Actualitat >

Notícies

Analitzem els resultats PLAENSA 2022 amb l'equip de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) va acollir el passat 19 de maig la sessió de presentació i debat amb relació als resultats de l'enquesta PLAENSA 2022, a la qual van assistir més de quaranta directius de les entitats associades al CSC. La sessió va comptar amb la participació d'Elisenda Serra, directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, i d'Ismael Cerdà Calafat, tècnic de l'Àrea.

L'objectiu de la sessió va ser aprofundir en l'anàlisi de l'enquesta PLAENSA 2022, en els àmbits de l'Atenció primària i Atenció especialitzada hospitalària. La revisió de les dades es va fer de manera conjunta entre els responsables del CatSalut i el sector per tal de conèixer la metodologia amb què es desenvolupa l'enquesta, poder analitzar els resultats i establir-ne conclusions, així com possibles estratègies de millora per territoris.

En la seva intervenció, Elisenda Serra va explicar les competències i funcions de la seva àrea, que ha de donar resposta tant als drets i deures com a les necessitats reals de la ciutadania pel que fa a la prevenció, informació, interacció, atenció i seguiment en un sistema que té cura de la salut de les persones al llarg del cicle de vida i en tots els moments possibles d'interacció i interrelació. Així, l'Àrea té com a objectius estratègics la millora de l'accessibilitat al sistema; la millora de la interrelació de valor i la personalització; facilitar l'autogestió de la salut de les persones, així com la millora de l'experiència i la qualitat en l'atenció. També ha de facilitar la capacitat resolutiva de la ciutadania i del sistema, i gestionar el compliment de la normativa de la transparència en el servei català de la salut.

Per la seva part, Ismael Cerdà va recordar que l'enquesta PLAENSA es va iniciar ja fa 20 anys. Aquesta primera edició de l'enquesta, referent al perídoe 2003-2004, se centrava en l'estudi de l'atenció primària, l'atenció hospitalària amb internament, l'atenció sociosanitària amb internament, l'atenció a la salut mental ambulatòria i l'atenció a la salut mental amb internament. Cerdà va recordar que l'enquesta incorpora PREMS i que, any rere any, s'han anat incorporant estudis referent a diverses línies i processos d'atenció.

Fins a principis de 2023, el PLAENSA ha proporcionat prop de 20 qüestionaris validats, amb una metodologia de treball que permet conèixer de manera fiable l'opinió dels usuaris dels serveis públics de salut envers l'atenció. Així mateix, al llarg de 2022, el PLAENSA ha dut a terme l'estudi de 6 serveis i processos assistencials: atenció primària (medicina i infermeria familiar i comunitària); atenció hospitalària amb internament d'aguts; atenció hospitalària urgent; cirurgia major ambulatòria; atenció al procés d'embaràs-part-puerperi, i atenció sociosanitària amb internament. Els resultats inclosos en aquests estudis permeten conèixer l'opinió de 55.486 d'usuaris del SISCAT sobre els serveis que han rebut.

Tal com van indicar els ponents, amb relació als resultats dels diferents àmbits d'anàlisi, cal recordar que l'impacte de la pandèmia COVID19 va ser important, amb un descens dels nivells de satisfacció. L'atenció intermèdia és la línia assistencial que es manté amb uns bons indicadors i ha patit menys impacte amb relació a la pandèmia. Segons l'enquesta, els hospitals i l'atenció primària han de continuar millorant, posant èmfasi en aspectes com l'accessibilitat. En el procés assistencial d'embaràs, el part i el puerperi s'evidencia que hi ha insatisfacció en el seguiment postpart, i en la Cirurgia Major Ambulatòria, en el seguiment postintervenció.