Actualitat >

Notícies

Nou article de protecció de dades per aclarir aspectes de la nova LOPD

Com ja és conegut, en la recent aprovació i entrada en aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD) hi ha molts aspectes que encara generen molt dubtes i debat. Un d'aquests ha estat la Disposició Addicional setena que regula la identificació dels interessats en les notificacions per mitjà d'anuncis i publicacions d'actes administratius. Per això, des de l'Àrea de Protecció de Dades del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) s'ha generat un article on s'aclareix aquest tema.

L'Àrea de Protecció de Dades del CSC ofereix Assessorament, i serveis a mida segons les necessitats de cada entitat, per complir amb les noves normatives en aquest àmbit. A més, organitza jornades sobre les novetats legislatives, la darrera va ser el passat 5 de març i la pots trobar en vídeo aquí.