Servei d'Estudis (SEPPS) >

Projectes

La coordinació entre nivells d'atenció i la seva relació amb la qualitat assistencial en diferents entorns sanitaris del sistema públic de salut. Coordena-Cat (2016-2019)

Objectiu general

Analitzar la coordinació entre nivells d'atenció en diferents entorns sanitaris del sistema públic de salut català i la seva relació amb la qualitat assistencial.

Objectius específics

  • Analitzar el grau de coordinació de la gestió i informació clínica entre nivells d'atenció percebut pels professionals i identificar els factors associats
  • Analitzar el grau de coneixement i ús dels mecanismes de coordinació implementats en els entorns d'estudi i identificar els factors associats
  • Analitzar la relació entre el grau de coordinació entre nivells d'atenció percebut i la qualitat assistencial.

Disseny de l’estudi

L’estudi està constituït per dos subestudis:

  1. Un estudi transversal mitjançant enquesta amb qüestionari estructurat autoadministrat en línia. 
  2. Un estudi ecològic, amb les següents font de dades: enquesta i indicadors de qualitat assistencial disponibles al sistema públic de salut català.

Població i àrea de l'estudi

Les àrees d'estudi són nou entorns sanitaris del sistema públic de salut català, constituïdes per un conjunt d'àrees bàsiques de salut (ABS) juntament amb el seu hospital de referència de primer nivell. Població d'estudi: metges d'atenció primària i especialitzada.

Fons de finançament

Aquest projecte està finançat pels fons d'investigació del'Instituto de Salud Carlos III, Subprograma de Proyectos de Investigación en Salud (FIS) (PI15/00021) y Fondos FEDER, amb una subvenció de 56.265€.

Equip investigador

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (SEPPS); Ingrid Vargas, M. Luisa Vázquez, Laura Esteve.

Badalona Serveis Assistencials; M.Àngels Avecilla

Grup SAGESSA; Lluís Colomés

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà; Elvira Sánchez

Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques; Francesc Cots

Institut Català de la Salut; Rosa Morral

Centre Integral de Salut Cotxeres; Joan Farré

Institut de Prestacions d'Assitència Mèdical al Personal Municipal; Mercè Abizanda

Fundació Salut Empordà; Pere Plaja

Consorci Sanitari de Terrassa; Elena Medarde

Consorci Hospitalari de Vic; Isabel Ramon

Consorci Sanitari de l'Anoia; Marta Banqué

Persones de contacte
M Luisa Vázquez(ELIMINAR)Ingrid Vargas(ELIMINAR); Laura Esteve(ELIMINAR)

Documents relacionats

Artícles

Esteve-Matalí L, Vargas I, Cots F, Ramon I, Sánchez E, Escosa A, Vázquez ML. ¿La integración de la gestión de servicios sanitarios mejora la coordinación clínica? Experiencia en Cataluña. Gaceta Sanitaria. 2021

Esteve-Matalí L, Vargas I, Amigo F, Plaja P, Cots F, Mayer EF, Pérez-Castejón JM, Vázquez ML. Understanding how to improve the use of clinical coordination mechanisms between primary and secondary care doctors: Clues from Catalonia. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(6):3224

Esteve-Matalí L, Vargas I, Sánchez E, Ramón I, Plaja P, Vázquez, ML. Do primary and secondary care doctors have a different experience and perception of cross-level clinical coordination? Results of a cross-sectional study in the Catalan National Health System (Spain). BMC Family Practice. 2020;21:135

Vázquez ML, Vargas I, Romero A, Sánchez E, Ramon I, Plaja P, Avecilla A, Morral R. Adapting the COORDENA questionnaire for measuring clinical coordination across health care levels in the public health system of Catalonia (Spain). Public Health Panorama. 2018;4(4):653-664

Waibel S, Vargas I, Coderch J, Vázquez ML. Relational continuity with primary and secondary care doctors: a qualitative study of perceptions of users of the Catalan national health system. BMC Health Services Research. 2018;18:257

Aller MB, Vargas I, Coderch J, Calero S, Cots F, Abizanda M, Colomés L, Farré J, Vázquez ML. Doctors' opinions on clinical coordination between primary and secondary care in the Catalan healthcare system. Gaceta Sanitaria. 2019;33(1):66-73

Aller MB, Vargas I, Coderch J, Vázquez ML. Doctors' opinion on the contribution of coordination mechanisms to improving clinical coordination between primary and outpatient secondary care in the Catalan national health system. BMC Health Services Research. 2017;17:842

Informes

La coordinació clínica entre nivells d'atenció: Resultats comparatius entre àrees del sistema sanitari a Catalunya

Comunicació a congressos