Actualitat >

Notícies

El SACAC celebrarà una jornada sobre la nova llei de contractes del sector públic

El passat 19 d'octubre es va aprovar al Congrés dels Diputats la nova Llei de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la qual entrarà en vigor, amb excepció d'alguns preceptes, als quatre mesos de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat. L'entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 suposarà la derogació del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, així com les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin al que disposi aquesta.

Per abordar les novetats i canvis derivats de la nova normativa, el Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci (SACAC) ha organitzat una jornada pel proper 21 de novembre al CaixaFòrum de Barcelona que comptarà amb una conferència a càrrec de la presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya, Neus Colet. Després el tècnic de la Direcció de Coordinació de Contractació Administrativa de l'Ajuntament de Barcelona, César Sánchez, exposarà sobre els criteris socials en la nova llei, i seguidament, la responsable del programa Ajuntament+ sostenible de l'Ajuntament de Barcelona, Mar Campanero, explicarà els criteris ambientals per la nova normativa.

 • Jornada SACAC: La nova llei de contractes del sector públic
  • 10.00h Inauguració a càrrec de Manel Ferré, president del CSC
  • 10.10h Les novetats introduïdes per la nova Llei de Contractes del Sector Públic, a càrrec de la Sra. Neus Colet Arean, presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya
  • 11.30h Pausa Cafè
  • 12.00h Els Criteris socials en la nova Llei de Contractes del Sector Públic, a càrrec del Sr. César Sánchez, tècnic de la Direcció de Coordinació de Contractació Administrativa de l'Ajuntament de Barcelona
  • 12.45h Els Criteris mediambientals en la nova Llei de Contractes del Sector Públic, a càrrec de la Sr. Josep Esquerrà, membre fundador d'Ecoinstitut SCCL
  • 13.30h Cloenda