Patronal CAPSS >

Ofertas de trabajo

El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf ofereix un lloc de treball per a Metge/essa especialista en aparell digestiu. Ref: DIG_CSAPG_2024.

El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf, cerca un metge/essa pel nostre servei de Digestiu.
El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf està compost per 5 centres, l'Hospital Sant Antoni Abat, Centre d'Atenció Primària Baix-a-Mar i Centre de Rehabilitació a Vilanova i la Geltrú, l'Hospital Residència Sant Camil, a Sant Pere de Ribes, i l'Hospital Comarcal Alt Penedès, ubicat a Vilafranca del Penedès.
Compta amb Unitats Docents acreditades per impartir formació reglada d'especialitats en ciències de la salut pel sistema de residència, d'acord amb el que estableixen els programes oficials de les diferents especialitats i estudis de grau i post-grau en ciències de la salut i relacionats.
Som un hospital associat a la Universitat Central, on acollim cada any alumnes tant de medicina com d'infermeria.
Els nostres professionals estan implicats en la millora continua, en potenciar la recerca i facilitar la realització de tesis doctorals, amb el suport de la institució.
El nostre servei de digestiu atén tots els pacients de la comarca del Garraf i l'Alt Penedès i està compost per un equip estable i sòlid, format per 4 professionals.
Tot i que treballem com digestòlegs/ogues generals, tenim la possibilitat de consultes monogràfiques de malaltia inflamatòria intestinal i hepatologia. Actualment, la resta de patologies estan repartides equitativament entre tots els membres del servei. Amb relació a l'endoscòpia fem tant endoscòpia bàsica com endoscòpia complexa, per aquesta última amb agendes específiques dos dies a la setmana. També disposem de càpsula endoscòpica. Amb l'augment de professionals al nostre servei i amb el nou gabinet d'endoscòpies en construcció, ens agradaria treballar per la creació de la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal, introducció de proves funcionals, progressar en l'endoscòpica avançada i incorporar l'enteroscòpia.

Es requereix

 • Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).
 • Acreditació de l'especialitat en l'Aparell digestiu via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

Requisits generals:

 1. Pertànyer a qualsevol dels estats membres de la Unió Europea i posseir suficients coneixements de català i castellà per poder exercir adequadament les funcions del lloc de treball.
 2. En el cas de ser ciutadà extracomunitari, a més dels requisits d'idiomes anteriors, s'haurà de comptar amb el permís de treball corresponent i la resta d'autoritzacions específiques que li afectin segons el cas.
 3. Tenir complits 18 anys i no excedir, si escau, de l'edat reglamentària de jubilació o d'aquella altra que pugui establir-se per llei.
 4. No haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, i no trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial per exercir ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
 5. En cas d'exercir una altre activitat pública o privada, disposar de la preceptiva Autorització prèvia de compatibilitat. En cas de resultar seleccionat/da en aquesta convocatòria, i si es troba sota alguna causa d'incompatibilitat de les previstes legalment per poder prestar serveis laborals al Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf i abans de formalitzar el corresponent contracte de treball haurà de procedir a la seva resolució o a sol·licitar la prèvia autorització de compatibilitat.
 6. Tenir la Titulació acadèmica oficial i, de ser no espanyola, degudament homologada per exercir en Espanya.
 7. En cas de ser necessari, trobar-se col·legiat/da i al càrrec del pagament de quotes i de l'assegurança de responsabilitat.
 8. En cas de no posseir la nacionalitat espanyola: no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent, ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent, que impedeixi, en l'Estat de procedència de la persona aspirant, l'accés a l'ocupació pública. S'efectuarà declaració jurada.
 9. No haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d'essers humans amb una declaració responsable de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual i una autorització expressa per comprovar la veracitat de la declaració, d'acord a la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. Alternativament es pot presentar certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
 10. Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball. Aquestes capacitats seran avaluades pel servei Mèdic del Servei de Prevenció del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf.

Es valora

 • Experiència en hospitals comarcals de referència.
 • Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.

S'ofereix

 • Jornada a temps complet, dedicació màxima de 1.688 hores anuals, o a temps parcial.
 • Retribució salarial segons conveni de Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT) - Grup 1.
 • Formació continuada i carrera professional.
 • Incorporació immediata.

Període de presentació de candidatures i documentació: des del dia següent a la publicació del present anunci fins el 14 d'octubre de 2024.
Mitjà de presentació de documentació: les persones interessades hauran d'enviar currículum vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència DIG_CSAPG_2024.

Descarregar document (PDF 553,70 Kb)