(SEPPS) Research Service >

Projects

Capacitació de gerents en salut a nivell local a Colòmbia: anàlisi de diferents abordatges (març-desembre 1999)

Objectiu general

Contribuir a la millora de la capacitació en Gerència de Salut a nivell perifèric com resposta a les necessitats de la implementació de la reforma del sector salut a Colòmbia.

Objectius específics

  • Analitzar els continguts teorico-pràctics de la capacitació i mètodes didàctics de diferents ofertes de cursos de postgrau en gerència de salut respecte a la seva rellevància per necessitats de capacitació dels grups meta.
  • Analitzar els materials d'ensenyament existents respecte a la rellevància dels continguts, la forma didàctica de la seva presentació, i la facilitat de la seva utilització pels docents.
  • Proposar millores als continguts teorico-pràctics essencials, els mètodes i materials didàctics de la capacitació.

Disseny de l'estudi

Es va realitzar un estudi qualitatiu comparatiu de postgraus en administració de serveis de salut de Colòmbia. Es va prendre el GASS com curs de referència per a l'anàlisi i el curs lectiu 1996–1997 com any d'estudi. Com a tècniques de recerca es va utilitzar les entrevistes individuals i de grup i l'anàlisi documental.

Àrea d'estudi i mostra

Es van analitzar, a més del GASS, quatre postgraus d'altres universitats del país. La mostra final la van constituir, junt amb el GASS, quatro postgraus de la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga; la Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, en Medellín; la Universidad del Valle, en Cali; la Universidad del Rosario/CES, en Bogotá. A cadascun d'ells es van seleccionar directors, coordinadors, docents i regresats dels postgraus estudiats.

Fonts de finançament

DSE (Fundació Alemanya per al Desenvolupament Internacional; actualment InWent Capacity Building)

Equip investigador

M Luisa Vázquez; Consorci Hospitalari de Catalunya

Yolanda Arango Panesso (Consultora independient)

Coordinadora de l'estudi: Barbara Kloss Quiroga (DSE)

Documents relacionats

Vázquez ML, Kloss-Quiroga, Rodríguez Patiño C. Capacitación de administradores de salud en Latinoamérica. Diez años de experiencia. Berlín: Inwent, 2005. Español e inglés. 

Vázquez Navarrete ML, Arango Panesso Y, Kloss-Quiroga B. Formación en administración de servicios de salud en Colombia: análisis de diferentes abordajes desarrollados en el contexto de la reforma del sector salud. VIII Congreso Latinoamericano de Medicina Social y XI Congreso de la asociación internacional de políticas de salud. ALAMES/IAHP. Globalización reformas y equidad en salud. La Habana, 3 al 7 de juliol del 2000. 

Vazquez ML, Arango Y. Capacitación de gerentes a nivel local en Colombia: análisis de diferentes abordajes. Barcelona: CHC Consultoria i Gestió. Des. 1999.