Actualitat >

Notícies

‘BMC Health Services’ publica un article del SEPPS sobre la continuïtat entre nivells assistencials a Catalunya

El Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS) del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ha publicat un article a la revista científica BMC Health Services Research: "Continuity of clinical management and information across care levels: perceptions of users of different healthcare areas in the Catalan national health system". Aquest article es va elaborar en el marc del projecte de recerca "La relació entre continuïtat i coordinació entre nivells assistencials en diferents entorns sanitaris", que va rebre finançament de l'Institut Salut Carlos III i Fondos FEDER (PI10/00348). En aquest projecte van participar membres dels Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, Badalona Serveis Assistencials, Grup SAGESSA, Institut Català de la Salut, Parc de Salut Mar i  PAMEM.

L'article contribueix al coneixement sobre la continuïtat assistencial, un tema escassament analitzat, mitjançant una millor comprensió del fenomen a partir de la percepció dels usuaris dels serveis sanitaris del sistema nacional de salut de Catalunya. A l'article s'analitzen dos tipus de continuïtat assistencial mitjançant un estudi qualitatiu basat en entrevistes individuals amb pacients (n=49).

Els resultats mostren que els pacients atesos en diferents entorns sanitaris a Catalunya perceben que hi ha continuïtat de la gestió clínica i continuïtat de la informació entre nivells assistencials principalment perquè reben el mateix diagnòstic i tractament dels metges d'atenció primària i secundària, perquè són derivats a atenció secundària quan és necessari i en un temps adequat i perquè la seva informació clínica és transferida a través de l'ordinador entre nivells. No obstant, els pacients també destaquen alguns elements específics de discontinuïtat, com, per exemple, temps d'espera llargs per a algunes proves i un ús insuficient de la informació clínica pels metges substituts.

Factors que influeixen en la (dis)continuïtat assistencial

Diversos factors identificats i percebuts pels pacients influeixen en la (dis)continuïtat assistencial, els quals són relacionats amb el sistema de salut (distribució clara de rols entre metges dels diferents nivells d'atenció), les organitzacions sanitàries (mecanismes de coordinació, co-localització de metges, recursos insuficients) i els metges (disposició a col·laborar amb altres metges, el seu compromís en l'atenció al pacient, i la competència tècnica del metge d'atenció primària).

Els elements de discontinuïtat identificats serveixen per indicar on hi ha marge de millora, i els factors que influeixen en la continuïtat poden oferir informació valuosa als directius i professionals de les organitzacions sanitàries sobre on dirigir els seus esforços de coordinació assistencial, que possiblement també milloraria l'experiència d'una trajectòria fluïda al llarg del continu assistencial del pacient.

Signen l'article Sina Waibel, M. Luisa Vázquez, Ingrid Vargas i Marta Aller (Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut, CSC), Jordi Coderch (Serveis de Salut Integrats Baix Empordà) i Joan Farré (Centre Integral de Salut Cotxeres), amb el suport rebut del Grup d'Avaluació de la Integració Assistencial (GAIA).