Knowledge >

Catalogue of Publications

Organizaciones sanitarias Integradas. Un estudio de casos

Books

Author:
ML Vázquez Navarrete, I Vargas Lorenzo
ISBN:
978-84-611-5728-0
Price:
30€
Editor:
CSC, Barcelona
Pages:
260
Publication:
2009

En els processos de descentralització dels sistemes nacionals de salut i les assegurances socials de les darreres dècades a Catalunya, Espanya i llatinoamèrica s'han desenvolupat experiències d'organitzacions sanitàries integrades escassament analitzades fins al moment.

Aquest llibre recull els resultats de 3 anys de treball sobre aquesta forma d'organització de la provisió de serveis públics de salut a Catalunya. El seu objectiu és contribuir a un millor coneixement d'aquestes experiències. Per això, a partir del marc teòric proposat, s'analitzen en profunditat 6 casos d'organitzacions sanitàries integrades. S'identifiquen i s'analitzen les seves fortaleses, les seves contribucions a la coordinació assistencial i les àrees de desenvolupament futur necessàries per millorar la seva eficàcia.

El llibre s'adreça a formuladors de polítiques, gestors, acadèmics i  professionals de l'àmbit sanitari involucrats a l'estudi, desenvolupament i implantació dels sistemes de salut i les seves polítiques.

Download document (PDF 1,19 Mb)