Publication:
2017
  • Memòria d'activitat 2016 del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i de la patronal CAPSS
Memòria CSC 2016 (PDF 3,40 Mb)