Patronal CAPSS >

Ofertas de trabajo

El Consorci Sanitari del Maresme necessita cobrir un lloc de treball de Metge/Metgessa especialista en Aparell Digestiu. Referència: CSM004-24

Depenent del Cap del Servei de Digestiu, la missió d'aquest lloc de treball es concreta en atendre l'assistència en patologia digestiva, en tots els seus àmbits, dels pacients de l'àrea de referència del Consorci Sanitari del Maresme, formant part de l'equip d'Aparell Digestiu des d'una perspectiva multidisciplinària i comunitària, participant en les activitats de docència i recerca pròpies de l'especialitat. Les funcions i responsabilitats principals del lloc son les següents:

 1. Atenció clínica als pacients amb patologia digestiva en totes les seves vessants: consultes externes, hospitalització, hospital de dia i endoscòpia digestiva.
 2. Participar en les activitats del servei i hospitalàries des del punt de vista assistencial: sessions clíniques, elaboració de protocols i guies de pràctica clínica.
 3. Donar suport, formació i orientació als metges de família des del punt de vista assistencial: consultes no presencials, sessions clíniques i difusió de protocols.
 4. Participar en les activitats docents i de recerca del servei.
 5. Formació contínua en patologia digestiva especialment en endoscòpia avançada

Es requereix

 • Llicenciatura/Grau en Medicina i Cirurgia.
 • Titulació oficial de Metge especialista en Aparell Digestiu via MIR o homologat o està cursant el darrer any de residència, assolint l'especialitat abans de la resolució d'aquesta convocatòria. No obstant l'anterior, no es descartarà de la llista de candidats aquells professionals que estiguin en tràmits d'homologació de l'especialitat.
 • Acreditació dels coneixements de la llengua catalana i castellana orals i escrits.

D'acord amb l'establert al Decret 161/2002 d'11 de juny sobre l'acreditació dels coneixements del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, les persones aspirants hauran d'acreditar el nivell C de coneixements de la llengua catalana mitjançant la certificació del nivell de suficiència del català o nivell equivalent, segons la normativa vigent.
El coneixement del castellà s'acredita ordinàriament per mitjà de la titulació oficial que resulta dels diferents nivells de l'educació obligatòria, realitzats a l'Estat Espanyol, llevat de les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, que sí hauran d'acreditar els coneixements.
Les persones aspirants que no puguin acreditar els coneixements de la llengua catalana i castellana, podran sol·licitar l'exempció d'aquest requisit amb el compromís de disposar del nivell de coneixement requerit en el període màxim de 3 anys.
En el cas que la persona adjudicatària al lloc de treball convocat hagi sol·licitat aquesta exempció, el període màxim de 3 anys comptarà a partir de la incorporació al lloc de treball convocat.

Es valora

EXPERIÈNCIA:

 • Experiència acreditada com a metge en l'àrea d'aparell digestiu (CCEE, hospitalització, Hospital de dia...). Es valorarà 2,5 punts per cada any complert de serveis en actiu. Màxim 15 punts.
 • Experiència acreditada en el maneig de tècniques (Màxim 15 punts):
  • Endoscòpia digestiva. 10 punts.
  • Altres tècniques relacionades en l'àmbit de l'especialitat. 5 punts.
 • Antiguitat acreditada al CSdM, es valorarà 1 punt per any. Màxim 10 punts.

FORMACIÓ:

 • Acreditació de competència lingüística en català (Nivell C). 3 punts.
 • Acreditació de màsters i/o postgraus relacionats amb l'especialitat. Es valorarà 5 punts per mestratge i 2,5 punts per postgrau. Màxim 10 punts.
 • Formació continuada relacionada amb l'especialitat, 0,5 punts per cada crèdit de formació (1 crèdit equival a 5 hores de formació). Màxim 10 punts.
 • Activitats de docència relacionada amb l'especialitat. Es valorarà 0,1 punts per hora de docència acreditada. Màxim 3 punts.
 • Participació a congressos, jornades o seminaris. Es valorarà 0,1 punts per certificat d'assistència. Es valorarà 0,5 punts per comunicació oral, ponència o pòster, relacionada amb l'especialitat. Màxim 4 punts.

ENTREVISTA. Es valorarà el resultat d'una entrevista realitzada amb el responsable directe. Es valoraran les següents competències:

 • Capacitat resolutiva
 • Escolta i capacitat comunicativa
 • Treball en equip
 • Habilitats organitzatives
 • Comunicació assertiva i resolució de conflictes

S'ofereix

Un lloc de treball de metge/metgessa especialista en aparell digestiu, amb contracte de treball d'interinitat, per a la cobertura de vacant d'acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.

1. Sol·licitud i documentació a presentar: Les persones interessades han de remetre una carta amb la seva sol·licitud, argumentant la motivació per desenvolupar aquesta tasca, acompanyant la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI o NIE en vigor.
 • Fotocòpia de la titulació requerida.
 • Acreditar mitjançant certificats de serveis prestats l'experiència professional que no pertanyi al CSdM. Aquests s'hauran de presentar sempre en format original emès pels òrgans, les autoritats o els càrrecs que duen a terme la gestió de recursos humans a la unitat corresponent.
 • Currículum Vitae actualitzat, adjuntant la documentació acreditativa del mateix.

2. Termini i lloc de presentació: El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà des del dia de la seva publicació indicant la referència CSM004-24. Aquesta convocatòria romandrà oberta fins a la cobertura definitiva del lloc de treball o, en el seu defecte, fins el dia 27 de desembre de 2024 a les 14 hores. S'ha de fer arribar la documentació de la manera següent:

 • En format PDF per correu electrònic a l'adreça seleccio.personal@csdm.cat
 • A fi de garantir la tramesa de la documentació, aconsellem que reviseu que el vostre proveïdor de correu electrònic no us dona cap avís d'error d'enviament.
 • Si la documentació a presentar supera el pes màxim permès, aquesta l'haureu d'enviar mitjançant enllaç tipus google drive, wetransfer...
 • Rebreu resposta via email per part de selecció conforme s'ha rebut la vostra sol·licitud.

Descarregar document (PDF 561,07 Kb)