Patronal CAPSS >

Ofertas de trabajo

El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf ofereix un lloc de treball per a Metge/essa especialista en Medicina de Família i Comunitària d’Atenció Primària. Ref: MFIC_CSAPG_2024

Cerquem un/a Metge/essa especialista en Medicina de Família i Comunitària per incorporar-se al Centre d'Atenció Primària (CAPI) Baix-a-Mar. El CAPI Baix-a-Mar és un centre d'atenció primària situat a Vilanova i la Geltrú que treballa amb un model d'atenció integral de manera conjunta amb els serveis socials municipals i que forma part del Consorci de l'Alt Penedès i Garraf.
I per què amb nosaltres?

 • Pertanyeràs a un equip amb visió integral de l'atenció primària, que consta d'un potent equip d'infermers/es i administratius/ives amb competències avançades.
 • Treballaràs amb el model d'UBA a 4, en la que metge/essa, infermer/a, treballador/a social i administratiu/iva ofereixen una atenció integral al pacient.
 • Tindràs la possibilitat de dur a terme tasques no assistencials directes dins l'horari laboral, tals com ecografies, salut comunitària, comissiones i grups de treball.
 • Podràs formar part de la Unitat Docent ACEBA, que actualment té 3 residents MFiC.
 • Participaràs en la formació d'estudiants de medicina i d'infermeria.
 • Tindràs possibilitat de conciliar la vida professional i personal.

Es requereix

- Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).
- Acreditació de l'especialitat en Medicina de Família i Comunitària via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

Requisits generals:

 1. Pertànyer a qualsevol dels estats membres de la Unió Europea i posseir suficients coneixements de català i castellà per poder exercir adequadament les funcions del lloc de treball.
 2. En el cas de ser ciutadà/ana extracomunitari/ària, a més dels requisits d'idiomes anteriors, s'haurà de comptar amb el permís de treball corresponent i la resta d'autoritzacions específiques que li afectin segons el cas.
 3. Tenir complits 18 anys i no excedir, si escau, de l'edat reglamentària de jubilació o d'aquella altra que pugui establir-se per llei.
 4. No haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, i no trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial per exercir ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
 5. En cas d'exercir una altre activitat pública o privada, disposar de la preceptiva Autorització prèvia de compatibilitat. En cas de resultar seleccionat/da en aquesta convocatòria, i si es troba sota alguna causa d'incompatibilitat de les previstes legalment per poder prestar serveis laborals al Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf i abans de formalitzar el corresponent contracte de treball haurà de procedir a la seva resolució o a sol·licitar la prèvia autorització de compatibilitat.
 6. Tenir la Titulació acadèmica oficial i, de ser no espanyola, degudament homologada per exercir en Espanya.
 7. Trobar-se col·legiat/da i al càrrec del pagament de quotes i de l'assegurança de responsabilitat.
 8. En cas de no posseir la nacionalitat espanyola: no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent, ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent, que impedeixi, en l'Estat de procedència de la persona aspirant, l'accés a l'ocupació pública. S'efectuarà declaració jurada.
 9. No haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d'essers humans amb una declaració responsable de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual i una autorització expressa per comprovar la veracitat de la declaració, d'acord a la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. Alternativament es pot presentar certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
 10. Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per Desenvolupament de les funcions del lloc de treball. Aquestes capacitats seran avaluades pel servei Mèdic del Servei de Prevenció del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf.

Es valora

- Experiència aportada en l'àmbit de l'atenció primària i capacitat de treball en equip.
- Formació continuada en l'especialitat.

S'ofereix

- Contracte d'interinatge per una baixa de llarga durada, amb possibilitat de continuïtat.
- Retribució salarial segons conveni Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT) - Grup 1.
- Jornada completa.
- Torn de treball lliscant, de dilluns a dijous (2 matins i 2 tardes) i divendres rotatius (3 matins i 1 tarda, aquesta en model "Free Friday")

Període de presentació de candidatures i documentació:
Des del dia següent a la publicació del present anunci fins 9 d'octubre de 2024.
Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació:
Les persones interessades hauran d'enviar Curriculum vitae, la titulació de Llicenciat/da en Medicina i l'especialitat en Medicina de Família i Comunitària a convocatories@csapg.cat, indicant la referència MFIC_CSAPG_2024

Descarregar document (PDF 586,78 Kb)