Servei d'Estudis (SEPPS) >

Projectes

Impacte de les estratègies d'integració de l'atenció en xarxes de serveis de salut d'Amèrica Llatina-Equity-LA II (2013-2019)

Aquest projecte donarà continuïtat al projecte Equity LA amb la incorporació de quatre països més per tal d’avaluar l’impacte de les xarxes de serveis de salut en diferents tipus de sistemes de salut.

Objectiu general

Avaluar l'efectivitat d’estratègies alternatives d'integració assistencial en la millora de la coordinació i la qualitat assistencial de les xarxes de serveis de salut en diferents sistemes de salut d'Amèrica Llatina, amb èmfasi particular a patologies cròniques.

Objectius específics

  • Analitzar l’efectivitat de les xarxes de serveis de salut en relació a la coordinació i la qualitat assistencial en diferents sistemes de salut d'Amèrica Llatina i els factors associats a cada context particular.
  • Dissenyar, implementar i comparar una sèrie d'intervencions organitzatives, dirigides a millorar la coordinació i la qualitat assistencial en les diferents  xarxes de serveis de salut a Amèrica Llatina, fent èmfasi en els treballadors sanitaris i en la gestió de l'atenció assistencial a pacients crònics.
  • Avaluar l’efectivitat i les limitacions de les diverses intervencions per millorar la coordinació i la qualitat assistencial a les xarxes de serveis de salut, i identificar els factors que determinen la seva aplicabilitat en diferents contexts.
  • Desenvolupar eines que tradueixin les evidències sobre bones pràctiques en integració assistencial, en polítiques innovadores i efectives per a una millor organització de les xarxes de serveis de salut a Amèrica Llatina.

Disseny de l’estudi

El projecte adoptarà un disseny quasi-experimental – estudi d’intervenció amb un disseny abans i després - per a l’avaluació d’una intervenció complexa en el context d'un enfocament d’investigació-acció participativa (IAP) i multidisciplinària.

S’estructura en quatre fases:

  1. estudi de línia de base utilitzant mètodes qualitatius i quantitatius per dur a terme l’avaluació inicial de l'acompliment de les xarxes de serveis de salut,
  2. disseny i implementació d’intervencions per a la millora de la coordinació i la qualitat assistencial, basat en la capacitació professionals de la salut,
  3. avaluació de l’eficàcia i las limitacions de las intervencions i els factors contextuals associats,
  4. anàlisis comparatiu entre països i elaboració d’eines per transferir els resultats a la recerca a les polítiques.

Àrea d'estudi

La recerca es durà a terme als sis països participants d'Amèrica Llatina d'ingressos mitjans (Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic, Uruguai) representant diferents tipus de sistemes de salut. A cada país han estat seleccionades, segons criteris d'inclusió prèviament establerts, dues xarxes de serveis de salut comparables, una per a la intervenció i una altra per el control d'àrea.

Impacte

Aquest projecte contribuirà a: 1) generar polítiques basades en l'evidència que millorin la integració de l’atenció en els països d’Amèrica Llatina; 2) enfortir la capacitat de recerca de totes les institucions involucrades per desenvolupar i compartir el coneixement en integració assistencial als seus països, i 3) contribuir a la millora de les capacitats i motivació dels professionals de la salut, a través de programes formatius per a la millora de la coordinació i qualitat assistencial.

Fons de finançament

Aquest projecte està finançat pel 7è programa marc (FP7) de la Comissió Europea (FP7-HEALTH-2012-B) sota el contracte AG 305197, amb una subvenció total de 5.926.937€.

Si voleu més informació sobre el projecte, podeu consultar la seva web (Equity-LA II)

Equip investigador

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SEPPS (coordinadors); M. Luisa Vázquez, Ingrid Vargas, Marta Beatriz Aller, Irene García Subirats

Prins Leopold Instituut voor Tropishe Geneeskunde, Bèlgica; Jean-Pierre Unger, Pierre De Paepe, Patrick van Dessel

Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, Colòmbia; Amparo Mogollón, Angela M. Pinzón, Virginia García

Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira, Brasil; Isabella Chagas, Fernando Antônio Ribeiro

Fundaçao Universidade de Pernambuco, Brasil; Paulette Alburquerque, Lia Girado

Universidad de Chile Xile; Pamela Eguiguren, Oscar Arteaga, Alvaro Lefio

Universidad Veracruzana, Mèxic; Ivonne Cisneros, Edit Rodríguez, Dulce M. Cinta, Elsa Ladrón

Universidad Nacional de Rosario, Argentina; Mario Rovere, Irene R. Luppi, Francisco Leone, Alicia Aronna

Universidad de la República, Uruguai; Fernando Bertolotto, Alicia Cabrera, Josefina Verde, Teresa Menoni

Coordinació i gestió

Andrea Barquet(ELIMINAR)

Persones de contacte

M.Luisa Vázquez(ELIMINAR)Ingrid Vargas(ELIMINAR); Andrea Barquet(ELIMINAR)

Documents relacionats

Artícles

Vázquez ML, Vargas I, Unger JP, De Paepe P, Mogollón-Pérez AS, Albuquerque P, Eguiguren P, Cisneros AI, Rovere M, Bertolotto F. Evaluating the effectiveness of care integration strategies in different health care systems in Latin America: the EQUITY-LA II quasi-experimental study protocol. BMJ Open 2015;5:e007037.

Comunicacions a congressos

Vázquez ML, Vargas I, Unger JP, De Paepe P, Mogollón-Pérez AS, Samico I, Cavalcanti P, Eguiguren P, Cisneros AI, Rovere M, Bertolotto F. Evaluating the effectiveness of care integration strategies in different health care systems in Latin America: the EQUITY-LA II quasi-experimental study protocol. Eur J Public Health. 2015; 25(suppl.3): 468.