Serviço de estudos (SEPPS) >

Projetos

Impacte de les estratègies d'integració de l'atenció en xarxes de serveis de salut d'Amèrica Llatina-Equity-LA II (2013-2019)

Aquest projecte donarà continuïtat al projecte Equity LA amb la incorporació de quatre països més per tal d’avaluar l’impacte de les xarxes de serveis de salut en diferents tipus de sistemes de salut.

Objectiu general

Avaluar l'efectivitat d’estratègies alternatives d'integració assistencial en la millora de la coordinació i la qualitat assistencial de les xarxes de serveis de salut en diferents sistemes de salut d'Amèrica Llatina, amb èmfasi particular a patologies cròniques.

Objectius específics

  • Analitzar l’efectivitat de les xarxes de serveis de salut en relació a la coordinació i la qualitat assistencial en diferents sistemes de salut d'Amèrica Llatina i els factors associats a cada context particular.
  • Dissenyar, implementar i comparar una sèrie d'intervencions organitzatives, dirigides a millorar la coordinació i la qualitat assistencial en les diferents  xarxes de serveis de salut a Amèrica Llatina, fent èmfasi en els treballadors sanitaris i en la gestió de l'atenció assistencial a pacients crònics.
  • Avaluar l’efectivitat i les limitacions de les diverses intervencions per millorar la coordinació i la qualitat assistencial a les xarxes de serveis de salut, i identificar els factors que determinen la seva aplicabilitat en diferents contexts.
  • Desenvolupar eines que tradueixin les evidències sobre bones pràctiques en integració assistencial, en polítiques innovadores i efectives per a una millor organització de les xarxes de serveis de salut a Amèrica Llatina.

Disseny de l’estudi

El projecte adoptarà un disseny quasi-experimental – estudi d’intervenció amb un disseny abans i després - per a l’avaluació d’una intervenció complexa en el context d'un enfocament d’investigació-acció participativa (IAP) i multidisciplinària.

S’estructura en quatre fases:

  1. estudi de línia de base utilitzant mètodes qualitatius i quantitatius per dur a terme l’avaluació inicial de l'acompliment de les xarxes de serveis de salut,
  2. disseny i implementació d’intervencions per a la millora de la coordinació i la qualitat assistencial, basat en la capacitació professionals de la salut,
  3. avaluació de l’eficàcia i las limitacions de las intervencions i els factors contextuals associats,
  4. anàlisis comparatiu entre països i elaboració d’eines per transferir els resultats a la recerca a les polítiques.

Àrea d'estudi

La recerca es durà a terme als sis països participants d'Amèrica Llatina d'ingressos mitjans (Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic, Uruguai) representant diferents tipus de sistemes de salut. A cada país han estat seleccionades, segons criteris d'inclusió prèviament establerts, dues xarxes de serveis de salut comparables, una per a la intervenció i una altra per el control d'àrea.

Impacte

Aquest projecte contribuirà a: 1) generar polítiques basades en l'evidència que millorin la integració de l’atenció en els països d’Amèrica Llatina; 2) enfortir la capacitat de recerca de totes les institucions involucrades per desenvolupar i compartir el coneixement en integració assistencial als seus països, i 3) contribuir a la millora de les capacitats i motivació dels professionals de la salut, a través de programes formatius per a la millora de la coordinació i qualitat assistencial.

Fons de finançament

Aquest projecte està finançat pel 7è programa marc (FP7) de la Comissió Europea (FP7-HEALTH-2012-B) sota el contracte AG 305197, amb una subvenció total de 5.926.937€.

Si voleu més informació sobre el projecte, podeu consultar la seva web (Equity-LA II)

Equip investigador

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SEPPS (coordinadors); M. Luisa Vázquez, Ingrid Vargas, Marta Beatriz Aller, Irene García Subirats

Prins Leopold Instituut voor Tropishe Geneeskunde, Bèlgica; Jean-Pierre Unger, Pierre De Paepe, Patrick van Dessel

Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, Colòmbia; Amparo Mogollón, Angela M. Pinzón, Virginia García

Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira, Brasil; Isabella Chagas, Fernando Antônio Ribeiro

Fundaçao Universidade de Pernambuco, Brasil; Paulette Alburquerque, Lia Girado

Universidad de Chile Xile; Pamela Eguiguren, Oscar Arteaga, Alvaro Lefio

Universidad Veracruzana, Mèxic; Ivonne Cisneros, Edit Rodríguez, Dulce M. Cinta, Elsa Ladrón

Universidad Nacional de Rosario, Argentina; Mario Rovere, Irene R. Luppi, Francisco Leone, Alicia Aronna

Universidad de la República, Uruguai; Fernando Bertolotto, Alicia Cabrera, Josefina Verde, Teresa Menoni

Coordinació i gestió

A(ELIMINAR)ida Oliver(ELIMINAR)

Persones de contacte

M.Luisa Vázquez(ELIMINAR)Ingrid Vargas(ELIMINAR); A(ELIMINAR)ida Oliver(ELIMINAR)

Documents relacionats

Articles

Espinel-Flores V, Tiburcio-Lara G, Vargas I, Eguiguren P, Mogollón-Pérez AS, De Medeiros-Mendes MF, López-Vázquez J, Bertolotto F, Amarilla D, Vázquez ML. Relational continuity of chronic patients with primary and secondary care doctors: a study of public healthcare networks of six Latin American countries. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(20);13008

León-Arce HG, Chávez J, Mogollón-Pérez AS, Vargas I, Vázquez ML. Implementing joint training sessions of general practitioners and specialists aimed at improving clinical coordination in Colombia: Contributions from participatory action research. Journal of Health Services Research & Policy. 2022.

Vázquez ML, Miranda-Mendizábal A, Eguiguren P, Mogollón-Pérez AS, Ferreira de Medeiros Mendes M, López-Vázquez J, Bertolotto F, Vargas I. Evaluating the effectiveness of care coordination interventions designed and implemented through a participatory action research process: Lessons learned from a quasi-experimental study in public healthcare networks in Latin America. PLoS ONE. 2022;17(1):e0261604

Puzzolo J, Amarilla DI, Colautti M, Moreno J, Vargas I, Vázquez ML. Mecanismos de coordinación en la red de salud municipal de Rosario: conocimiento y uso. Estudio comparativo 2015-2017. Revista Argentina de Salud Pública. 2021;13:e64

Espinel-Flores V, Vargas I, Eguiguren P, Mogollón-Pérez AS, Medeiros Mendes MF, López-Vázquez J, Bertolotto F, Vázquez ML. Assessing the impact of clinical coordination interventions on the continuity of care for patients with chronic conditions: participatory action research in five latin american countries. Health Policy Plan. 2021:czab130

López-Vazquez J, Pérez-Martínez DE, Vargas I, Vázquez ML. Barreras y factores asociados al uso de mecanismos de coordinación entre niveles de atención en México. Cadernos Saúde Pública. 2021;37(4):e00045620

Vargas I, Eguiguren P, Mogollón-Pérez AS, Samico I, Bertolotto F, López-Vázquez J, Vázquez ML. Can care coordination across levels be improved through the implementation of participatory action research interventions? Outcomes and conditions for sustaining changes in five Latin American countries. BMC Health Services Research. 2020;941

León-Arce HG, Mogollón-Pérez AS, Vargas I, Vázquez ML. Changes in knowledge and use of clinical coordination mechanisms between care levels in healthcare networks of Colombia. The International Journal of Health Planning and Management. 2020

Vargas I, Eguiguren P, Mogollón-Pérez AS, Bertolotto F, Samico I, López J, De Paepe P, Vázquez ML. Understanding the factors influencing the implementation of participatory interventions to improve care coordination. An analytical framework based on an evaluation in Latin America. Health Policy and Planning. 2020;35(8):962-972

Ollé-Espluga L, Vargas I, Mogollón-Pérez A, Freitas RP, Eguiguren P, Cisneros AI, Muruaga MC, Huerta A, Bertolotto F, Vázquez ML. Care continuity across levels of care perceived by patients with chronic conditions in six Latin-American countries. Gaceta Sanitaria. 2020

Miranda-Mendizábal A, Vargas I, Mogollón-Pérez AS, Eguiguren P, Samico I, López J, Bertolotto F, Amarilla D, Vázquez ML. Conocimiento y uso de mecanismos de coordinación clínica de servicios de salud de Latinoamérica. Gaceta Sanitaria. 2020;34(4):340-349

Gallego-Ardila AD, Pinzón-Rondón AM, Mogollón-Pérez AS, Cardozo CX, Vargas I, Vázquez ML. Care coordination in two of Bogota's public healthcare networks: A cross-sectional study among doctors. International Journal of Care Coordination. 2019;22(3-4):127-139

León-Arce HG, Mogollón-Pérez AS, Vargas I, Vázquez ML. Factores que influyen en el uso de mecanismos de coordinación entre niveles asistenciales en Colombia. Gaceta Sanitaria. 2019

Ferreira CR, Samico I, De Medeiros MF, Vargas I, Vázquez ML. Conocimiento y uso de mecanismos para la coordinación clínica entre niveles de asistencia en dos redes de atención de salud en Pernambuco, Brasil. Cadernos de Saúde Pública. 2019;35(4):e00119318

Puzzolo J, Amarilla DI, Colautti M, Moreno MJ, De Paepe P, Vargas I, Vázquez ML. Coordinación de la atención entre niveles y sus factores asociados en dos subredes de la Red Municipal de Salud de la ciudad de Rosario, Argentina. Revista de Salud Pública, 2019;23(1),26-40

Miranda-Mendizábal A, Vargas I, Mogollón-Pérez AS, Eguiguren P, Samico I, López J, Bertolotto F, Amarilla D, Vázquez ML. Conocimiento y uso de mecanismos de coordinación clínica de servicios de salud de Latinoamérica. Gaceta Sanitaria. 2018.

Vargas I, Garcia-Subirats I, Mogollón-Pérez AS, Ferreira M, Eguiguren P, Cisneros AI, Muruaga MC, Bertolotto F, Vázquez ML. Understanding communication breakdown in the outpatient referral process in Latin America: a cross-sectional study on the use of clinical correspondence in public healthcare networks of six countries. Health Policy and Planning. 2018;33(4):494-504.

Vázquez ML, Vargas I, Garcia-Subirats I, Unger JP, De Paepe P, Mogollón-Pérez AS, Samico I, Eguiguren P, Cisneros AI, Huerta A, Muruaga MC, Bertolotto F. Doctors' experience of coordination across care levels and associated factors. A Cross-sectional study in public healthcare networks of six Latin American countries. Soc.Sci.Med. 2017;182:10-19

Vargas I, Garcia-Subirats I, Mogollón-Peréz AS, De Paepe P, da silva MRF, Unger JP, aller MB, Vázquez ML. Patient perceptions of continuity of health care and associated factors. Cross-sectional study in municipalities of central Colombia and north-eastern Brasil. Health Policy and Planning. 2017;32(4)549-562

Vázquez ML, Vargas I, Unger JP, De Paepe P, Mogollón-Pérez AS, Albuquerque P, Eguiguren P, Cisneros AI, Rovere M, Bertolotto F. Evaluating the effectiveness of care integration strategies in different health care systems in Latin America: the EQUITY-LA II quasi-experimental study protocol. BMJ Open 2015;5:e007037.

Comunicacions a congressos

Espinel-Flores V, Tiburcio G, Vargas I, Eguiguren P, Mendes M, Mogollón A, López J, Amarilla D, Bertolotto F, Vázquez ML. Changes in relational continuity with primary and secondary care doctors in Latin America. XXXIX Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y XVI Congresso Da Associação Portuguesa de Epidemiología (APE), 7-10 septiembre 2021, León. Gaceta Sanitaria, 2021, 35(SC):243

Vargas I, Eguiguren P, Mogollón-Pérez A, Samico I, Bertolotto F, López J, Vázquez-Navarrete ML. Outcomes and conditions for sustaining changes of Participatory Action Research interventions. 16th World Congress on Public Health 2020. European Journal of Public Health, 2020;30(S5):ckaa166.503

Espinel-Flores V, Vargas I, Samico I, Eguiguren P, Mogollón-Pérez A, López J, Bertolotto F, Vázquez-Navarrete ML. Effectiveness of interventions related to continuity of health care in five Latin America countries. 16th World Congress on Public Health 2020. European Journal of Public Health, 2020;30(S5):ckaa166.513

Vargas I, Eguiguren P, Mogollón A, Samico I, Bertolotto F, López J, Vázquez ML por Equity-LA II. ¿Se puede mejorar la coordinación de la atención con intervenciones participativas?. I Congreso Virtual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y de la Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE), 21-23 y 29-30 de octubre 2020. Gaceta Sanitaria, 2020;34(SC):93

Miranda-Mendizabal A, Vargas I, Samico I, Eguiguren P, Mogollón-Pérez AS, López J, Bertolotto F, Vázquez ML for Equity LA II. Effectiveness of participatory interventions in improving clinical coordination in Latin America. 12th EPH Conference, 20/11-23/11 2019, Marsella (França) European Journal of Public Health, 2019;29 (S4):ckz186.348

Vargas I, Eguiguren P, Mogollón-Pérez AS, Samico I, López J, Bertolotto F, De Paepe Pierre, Vázquez ML for Equity-LA II. Can clinical coordination across levels be improved through Participatory Action Research (PAR) interventions? 12th EPH Conference, 20/11-23/11 2019, Marsella (França) European Journal of Public Health, 2019; 29(S4):ckz186.363

Espinel-Flores V, Vargas I, Mogollón-Pérez AS, Eguiguren P, Samico I, López J, Bertolotto F, Vázquez ML. Effectiveness of interventions related to continuity of health care in 5 Latin America countries. XXXVII Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiologia (SEE) y el XIV Congresso da Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE), 3-6 septiembre 2019, Oviedo. Gaceta Sanitaria,2019,33(SC):137

Miranda-Mendizábal A, Vargas I, Mogollón-Pérez AP, Eguiguren P, López J, Bertolotto F, Vázquez ML. Efectividad de las intervenciones participativas para mejorar la coordinación clínica en latinoamérica. XXXVII Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiologia (SEE) y el XIV Congresso da Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE), 3-6 septiembre 2019, Oviedo. Gaceta Sanitaria,2019,33(SC):138

Vargas I, Eguiguren P, Mogollón-Pérez AS, López J, Samico I, Bertolotto F, Amarilla D, De Paepe P, Vázquez ML por Equity-LA II. Diseño participativo de intervenciones para la mejora de la coordinación clínica en latinoamérica. XXXVII Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiologia (SEE) y el XIV Congresso da Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE), 3-6 septiembre 2019, Oviedo. Gaceta Sanitaria,2019,33(SC):157

Miranda A, Vargas I, Mogollón AP, Eguiguren P, Samico I, López J, Bertolotto F, Amarilla D, Olivé A, Vázquez ML. Care coordination across levels in Latin American public healthcare networks: cross-sectional study. 11th EPH Conference, 28/11-01/12 2018, Ljubljana (Eslovenia). European Journal of Public Health. 2018,28(S4):352

Vázquez ML Vargas I, Mogollón AP, Eguiguren P, Samico I, López J, Bertolotto F, Amarilla D. Using participatory action research to improve care coordination in Latin America healthcare networks. 11th EPH Conference, 28/11-01/12 2018, Ljubljana (Eslovenia). European Journal of Public Health. 2018,28(S4):77

Miranda-Mendizabal A, Vargas I, Mogollón A, Eguiguren P, Samico I, Rodríquez E, Bertolotto F, Amarilla D, Vázquez ML. Conocimiento y uso de mecanismos de coordinación entre niveles de atención en Latinoamérica. XXXVI Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), 12-14 septiembre 2018, Lisboa (Portugal). Gaceta Sanitaria,2018,32(SC):311

Ollé-Espluga L, Vargas I, Samico I, Eguiguren P, Cisneros I, Vázquez ML. Differences in perception of continuity of care between majority population and ethnic/race minorities: a cross-sectional study with chronic patients in Brazil, Chile, and Mexico. 1st World Conference on Migration, Ethnicity, Race and Health, 17-19 Mayo de 2018, Edinburgo (Escocia). European Journal of Public Health,2018,28(S1):110

Ollé-Espluga L, Vargas I, Samico I, Eguiguren P, Cisneros I, Vázquez ML. Doctors' perceived coordination of care across care levels according to country of origin in public healthcare networks of Brazil and Chile. 1st World Conference on Migration, Ethnicity, Race and Health, 17-19 Mayo de 2018, Edinburgo (Escocia). European Journal of Public Health,2018,28(S1):119

Ollé L, Vargas I, Samico I, Eguiguren P, Vázquez ML. Doctors' perceived coordination of care across care levels according to country of origin in public healthcare networks. European Journal of Public Health,2018,28(S1):119-120

Ollé L, Vargas I, Samico I, Eguiguren P, Cisneros I, Vázquez ML. Differences in perception of continuity of care between majority population and ethnic / race minorities: a cross-sectional study with chronic patients in Brazil, Chile, and Mexico. European Journal of Public Health, 2018;28(S1):110 

Vázquez ML, Porthé V, Vargas I, Bosch L, Sanz B, Heras JL, Plaza I, Ballesta M, Malmusi D, Ronda E. Changes in migrants access and in a quality of healthcare during the Spanish economic crisis, MEISI. European Journal of Public Health,2017;27(S3):154

Vitaloni M, Vargas I, Vázquez ML, Ollé L, Unger JP, Mogollón A, Samico I, Eguiguren P, Cisneros I, Rovere M, Bertolotto F. Users perception of relational continuity of care in six Latin America countries healthcare networks. European Journal of Public Health, 2017;27(S3):72-73

Vázquez ML, Vargas I, Arroyo E, Mogollón A, Samico I, Eguiguren P, Cisneros AI, Muruaga MC, Bertolotto F, et al. La comunicación entre médicos de atención primaria y especializada en seis paises de Latinoamérica. Gaceta Sanitaria, 2017;31(S):63.

Vitaloni M, Vargas I, Vázquez ML, Ollé L, Unger JP, Mogollón A, Samico I, Eguiguren P, Cisneros I, Muruaga MC, Bertolotto F. Users' perception of relational continuity of care in primary and secondary care in healthcare networks of six Latin-America countries. Gaceta Sanitaria, 2017;31(S):9.

Vázquez ML, Vargas I, Garcia-Subirats I, Unger JP, De Paepe P, Mogollón-Pérez AS, Samico I, Eguiguren P, Cisneros AI, Rovere M, Muruaga C, Bertolotto F. Degree of coordination across care levels and associated factors in Latin America health networks. European Journal of Public Health, 2016 26 (S1): 133

Waibel S, Aller MB, Vargas I, Vázquez ML, Coderch J, Cots F, Abizanda M, Calero S, Colomés L, Llopart J, Farré J. Coordination and continuity across care levels in the Catalan national health system: differing perceptions of physicians and users?. International Journal of Integrated Care. 2016;16(6):A167.

Vázquez ML, Vargas I, Unger JP, De Paepe P, Mogollón-Pérez AS, Samico I, Cavalcanti P, Eguiguren P, Cisneros AI, Rovere M, Bertolotto F. Evaluating the effectiveness of care integration strategies in different health care systems in Latin America: the EQUITY-LA II quasi-experimental study protocol. Eur J Public Health. 2015; 25(suppl.3): 468.