Actualitat >

Notícies

Resolució a favor del CSC sobre la introducció de clàusules relacionades amb el venciment de les patents en la contractació farmacèutica

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha resolt a favor del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) el recurs especial en matèria de contractació interposat per l'Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) contra la introducció de clàusules que preveuen la finalització de la vigència de l'acord marc i dels contractes basats amb el venciment de la patent de determinats medicaments. Aquestes clàusules estan recollides als plecs que han de regir l'acord marc del subministrament de medicaments antiretrovirals convocat pel CSC.

La resolució és especialment rellevant perquè considera ajustada al Dret la redacció, per part del CSC, de clàusules que afavoreixen la sostenibilitat del sistema sanitari i la millor utilització dels recursos públics en l'aplicació dels principis rectors de contractació pública. En concret, les clàusules preveuen que la durada màxima establerta per a l'acord marc i els contractes basats estigui supeditada al manteniment de la patent, que és justament el que condiciona els termes de l'adjudicació, els quals no responen, generalment, a l'interès públic, en no permetre que els contractes s'adjudiquin en una situació de competència.

En concret, Farmaindustria reivindicava, en el seu recurs, que  aquestes clàusules recullen una causa de resolució del contracte no prevista la llei de contractes del sector públic (LCSP)  i que vulneren els principis de seguretat jurídica, transparència i la correcta determinació de l'objecte del contracte, així com els principis d'igualtat, no discriminació i lliure competència, perquè operen en contra de les empreses titulars de la comercialització dels medicaments amb patent i beneficien els medicaments que no en disposen.

En canvi, el posicionament del CSC davant d'aquest recurs va ser argumentar que la no concurrència amb l'entrada del medicament genèric implicaria una pèrdua de cost-oportunitat per al sistema nacional de salut i que continuar comprant el medicament original fins a la finalització de la vigència del contracte aniria en contra del foment de la sostenibilitat i del principi de racionalització de la contractació prevista a l'LCSP.