermeria de pràctica avançada en el camp de la neurologia i de l'oncologia, i s'ha comptat amb la participació de la Sra. Montserrat Gea, directora general de professionals del Departament de Salut, qui ha informat els assistents sobre l'estat de situació del Fòrum de Diàleg Professional i, més concretament, sobre un dels reptes identificats relacionat directament amb la professió infermera (repte 16).