Patronal CAPSS >

Ofertas de trabajo

El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf ofereix un lloc de treball per a Metge/essa especialista en Medicina de l'Educació Física i de l'Esport. Ref. UME_CSAPG_2024

Cerquem un/a Metge/essa especialista en Medicina de l'Educació Física i de l'Esport per integrar-se en la Unitat de Medicina de l'Esport (UME) del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf. Es tracta d'una unitat especialitzada en patologies relacionades amb activitats esportives, amb un recorregut hospitalari de gairebé vint-i-cinc anys prestant servei a l'Hospital Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú i l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès.
I per què amb nosaltres?

 • Desenvoluparàs un treball multidisciplinari tant en l'àmbit de lesions esportives com de l'estudi del rendiment i la fisiopatologia relacionada amb l'activitat física.
 • Disposaràs d'equipament per fer les valoracions funcionals a la mateix consulta, com banc proves d'esforç amb gasos i ecògraf musculoesquelètic.
 • Trobaràs un bon ambient de treball, formant part d'un equip de professionals on el factor humà i el treball en equip és quelcom prioritari.
 • Som una unitat amb acreditació per la formació de residents, amb una gran capacitat de formació interna dels nostres professionals; a més, treballem en col·laboració d'altres serveis intrahospitalaris de forma directa.

Es requereix

- Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).
- Acreditació de l'especialitat en Medicina de l'Educació Física i de l'Esport.
- Experiència en lesions i fisiologia.

Requisits generals:

 1. Pertànyer a qualsevol dels estats membres de la Unió Europea i posseir suficients coneixements de català i castellà per poder exercir adequadament les funcions del lloc de treball.
 2. En el cas de ser ciutadà extracomunitari, a més dels requisits d'idiomes anteriors, s'haurà de comptar amb el permís de treball corresponent i la resta d'autoritzacions específiques que li afectin segons el cas.
 3. Tenir complits 18 anys i no excedir, si escau, de l'edat reglamentària de jubilació o d'aquella altra que pugui establir-se per llei.
 4. No haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, i no trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial per exercir ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
 5. En cas d'exercir una altre activitat pública o privada, disposar de la preceptiva Autorització prèvia de compatibilitat. En cas de resultar seleccionat/da en aquesta convocatòria, i si es troba sota alguna causa d'incompatibilitat de les previstes legalment per poder prestar serveis laborals al Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf i abans de formalitzar el corresponent contracte de treball haurà de procedir a la seva resolució o a sol·licitar la prèvia autorització de compatibilitat.
 6. Tenir la Titulació acadèmica oficial i, de ser no espanyola, degudament homologada per exercir en Espanya.
 7. Trobar-se col·legiat i al càrrec del pagament de quotes i de l'assegurança de responsabilitat.
 8. En cas de no posseir la nacionalitat espanyola: no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent, ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent, que impedeixi, en l'Estat de procedència de la persona aspirant, l'accés a l'ocupació pública. S'efectuarà declaració jurada.
 9. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d'essers humans amb una declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual i una autorització expressa per comprovar la veracitat de la declaració, d'acord a la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. Alternativament es pot presentar certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
 10. Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per Desenvolupament de les funcions del lloc de treball. Aquestes capacitats seran avaluades pel servei Mèdic del Servei de Prevenció del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf.

Es valora

 • Capacitat de comunicació, empatia i treball en equip.

S'ofereix

 • Contracte d'Interinatge pendent de convocatòria.
 • Retribució salarial segons conveni Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT) - Grup 1.
 • Jornada completa en horari de tarda, a desenvolupar en les nostres unitats situades a l'Hospital Sant Antoni Abat, de Vilanova i la Geltrú i a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, a Vilafranca del Penedès.

Període de presentació de candidatures i documentació:
Des del dia següent a la publicació del present anunci fins 2 de setembre de 2024.
Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació:
Les persones interessades hauran d'enviar curriculum vitae a convocatories@csapg.cat, indicant la referència UME_CSAPG_2024

Descarregar document (PDF 586,95 Kb)