Treballa al CSC

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ. Advocat/da en contractació pública per al Consorci de Salut i Social de Catalunya

REF: 202307CPADV

Anunci

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Llistat definitiu d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Resolució

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base associativa, referència al sector i amb una clara vocació de servei. Impulsa models de salut i social excel·lents i sostenibles per millorar la qualitat de vida de les persones, oferint serveis d'alt valor afegit als seus associats.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Amb dependència funcional i jeràrquica de la Direcció del Servei Agregat de Contractació Administrativa les principals funcions i responsabilitats del lloc de treball seran:

 • Assessorament i assistència en tot el procediment de contractació pública a entitats sanitàries i socials.
 • Assessorament, revisió i elaboració de plecs de prescripcions tècniques i plecs de clàusules administratives.
 • Redacció d'informes jurídics relacionats amb qualsevol aspecte de la contractació pública, incloent la redacció d'informes en resposta d'un recurs especial en matèria de contractació.
 • Anàlisi i coneixement de la jurisprudència dels Tribunals i de les directrius i informes de la Direcció General de Contractació Pública.
 • Assistència a meses de contractació.
 • Tramitació de qualsevol procediment regulat a la Llei de contractes del sector públic, inclòs acords marc i sistemes dinàmics d'adquisició.
 • Funcions d'assessor/a jurídic/a en contractació pública en una central de contractació.
 • Assessorament jurídic en l'execució dels contractes.
 • Assessorament en encàrrecs de mitjà propi i convenis.
 • Tasques de consultoria en contractació pública a entitats associades
 • Elaboració de models de documentació en el marc de la contractació pública.
 • Assessorament en contractació pública estratègica i d'innovació.
 • Configuració d'expedients innovadors.
 • Elaborar projectes de formació, interns i externs en matèria de contractació pública.

CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL

 • Grup professional / categoria: Titulat/da Grau Superior
 • Tipus de contracte: Indefinit a temps complet
 • Jornada laboral anual: 1690 hores anuals
 • Retribució: A acordar en funció de l'experiència i mèrits de la persona candidata
 • Període de prova: Quatre mesos
 • Incorporació: immediata

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de graduat/da en dret.
 • Experiència laboral acreditable en contractació pública.
 • Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional dels estats membres de la Unió Europea on sigui d'aplicació la lliure circulació de persones treballadores i els no nacionals amb permís de treball i residència en Espanya.
 • Estar en possessió de la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques.
 • Tenir complerts els 18 anys i no superar l'edat reglamentària vigent per a l'accés a la jubilació total a la data de publicació de la convocatòria.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se sota cap mena d'inhabilitació per a ocupar llocs de treball o exercir càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat (o en cap situació equivalent) ni haver estat sotmès a sanció disciplinària (o equivalent) que en el seu Estat impedeixi, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
 • Posseir suficients coneixements de català i castellà per poder exercir adequadament les funcions del lloc de treball objecte de convocatòria. Per assegurar aquest coneixement, durant el procés, es podran efectuar les verificacions i proves de nivell que s'estimin oportunes per acreditar aquest requisit.

Les persones interessades en participar a la convocatòria hauran de remetre la seva sol·licitud amb la següent documentació:

 • Currículum vitae
 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • Documents acreditatius de les titulacions acadèmiques aportades
 • Documents acreditatius de l'experiència professional

Per acreditar l'experiència professional es requereix la presentació de les certificacions d'empreses on constin els períodes treballats amb indicació de la data d'inici i fi, la categoria professional i les funcions realitzades.


El termini per presentar la sol·licitud i la documentació requerida finalitzarà el dia 12 de maig de 2023


Les persones interessades en participar a la convocatòria remetran la documentació requerida, en format PDF, indicant la referència 202307CPADV a l'adreça formacioiseleccio@consorci.org.

Descarregar document (PDF 279,04 Kb)

Envia'ns el currículum