Knowledge >

Catalogue of Publications

Recomanacions sobre la realització d'activitat assistencial no contractada pel sistema sanitari públic en centres concertats

Technical reports

Author:
CSC
Publication:
2012

La situació actual d’ajustaments i contenció de la despesa fa que les entitats hagin de dissenyar plans per garantir la sostenibilitat economicofinancera i rendibilitzar els recursos físics molt més desocupats per la disminució de l’activitat assistencial provocada per la disminució d’ingressos.

La realització d’activitat privada permet obtenir ingressos per vies alternatives a la compra pública i possibilitar tant l’aprofitament d’espais com rendibilitzar les despeses d’amortització d’equipaments.

Des de la Comissió Permanent del CSC es va instar la constitució d’un grup de treball per tal de definir les recomanacions i consideracions (ètiques, jurídiques, de procediment, recursos i respecte als professionals i pacients) que caldria tenir en compte per tal de compatibilitzar la realització d’activitat privada amb activitat concertada en el sector públic.

Aquest document recull les principals conclusions consensuades al grup de treball i pretén senyalar, de forma senzilla i resumida, els principals aspectes que haurien d’estar contemplats als codis ètics i plans de gestió dels centres de la xarxa d’atenció pública que realitzin activitat privada.

Download document (PDF 61,70 Kb)